Informacje ogólne
Numer Postępowania
Prez.1620/19 15 R
Nazwa Postępowania
Remont toalet i wybranych pomieszczeń budynku Sądu Rejonowego w Mikołowie przy ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 12/14
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Tryb Postępowania
Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Numer ogłoszenia
599264-N-2019
Waluta postępowania
PLN
Kod CPV
45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
Data przekazania ogłoszenia o zamówieniu
18-09-2019
Data ogłoszenia
18-09-2019
Termin składania ofert
02-10-2019 09:50:00
Termin otwarcia ofert
02-10-2019 10:00:00
Powyżej progu unijnego
Nie
Podział zamówienia na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Warunki udziału
1.1
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.2
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.3
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Wadium
1
Wadium
Kwota wadium (PLN):
0,00
Kryteria oceny ofert
1.1
Cena
Waga:
60.00
Cena
1.2
Okres gwarancji
Waga:
40.00
Okres gwarancji