Informacje ogólne
Numer Postępowania
Zp 2130-224/19
Nazwa Postępowania
Dostawa wokand na rzecz sądów powszechnych z obszaru apelacji lubelskiej
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych, nieużywanych, sprawnych technicznie i nieobciążonych prawami osób trzecich wokand – panel informacyjny min. 19” i wokand – zbiorczy panel informacyjny min. 40” na rzecz sądów powszechnych z obszaru apelacji lubelskiej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ. Ilość sprzętu do poszczególnych lokalizacji wraz z adresami dostaw zawiera Wykaz Odbiorców i Płatników stanowiący Załącznik Nr 2 do SIWZ. Istotne dla stron postanowienia zawarte są we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.
Tryb Postępowania
Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Numer ogłoszenia
2019/S 170-414987
Waluta postępowania
PLN
Kod CPV
30231100-8 - Terminale komputerowe
Data przekazania ogłoszenia o zamówieniu
30-08-2019
Termin składania ofert
11-10-2019 10:00:00
Termin otwarcia ofert
11-10-2019 10:30:00
Powyżej progu unijnego
Tak
Podział zamówienia na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Warunki udziału
1.1
Zdolność techniczna lub zawodowa
Doświadczenie zawodowe: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, wykonuje należycie dostawę wokand, rozumianą jako jedno zamówienie/umowa, obejmująca dostawę ww. sprzętu o wartości nie mniejszej niż 200 000 zł netto*. * Jeżeli wartość dostawy (umowy) wyrażona jest w innej walucie, dla potrzeb sprawdzenia spełniania warunku, podana wartość zostanie przeliczona według kursu średniego NBP z dnia przesłania do publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
1.2
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.3
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Wadium
1
Wadium
Kwota wadium (PLN):
7 000,00
Kryteria oceny ofert
1.4
CENA
Waga:
60.00
CENA
1.5
GWARANCJA
Waga:
20.00
W kryterium GWARANCJA Zamawiający dokona oceny oferty w oparciu o: złożone w Lp. 11 w Formularzu porównawczym oraz w pkt I Formularzu oferty, oświadczenie Wykonawcy o oferowanym okresie gwarancji. Minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy. Zamawiający oceni oferty w kryterium GWARANCJA w oparciu o następującą punktację: jeżeli okres GWARANCJI jest równy lub większy niż 36 miesięcy i mniejszy niż 48 miesięcy, to G=0 pkt, jeżeli okres GWARANCJI jest równy lub większy niż 48 miesięcy i mniejszy niż 60 miesięcy, to G= 10 pkt, jeżeli okres GWARANCJI jest równy lub większy niż 60 miesięcy, to G= 20 pkt. UWAGA! W przypadku, gdy Wykonawca: 1. wskaże w ofercie okres gwarancji krótszy niż 36 miesiące lub nie wskaże żadnego okresu gwarancji oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ, 2. wskaże w ofercie różne okresy gwarancji wtedy Zamawiający będzie brał pod uwagę najkrótszy z podanych okresów pod warunkiem niewystąpienia przesłanki z pkt 1, 3. okres gwarancji powinien być określony w pełnych miesiącach. W przypadku wskazania gwarancji w dniach – Zamawiający zaokrągla okres do miesięcy w dół, niezależnie od zasad matematycznego zaokrąglania liczb, przyjmując za miesiąc 30 dni.
1.1
PRZEKĄTNA WYŚWIETLACZA WOKANDY – PANEL INFORMACYJNY MIN. 19”
Waga:
5.00
W kryterium PRZEKĄTNA WYŚWIETLACZA WOKANDY – PANEL INFORMACYJNY MIN. 19” Zamawiający dokona oceny oferty w oparciu o stanowiące treść oferty - złożone przez Wykonawcę karty katalogowe, specyfikacje techniczne lub inne dokumenty producenta lub autoryzowanego przedstawiciela na Polskę, oferowanych urządzeń oraz Formularz porównawczy. Zamawiający wymaga żeby wokanda – panel informacyjny min. 19”, posiadały PRZEKĄTNĄ WYŚWIETLACZA WOKANDY – PANEL INFORMACYJNY MIN. 19” nie mniejszą niż 19”. Zamawiający oceni oferty w kryterium PRZEKĄTNA WYŚWIETLACZA WOKANDY – PANEL INFORMACYJNY MIN. 19” w oparciu o następującą punktację: a) jeżeli wokanda – panel informacyjny min. 19” będzie posiadała PRZEKĄTNĄ WYŚWIETLACZA WOKANDY – PANEL INFORMACYJNY MIN. 19” równą lub większą niż 19” i mniejszą niż 21.5”, to PW19 = 0 pkt, b) jeżeli wokanda – panel informacyjny min. 19” będzie posiadała PRZEKĄTNĄ WYŚWIETLACZA WOKANDY – PANEL INFORMACYJNY MIN. 19” równą lub większą niż 21,5”, to PW19 = 5 pkt.
1.6
PRZEKĄTNA WYŚWIETLACZA WOKANDY – ZBIORCZY PANEL INFORMACYJNY MIN. 40”
Waga:
5.00
14.1.3. W kryterium PRZEKĄTNA WYŚWIETLACZA WOKANDY – ZBIORCZY PANEL INFORMACYJNY MIN. 40” Zamawiający dokona oceny oferty w oparciu o stanowiące treść oferty - złożone przez Wykonawcę karty katalogowe, specyfikacje techniczne lub inne dokumenty producenta lub autoryzowanego przedstawiciela na Polskę, oferowanych urządzeń oraz Formularz porównawczy. Zamawiający wymaga żeby wokanda – zbiorczy panel informacyjny min. 40”, posiadały PRZEKĄTNĄ WYŚWIETLACZA WOKANDY – ZBIORCZY PANEL INFORMACYJNY MIN. 40” nie mniejszą niż 40”. Zamawiający oceni oferty w kryterium PRZEKĄTNĄ WYŚWIETLACZA WOKANDY – ZBIORCZY PANEL INFORMACYJNY MIN. 40” w oparciu o następującą punktację: a) jeżeli wokanda – zbiorczy panel informacyjny min. 40”, będzie posiadała PRZEKĄTNĄ WYŚWIETLACZA WOKANDY – ZBIORCZY PANEL INFORMACYJNY MIN. 40” równą lub większą niż 40” i mniejszą niż 46” to PW40 = 0 pkt, b) jeżeli wokanda – zbiorczy panel informacyjny min. 40”, będzie posiadała PRZEKĄTNĄ WYŚWIETLACZA WOKANDY – ZBIORCZY PANEL INFORMACYJNY MIN. 40” równą lub większą niż 46”, to PW40 = 5 pkt.
1.2
WYDAJNOŚĆ PROCESORA WOKANDY – PANEL INFORMACYJNY MIN. 19”
Waga:
5.00
W kryterium WYDAJNOŚĆ PROCESORA WOKANDY – PANEL INFORMACYJNY MIN. 19” Zamawiający dokona oceny oferty w oparciu o złożony wraz z ofertą Formularz porównawczy oraz wyniki testów procesorów będących załącznikiem do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, gdzie badanym parametrem będą dane z drugiej kolumny. Minimalna WYDAJNOŚĆ PROCESORA WOKANDY – PANEL INFORMACYJNY MIN. 19” to 400 punktów. Zamawiający oceni oferty w kryterium WYDAJNOŚĆ PROCESORA WOKANDY – PANEL INFORMACYJNY MIN. 19” w oparciu o następującą punktację: jeżeli WYDAJNOŚĆ PROCESORA WOKANDY – PANEL INFORMACYJNY MIN. 19” jest równa lub większa niż 400 punktów i mniejsza niż 800 punktów, to WP19 = 0 pkt, jeżeli WYDAJNOŚĆ PROCESORA WOKANDY – PANEL INFORMACYJNY MIN. 19” jest równa lub większa niż 800 punktów, to WP19 = 5 pkt.
1.3
WYDAJNOŚĆ PROCESORA WOKANDY – ZBIORCZY PANEL INFORMACYJNY MIN. 40”
Waga:
5.00
W kryterium WYDAJNOŚĆ PROCESORA WOKANDY – ZBIORCZY PANEL INFORMACYJNY MIN. 40” Zamawiający dokona oceny oferty w oparciu o złożony wraz z ofertą Formularz porównawczy oraz wyniki testów procesorów będących załącznikiem do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, gdzie badanym parametrem będą dane z drugiej kolumny. Minimalna WYDAJNOŚĆ PROCESORA WOKANDY – ZBIORCZY PANEL INFORMACYJNY MIN. 40” to 400 punktów Zamawiający oceni oferty w kryterium WYDAJNOŚĆ PROCESORA WOKANDY – ZBIORCZY PANEL INFORMACYJNY MIN. 40” w oparciu o następującą punktację: jeżeli WYDAJNOŚĆ PROCESORA WOKANDY – ZBIORCZY PANEL INFORMACYJNY MIN. 40” jest równa lub większa niż 400 punktów i mniejsza niż 800 punktów, to WP40 = 0 pkt, jeżeli WYDAJNOŚĆ PROCESORA WOKANDY – ZBIORCZY PANEL INFORMACYJNY MIN. 40” jest równa lub większa niż 800 punktów, to WP40 = 5 pkt.