Informacje ogólne
Numer Postępowania
Prez. 1710/19 15R
Nazwa Postępowania
DOSTAWA PŁYTEK GRESOWYCH W RAMACH REMONTU TOALET BUDYNKU 12/14
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa płytek gresowych wg poniższej specyfikacji: GRES MARAZZI M2JC D_SEGNI CHALK 20x20, ilość 175m2, GRES MARAZZI M2JG D_SEGNI SHADOW 20x20, ilość 48m2.
Tryb Postępowania
Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Numer ogłoszenia
594931-N-2019
Waluta postępowania
PLN
Kod CPV
44111700-8 - Kafelki
Data przekazania ogłoszenia o zamówieniu
09-09-2019
Data ogłoszenia
09-09-2019
Termin składania ofert
23-09-2019 09:50:00
Termin otwarcia ofert
23-09-2019 10:00:00
Powyżej progu unijnego
Nie
Podział zamówienia na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Warunki udziału
1.1
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.2
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.3
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Wadium
1
Wadium
Kwota wadium (PLN):
0,00
Kryteria oceny ofert
1.1
Cena
Waga:
60.00
Cena 60%
1.2
Skrócony termin dostawy
Waga:
40.00
Skrócony termin dostawy 40%