Informacje ogólne
Numer Postępowania
ZP-373-16/19
Nazwa Postępowania
Zakup Rozbudowy Centrum Przetwarzania Danych dla sądów apelacji poznańskiej
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z zapewnieniem usług gwarancyjnych: Rozbudowy posiadanej przez Sąd Apelacyjny infrastruktury macierzy dyskowej Fujitsu Eternus DX200 S4 - SN: 4601730371 ; 4601729301 Poniższe ilości dysków i półek dotyczą rozbudowy dwóch macierzy. - Półka macierzy dyskowej – w ilości szt. 2 - Dysk 2,5” SSD – w ilości szt. 6 - Dysk 2,5” SAS – w ilości szt. 48
Tryb Postępowania
Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Numer ogłoszenia
2019/S 177-430300
Waluta postępowania
PLN
Kod CPV
48822000-6 - Serwery komputerowe
Data przekazania ogłoszenia o zamówieniu
10-09-2019
Data ogłoszenia
13-09-2019
Termin składania ofert
16-10-2019 11:00:00
Termin otwarcia ofert
16-10-2019 11:30:00
Powyżej progu unijnego
Tak
Podział zamówienia na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Warunki udziału
1.1
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.2
Zdolność techniczna lub zawodowa
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: wykonał co najmniej jedno zamówienie na dostawę sprzętu komputerowego o wartości nie mniejszej niż 260 000,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt tysięcy zł 00/100) brutto;
1.3
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Wadium
1
Wadium
Kwota wadium (PLN):
8 800,00
Kryteria oceny ofert
1.2
Cena
Waga:
60.00
Cena
1.1
Termin realizacji
Waga:
40.00
Termin realizacji - między 40 a 50 dni kalendarzowych.
Informacje dodatkowe
1.1
art.24aa
art.24aa
1.2
Prawo opcji
Prawo opcji
1.3
Podstawy wykluczenia
Podstawy wykluczenia