Informacje ogólne
Numer Postępowania
Zp 2130-222/19
Nazwa Postępowania
Dostawa serwerów na rzecz sądów powszechnych z obszaru apelacji lubelskiej
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych, nieużywanych, sprawnych technicznie oraz nieobciążonych prawami osób trzecich serwerów na rzecz sądów powszechnych z obszaru apelacji lubelskiej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ. Ilość sprzętu do poszczególnych lokalizacji wraz z adresami dostaw zawiera Wykaz Odbiorców i Płatników stanowiący Załącznik Nr 2 do SIWZ. Istotne dla stron postanowienia zawarte są we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.
Tryb Postępowania
Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Numer ogłoszenia
2019?s 170-414959
Waluta postępowania
PLN
Kod CPV
48821000-9 - Serwery sieciowe
Data przekazania ogłoszenia o zamówieniu
30-08-2019
Termin składania ofert
07-10-2019 10:00:00
Termin otwarcia ofert
07-10-2019 10:30:00
Powyżej progu unijnego
Tak
Podział zamówienia na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Warunki udziału
1.1
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.2
Zdolność techniczna lub zawodowa
Doświadczenie zawodowe: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, wykonuje należycie dostawy serwerów rozumiane jako jedno zamówienie/umowa, obejmujących dostawę ww. sprzętu o łącznej wartości nie mniejszej niż 300 000 zł netto*. * Jeżeli wartość dostawy (umowy) wyrażona jest w innej walucie, dla potrzeb sprawdzenia spełniania warunku, podana wartość zostanie przeliczona według kursu średniego NBP z dnia przesłania do publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
1.3
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Wadium
1
Wadium
Kwota wadium (PLN):
14 000,00
Kryteria oceny ofert
1.2
CENA
Waga:
60.00
CENA
1.1
GWARANCJA
Waga:
40.00
14.1.2. W kryterium GWARANCJA Zamawiający dokona oceny oferty w oparciu o złożone w Lp. 18 w Formularzu porównawczym oraz w pkt I Formularza oferty, oświadczenie Wykonawcy o oferowanym okresie gwarancji Minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy Zamawiający oceni oferty w kryterium GWARANCJA w oparciu o następującą punktację: a) jeżeli okres GWARANCJI jest równy lub większy niż 36 miesięcy i mniejszy od 48 miesięcy, to G=0 pkt, b) jeżeli okres GWARANCJI jest równy lub większy niż 48 miesięcy i mniejszy od 60 miesięcy, to G=20 pkt, c) jeżeli okres GWARANCJI jest równy lub większy niż 60 miesięcy, to G= 40 pkt. UWAGA! W przypadku, gdy Wykonawca: 1. wskaże w ofercie okres gwarancji krótszy niż 36 miesięcy lub nie wskaże żadnego okresu gwarancji oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ; 2. okres gwarancji powinien być określony w pełnych miesiącach. W przypadku wskazania gwarancji w dniach – Zamawiający zaokrągla okres do miesięcy w dół, niezależnie od zasad matematycznego zaokrąglania liczb, przyjmując za miesiąc 30 dni.