Informacje ogólne
Numer Postępowania
ZP 226 - 7/19
Nazwa Postępowania
Kompleksowe świadczenie usług bezpośredniej ochrony fizycznej: w Sądzie Okręgowym w Radomiu, w Sadzie Rejonowym w Radomiu, w Sądzie Rejonowym w Zwoleniu, w Sądzie Rejonowym w Lipsku, w Sądzie Rejonowym w Szydłowcu i w Sądzie Rejonowym w Przysusze.
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Kompleksowe świadczenie usług bezpośredniej ochrony fizycznej: Część I I. SĄD OKRĘGOWY W RADOMIU, ul. Warszawska 1, 26 – 600 Radom: 1) ochrona budynku, monitoring + konserwacja systemów, ochrona podczas konwojowania dokumentów lub materiałów zawierających informacje niejawne, sporządzenie planu ochrony fizycznej – przewidywany termin od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. II. SĄD REJONOWY W RADOMIU, ul. Warszawska 1, 26 – 600 Radom 1) ochrona budynku, monitoring + konserwacja systemów, ochrona podczas konwojowania wartości pieniężnych, ochrona podczas konwojowania dokumentów lub materiałów zawierających informacje niejawne, sporządzenie planu ochrony fizycznej – przewidywany termin od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. Część II I. SĄD OKRĘGOWY W RADOMIU, ul. Piłsudskiego 10, 26 – 600 Radom – ochrona budynku, monitoring + konserwacja systemów, ochrona podczas konwojowania wartości pieniężnych, sporządzenie planu ochrony fizycznej – przewidywany termin od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. Część III I. SĄD REJONOWY W ZWOLENIU, ul. Moniuszki 6, 26 – 700 Zwoleń – ochrona budynku, monitoring + konserwacja systemów alarmowych, ochrona podczas konwojowania dokumentów lub materiałów zawierających informacje niejawne, sporządzenie planu ochrony fizycznej – przewidywany termin od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. Część IV SĄD REJONOWY W LIPSKU – ochrona budynków, monitoring obiektów + konserwacja systemów alarmowych, ochrona podczas konwojowania dokumentów lub materiałów zawierających informacje niejawne, sporządzenie planu ochrony fizycznej – przewidywany termin od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. Część V SĄD REJONOWY W SZYDŁOWCU – ochrona budynku, monitoring obiektu + konserwacja systemów alarmowych, ochrona podczas konwojowania dokumentów lub materiałów zawierających informacje niejawne, sporządzenie planu ochrony fizycznej - przewidywany termin od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. Część VI SĄD REJONOWY W PRZYSUSZE – ochrona budynków, monitoring obiektów + konserwacja systemów alarmowych, ochrona podczas konwojowania dokumentów lub materiałów zawierających informacje niejawne, sporządzenie planu ochrony fizycznej - przewidywany termin od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.
Tryb Postępowania
Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia
Usługi
Numer ogłoszenia
2019/S 181- 441037
Waluta postępowania
PLN
Kod CPV
79710000-4 - Usługi ochroniarskie
Data przekazania ogłoszenia o zamówieniu
16-09-2019
Data ogłoszenia
19-09-2019
Termin składania ofert
23-10-2019 11:00:00
Termin otwarcia ofert
23-10-2019 11:30:00
Powyżej progu unijnego
Tak
Podział zamówienia na części
Tak
Warunki udziału
Kompleksowe świadczenie usług bezpośredniej ochrony fizycznej: w Sądzie Okręgowym w Radomiu oraz w Sądzie Rejonowym w Radomiu
I.1
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada ważną koncesję ministra właściwego do spraw wewnętrznych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2142 z późniejszymi zmianami) oraz ustawą z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1292 z późniejszymi zmianami.
I.2
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 1 300 000,- złotych.
I.3
Zdolność techniczna lub zawodowa
1.Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną kompleksową usługę ochrony (ochrona fizyczna, monitoring + konserwacja, ochrona podczas konwojowania) w budynkach użyteczności publicznej o minimalnej powierzchni całkowitej 8 000 m2. 2.Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: • dysponuje co najmniej 2 pracownikami nadzoru (w tym jeden rezerwowy) • dysponuje co najmniej 2 pracownikami zabezpieczenia technicznego (w tym jeden rezerwowy) • dysponuje co najmniej 27 pracownikami ochrony (w tym dziewięciu rezerwowych). Szczegółowe wymagania dot. w/w pracowników są zawarte w SIWZ.
Kompleksowe świadczenie usług bezpośredniej ochrony fizycznej: w Sądzie Okręgowym w Radomiu
II.1
Zdolność techniczna lub zawodowa
1.Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną kompleksową usługę ochrony (ochrona fizyczna, monitoring + konserwacja, ochrona podczas konwojowania) w budynkach użyteczności publicznej o minimalnej powierzchni całkowitej 3 000 m2. 2.Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: • dysponuje co najmniej 2 pracownikami nadzoru (w tym jeden rezerwowy) • dysponuje co najmniej 2 pracownikami zabezpieczenia technicznego (w tym jeden rezerwowy) • dysponuje co najmniej 8 pracownikami ochrony (w tym trzema rezerwowymi). Szczegółowe wymagania dot. w/w pracowników są zawarte w SIWZ.
II.2
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada ważną koncesję ministra właściwego do spraw wewnętrznych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2142 z późniejszymi zmianami) oraz ustawą z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1292 z późniejszymi zmianami.
II.3
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 300 000,- złotych.
Kompleksowe świadczenie usług bezpośredniej ochrony fizycznej: w Sądzie Rejonowym w Zwoleniu
III.1
Zdolność techniczna lub zawodowa
1.Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną kompleksową usługę ochrony (ochrona fizyczna, monitoring + konserwacja, ochrona podczas konwojowania) w budynkach użyteczności publicznej o minimalnej powierzchni całkowitej 1 000 m2. 2.Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: • dysponuje co najmniej 2 pracownikami nadzoru (w tym jeden rezerwowy) • dysponuje co najmniej 2 pracownikami zabezpieczenia technicznego (w tym jeden rezerwowy) • dysponuje co najmniej 5 pracownikami ochrony (w tym dwoma rezerwowymi). Szczegółowe wymagania dot. w/w pracowników są zawarte w SIWZ.
III.2
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada ważną koncesję ministra właściwego do spraw wewnętrznych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2142 z późniejszymi zmianami) oraz ustawą z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1292 z późniejszymi zmianami.
III.3
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 250 000,- złotych.
Kompleksowe świadczenie usług bezpośredniej ochrony fizycznej: w Sądzie Rejonowym w Lipsku
IV.1
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada ważną koncesję ministra właściwego do spraw wewnętrznych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2142 z późniejszymi zmianami) oraz ustawą z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1292 z późniejszymi zmianami.
IV.2
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 300 000,- złotych.
IV.3
Zdolność techniczna lub zawodowa
1.Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną kompleksową usługę ochrony (ochrona fizyczna, monitoring + konserwacja, ochrona podczas konwojowania) w budynkach użyteczności publicznej o minimalnej powierzchni całkowitej 1 000 m2. 2.Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: • dysponuje co najmniej 2 pracownikami nadzoru (w tym jeden rezerwowy) • dysponuje co najmniej 2 pracownikami zabezpieczenia technicznego (w tym jeden rezerwowy) • dysponuje co najmniej 6 pracownikami ochrony (w tym dwoma rezerwowymi). Szczegółowe wymagania dot. w/w pracowników są zawarte w SIWZ.
Kompleksowe świadczenie usług bezpośredniej ochrony fizycznej: w Sądzie Rejonowym w Szydłowcu
V.1
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada ważną koncesję ministra właściwego do spraw wewnętrznych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2142 z późniejszymi zmianami) oraz ustawą z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1292 z późniejszymi zmianami.
V.2
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 250 000,- złotych.
V.3
Zdolność techniczna lub zawodowa
1.Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną kompleksową usługę ochrony (ochrona fizyczna, monitoring + konserwacja, ochrona podczas konwojowania) w budynkach użyteczności publicznej o minimalnej powierzchni całkowitej 600 m2. 2.Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: • dysponuje co najmniej 2 pracownikami nadzoru (w tym jeden rezerwowy) • dysponuje co najmniej 2 pracownikami zabezpieczenia technicznego (w tym jeden rezerwowy) • dysponuje co najmniej 5 pracownikami ochrony (w tym dwoma rezerwowymi). Szczegółowe wymagania dot. w/w pracowników są zawarte w SIWZ.
Kompleksowe świadczenie usług bezpośredniej ochrony fizycznej: w Sądzie Rejonowym w Przysusze
VI.1
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada ważną koncesję ministra właściwego do spraw wewnętrznych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2142 z późniejszymi zmianami) oraz ustawą z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1292 z późniejszymi zmianami.
VI.2
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 600 000,- złotych.
VI.3
Zdolność techniczna lub zawodowa
1.Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną kompleksową usługę ochrony (ochrona fizyczna, monitoring + konserwacja, ochrona podczas konwojowania) w budynkach użyteczności publicznej o minimalnej powierzchni całkowitej 950 m2. 2.Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: • dysponuje co najmniej 2 pracownikami nadzoru (w tym jeden rezerwowy) • dysponuje co najmniej 2 pracownikami zabezpieczenia technicznego (w tym jeden rezerwowy) • dysponuje co najmniej 9 pracownikami ochrony (w tym trzema rezerwowymi). Szczegółowe wymagania dot. w/w pracowników są zawarte w SIWZ.
Wadium
Kompleksowe świadczenie usług bezpośredniej ochrony fizycznej: w Sądzie Okręgowym w Radomiu oraz w Sądzie Rejonowym w Radomiu
I
Wadium
Kwota wadium (PLN):
33 000,00
Kompleksowe świadczenie usług bezpośredniej ochrony fizycznej: w Sądzie Okręgowym w Radomiu
II
Wadium
Kwota wadium (PLN):
8 700,00
Kompleksowe świadczenie usług bezpośredniej ochrony fizycznej: w Sądzie Rejonowym w Zwoleniu
III
Wadium
Kwota wadium (PLN):
6 400,00
Kompleksowe świadczenie usług bezpośredniej ochrony fizycznej: w Sądzie Rejonowym w Lipsku
IV
Wadium
Kwota wadium (PLN):
8 000,00
Kompleksowe świadczenie usług bezpośredniej ochrony fizycznej: w Sądzie Rejonowym w Szydłowcu
V
Wadium
Kwota wadium (PLN):
6 500,00
Kompleksowe świadczenie usług bezpośredniej ochrony fizycznej: w Sądzie Rejonowym w Przysusze
VI
Wadium
Kwota wadium (PLN):
15 500,00
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (brutto)
Kompleksowe świadczenie usług bezpośredniej ochrony fizycznej: w Sądzie Okręgowym w Radomiu oraz w Sądzie Rejonowym w Radomiu
I
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (brutto):
2 780 347,60
Kompleksowe świadczenie usług bezpośredniej ochrony fizycznej: w Sądzie Okręgowym w Radomiu
II
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (brutto):
720 722,40
Kompleksowe świadczenie usług bezpośredniej ochrony fizycznej: w Sądzie Rejonowym w Zwoleniu
III
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (brutto):
529 100,00
Kompleksowe świadczenie usług bezpośredniej ochrony fizycznej: w Sądzie Rejonowym w Lipsku
IV
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (brutto):
675 900,00
Kompleksowe świadczenie usług bezpośredniej ochrony fizycznej: w Sądzie Rejonowym w Szydłowcu
V
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (brutto):
534 900,00
Kompleksowe świadczenie usług bezpośredniej ochrony fizycznej: w Sądzie Rejonowym w Przysusze
VI
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (brutto):
1 274 600,00
Kryteria oceny ofert
Kompleksowe świadczenie usług bezpośredniej ochrony fizycznej: w Sądzie Okręgowym w Radomiu oraz w Sądzie Rejonowym w Radomiu
I.1
Cena
Waga:
60.00
Cena
I.3
Czas dojazdu grupy interwencyjnej
Waga:
20.00
D = najkrótszy czas dojazdu w części I x 20 punktów czas dojazdu oferty badanej w części I
I.2
Doświadczenie pracowników ochrony
Waga:
20.00
DOŚWIADCZENIE – w kryterium tym można otrzymać maksymalnie 20 punktów: W kryterium tym, Wykonawca otrzyma odpowiednią liczbę punktów na podstawie danych zawartych w Formularzu oferty w punkcie 3: • jeżeli Wykonawca w Formularzu oferty wskaże 0 pracowników posiadających doświadczenie (nadzór, zabezpieczenie techniczne, ochrona fizyczna) w budynkach wymiaru sprawiedliwości – otrzyma 0 punktów, • jeżeli Wykonawca w Formularzu oferty wskaże od 1 do 3 pracowników posiadających doświadczenie (nadzór, zabezpieczenie techniczne, ochrona fizyczna) w budynkach wymiaru sprawiedliwości – otrzyma 4 punkty, • jeżeli Wykonawca w Formularzu oferty wskaże od 4 do 6 pracowników posiadających doświadczenie (nadzór, zabezpieczenie techniczne, ochrona fizyczna) w budynkach wymiaru sprawiedliwości – otrzyma 8 punktów, • jeżeli Wykonawca w Formularzu oferty wskaże od 7 do 9 pracowników posiadających doświadczenie (nadzór, zabezpieczenie techniczne, ochrona fizyczna) w budynkach wymiaru sprawiedliwości – otrzyma 12 punktów, • jeżeli Wykonawca w Formularzu oferty wskaże od 10 do 12 pracowników posiadających doświadczenie (nadzór, zabezpieczenie techniczne, ochrona fizyczna) w budynkach wymiaru sprawiedliwości – otrzyma 16 punktów, • jeżeli Wykonawca w Formularzu oferty wskaże 13 i więcej pracowników posiadających doświadczenie (nadzór, zabezpieczenie techniczne, ochrona fizyczna) w budynkach wymiaru sprawiedliwości – otrzyma 20 punktów.
Kompleksowe świadczenie usług bezpośredniej ochrony fizycznej: w Sądzie Okręgowym w Radomiu
II.1
Cena
Waga:
60.00
Cena
II.3
Czas dojazdu grupy interwencyjnej
Waga:
20.00
D = najkrótszy czas dojazdu w części II x 20 punktów czas dojazdu oferty badanej w części II
II.2
Doświadczenie pracowników ochrony
Waga:
20.00
DOŚWIADCZENIE – w kryterium tym można otrzymać maksymalnie 20 punktów: W kryterium tym, Wykonawca otrzyma odpowiednią liczbę punktów na podstawie danych zawartych w Formularzu oferty w punkcie 3: • jeżeli Wykonawca w Formularzu oferty wskaże 0 pracowników posiadających doświadczenie (nadzór, zabezpieczenie techniczne, ochrona fizyczna) w budynkach wymiaru sprawiedliwości – otrzyma 0 punktów, • jeżeli Wykonawca w Formularzu oferty wskaże od 1 do 2 pracowników posiadających doświadczenie (nadzór, zabezpieczenie techniczne, ochrona fizyczna) w budynkach wymiaru sprawiedliwości – otrzyma 6 punktów, • jeżeli Wykonawca w Formularzu oferty wskaże od 3 do 4 pracowników posiadających doświadczenie (nadzór, zabezpieczenie techniczne, ochrona fizyczna) w budynkach wymiaru sprawiedliwości – otrzyma 12 punktów, • jeżeli Wykonawca w Formularzu oferty wskaże 5 i więcej pracowników posiadających doświadczenie (nadzór, zabezpieczenie techniczne, ochrona fizyczna) w budynkach wymiaru sprawiedliwości – otrzyma 20 punktów.
Kompleksowe świadczenie usług bezpośredniej ochrony fizycznej: w Sądzie Rejonowym w Zwoleniu
III.3
Cena
Waga:
60.00
Cena
III.2
Czas dojazdu grupy interwencyjnej
Waga:
20.00
D = najkrótszy czas dojazdu w części III x 20 punktów czas dojazdu oferty badanej w części III
III.1
Doświadczenie pracowników ochrony
Waga:
20.00
DOŚWIADCZENIE – w kryterium tym można otrzymać maksymalnie 20 punktów: W kryterium tym, Wykonawca otrzyma odpowiednią liczbę punktów na podstawie danych zawartych w Formularzu oferty w punkcie 3: • jeżeli Wykonawca w Formularzu oferty wskaże 0 pracowników posiadających doświadczenie (nadzór, zabezpieczenie techniczne, ochrona fizyczna) w budynkach wymiaru sprawiedliwości – otrzyma 0 punktów, • jeżeli Wykonawca w Formularzu oferty wskaże od 1 do 2 pracowników posiadających doświadczenie (nadzór, zabezpieczenie techniczne, ochrona fizyczna) w budynkach wymiaru sprawiedliwości – otrzyma 6 punktów, • jeżeli Wykonawca w Formularzu oferty wskaże od 3 do 4 pracowników posiadających doświadczenie (nadzór, zabezpieczenie techniczne, ochrona fizyczna) w budynkach wymiaru sprawiedliwości – otrzyma 12 punktów, • jeżeli Wykonawca w Formularzu oferty wskaże 5 i więcej pracowników posiadających doświadczenie (nadzór, zabezpieczenie techniczne, ochrona fizyczna) w budynkach wymiaru sprawiedliwości – otrzyma 20 punktów.
Kompleksowe świadczenie usług bezpośredniej ochrony fizycznej: w Sądzie Rejonowym w Lipsku
IV.2
Cena
Waga:
60.00
Cena
IV.3
Czas dojazdu grupy interwencyjnej
Waga:
20.00
D = najkrótszy czas dojazdu w części IV x 20 punktów czas dojazdu oferty badanej w części IV
IV.1
Doświadczenie pracowników ochrony
Waga:
20.00
DOŚWIADCZENIE – w kryterium tym można otrzymać maksymalnie 20 punktów: W kryterium tym, Wykonawca otrzyma odpowiednią liczbę punktów na podstawie danych zawartych w Formularzu oferty w punkcie 3: • jeżeli Wykonawca w Formularzu oferty wskaże 0 pracowników posiadających doświadczenie (nadzór, zabezpieczenie techniczne, ochrona fizyczna) w budynkach wymiaru sprawiedliwości – otrzyma 0 punktów, • jeżeli Wykonawca w Formularzu oferty wskaże od 1 do 2 pracowników posiadających doświadczenie (nadzór, zabezpieczenie techniczne, ochrona fizyczna) w budynkach wymiaru sprawiedliwości – otrzyma 6 punktów, • jeżeli Wykonawca w Formularzu oferty wskaże od 3 do 4 pracowników posiadających doświadczenie (nadzór, zabezpieczenie techniczne, ochrona fizyczna) w budynkach wymiaru sprawiedliwości – otrzyma 12 punktów, • jeżeli Wykonawca w Formularzu oferty wskaże 5 i więcej pracowników posiadających doświadczenie (nadzór, zabezpieczenie techniczne, ochrona fizyczna) w budynkach wymiaru sprawiedliwości – otrzyma 20 punktów.
Kompleksowe świadczenie usług bezpośredniej ochrony fizycznej: w Sądzie Rejonowym w Szydłowcu
V.1
Cena
Waga:
60.00
Cena
V.3
Czas dojazdu grupy interwencyjnej
Waga:
20.00
D = najkrótszy czas dojazdu w części V x 20 punktów czas dojazdu oferty badanej w części V
V.2
Doświadczenie pracowników ochrony
Waga:
20.00
DOŚWIADCZENIE – w kryterium tym można otrzymać maksymalnie 20 punktów: W kryterium tym, Wykonawca otrzyma odpowiednią liczbę punktów na podstawie danych zawartych w Formularzu oferty w punkcie 3: • jeżeli Wykonawca w Formularzu oferty wskaże 0 pracowników posiadających doświadczenie (nadzór, zabezpieczenie techniczne, ochrona fizyczna) w budynkach wymiaru sprawiedliwości – otrzyma 0 punktów, • jeżeli Wykonawca w Formularzu oferty wskaże od 1 do 2 pracowników posiadających doświadczenie (nadzór, zabezpieczenie techniczne, ochrona fizyczna) w budynkach wymiaru sprawiedliwości – otrzyma 6 punktów, • jeżeli Wykonawca w Formularzu oferty wskaże od 3 do 4 pracowników posiadających doświadczenie (nadzór, zabezpieczenie techniczne, ochrona fizyczna) w budynkach wymiaru sprawiedliwości – otrzyma 12 punktów, • jeżeli Wykonawca w Formularzu oferty wskaże 5 i więcej pracowników posiadających doświadczenie (nadzór, zabezpieczenie techniczne, ochrona fizyczna) w budynkach wymiaru sprawiedliwości – otrzyma 20 punktów.
Kompleksowe świadczenie usług bezpośredniej ochrony fizycznej: w Sądzie Rejonowym w Przysusze
VI.3
Cena
Waga:
60.00
Cena
VI.2
Czas dojazdu grupy interwencyjnej
Waga:
20.00
D = najkrótszy czas dojazdu w części VI x 20 punktów czas dojazdu oferty badanej w części VI
VI.1
Doświadczenie pracowników ochrony
Waga:
20.00
DOŚWIADCZENIE – w kryterium tym można otrzymać maksymalnie 20 punktów: W kryterium tym, Wykonawca otrzyma odpowiednią liczbę punktów na podstawie danych zawartych w Formularzu oferty w punkcie 3: • jeżeli Wykonawca w Formularzu oferty wskaże 0 pracowników posiadających doświadczenie (nadzór, zabezpieczenie techniczne, ochrona fizyczna) w budynkach wymiaru sprawiedliwości – otrzyma 0 punktów, • jeżeli Wykonawca w Formularzu oferty wskaże od 1 do 3 pracowników posiadających doświadczenie (nadzór, zabezpieczenie techniczne, ochrona fizyczna) w budynkach wymiaru sprawiedliwości – otrzyma 6 punktów, • jeżeli Wykonawca w Formularzu oferty wskaże od 4 do 5 pracowników posiadających doświadczenie (nadzór, zabezpieczenie techniczne, ochrona fizyczna) w budynkach wymiaru sprawiedliwości – otrzyma 12 punktów, • jeżeli Wykonawca w Formularzu oferty wskaże 6 i więcej pracowników posiadających doświadczenie (nadzór, zabezpieczenie techniczne, ochrona fizyczna) w budynkach wymiaru sprawiedliwości – otrzyma 20 punktów.