Informacje ogólne
Numer Postępowania
Zp 2130-223/19
Nazwa Postępowania
Dostawa macierzy na rzecz sądów powszechnych z obszaru apelacji lubelskiej
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych, nieużywanych, sprawnych technicznie oraz nieobciążonych prawami osób trzecich macierzy na rzecz sądów powszechnych z obszaru apelacji lubelskiej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ. . Ilość sprzętu do poszczególnych lokalizacji wraz z adresami dostaw zawiera Wykaz Odbiorców i Płatników stanowiący Załącznik Nr 2 do SIWZ. Istotne dla stron postanowienia zawarte są we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.
Tryb Postępowania
Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Numer ogłoszenia
2019/S 169-412726
Waluta postępowania
PLN
Kod CPV
30233000-1 - Urządzenia do przechowywania i odczytu danych
Data przekazania ogłoszenia o zamówieniu
30-08-2019
Data ogłoszenia
03-09-2019
Termin składania ofert
09-10-2019 10:00:00
Termin otwarcia ofert
09-10-2019 10:30:00
Powyżej progu unijnego
Tak
Podział zamówienia na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Warunki udziału
1.1
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.2
Zdolność techniczna lub zawodowa
Doświadczenie zawodowe: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, wykonuje należycie dostawy macierzy rozumiane jako jedno zamówienie/umowa, obejmujących dostawę ww. sprzętu o łącznej wartości nie mniejszej niż 60 000 zł netto*. * Jeżeli wartość dostawy (umowy) wyrażona jest w innej walucie, dla potrzeb sprawdzenia spełniania warunku, podana wartość zostanie przeliczona według kursu średniego NBP z dnia przesłania do publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
1.3
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Wadium
1
Wadium
Kwota wadium (PLN):
3 000,00
Kryteria oceny ofert
1.5
CENA
Waga:
50.00
CENA
1.4
DOSTĘP DO KAŻDEGO Z DYSKÓW ZABEZPIECZONY KLUCZEM
Waga:
20.00
W kryterium DOSTĘP DO KAŻDEGO Z DYSKÓW ZABEZPIECZONY KLUCZEM Zamawiający dokona oceny oferty w oparciu o stanowiące treść oferty - złożone przez Wykonawcę karty katalogowe, specyfikacje techniczne lub inne dokumenty producenta lub autoryzowanego przedstawiciela na Polskę, oferowanych urządzeń oraz Formularz porównawczy. Zamawiający oceni oferty w kryterium DOSTĘP DO KAŻDEGO Z DYSKÓW ZABEZPIECZONY KLUCZEM w oparciu o następującą punktację: a) jeżeli zaoferowana macierz będzie posiadała DOSTĘP DO KAŻDEGO Z DYSKÓW ZABEZPIECZONY KLUCZEM, to ZK = 20 pkt, b) jeżeli zaoferowana macierz nie będzie posiadała DOSTĘPU DO KAŻDEGO Z DYSKÓW ZABEZPIECZONEGO KLUCZEM to ZK = 0 pkt.
1.1
GWARANCJA
Waga:
10.00
W kryterium GWARANCJA Zamawiający dokona oceny oferty w oparciu o złożone w Lp. 13 w Formularzu porównawczym oraz pkt I Formularza oferty, oświadczenie Wykonawcy o oferowanym okresie gwarancji. Minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące Zamawiający oceni oferty w kryterium GWARANCJA w oparciu o następującą punktację: a) jeżeli okres GWARANCJI jest równy lub większy niż 24 miesiące i mniejszy od 36 miesięcy, to G=0 pkt, b) jeżeli okres GWARANCJI jest równy lub większy niż 36 miesięcy, to G= 10 pkt. UWAGA! W przypadku, gdy Wykonawca: 1. wskaże w ofercie okres gwarancji krótszy niż 24 miesiące lub nie wskaże żadnego okresu gwarancji oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ; 2. okres gwarancji powinien być określony w pełnych miesiącach. W przypadku wskazania gwarancji w dniach – Zamawiający zaokrągla okres do miesięcy w dół, niezależnie od zasad matematycznego zaokrąglania liczb, przyjmując za miesiąc 30 dni.
1.3
SZYFROWANIE WOLUMENÓW KLUCZEM AES256
Waga:
10.00
14.1.4. W kryterium SZYFROWANIE WOLUMENÓW KLUCZEM AES256 Zamawiający dokona oceny oferty w oparciu o stanowiące treść oferty - złożone przez Wykonawcę karty katalogowe, specyfikacje techniczne lub inne dokumenty producenta lub autoryzowanego przedstawiciela na Polskę, oferowanych urządzeń oraz Formularz porównawczy. Zamawiający oceni oferty w kryterium SZYFROWANIE WOLUMENÓW KLUCZEM AES256 w oparciu o następującą punktację: a) jeżeli zaoferowana macierz będzie posiadała SZYFROWANIE WOLUMENÓW KLUCZEM AES256, to SW = 10 pkt, b) jeżeli zaoferowana macierz nie będzie posiadała SZYFROWANIA WOLUMENÓW KLUCZEM AES256, to SW = 0 pkt.
1.2
WBUDOWANE OPROGRAMOWANIE ANTYWIRUSOWE
Waga:
10.00
14.1.3. W kryterium WBUDOWANE OPROGRAMOWANIE ANTYWIRUSOWE Zamawiający dokona oceny oferty w oparciu o stanowiące treść oferty - złożone przez Wykonawcę karty katalogowe, specyfikacje techniczne lub inne dokumenty producenta lub autoryzowanego przedstawiciela na Polskę, oferowanych urządzeń oraz Formularz porównawczy. Zamawiający oceni oferty w kryterium WBUDOWANE OPROGRAMOWANIE ANTYWIRUSOWE w oparciu o następującą punktację: a) jeżeli zaoferowana macierz będzie posiadała WBUDOWANE OPROGRAMOWANIE ANTYWIRUSOWE, to OA = 10 pkt, b) jeżeli zaoferowana macierz nie będzie posiadała WBUDOWANEGO OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO to OA = 0 pkt.