Informacje ogólne
Numer Postępowania
ZP-OG-19-19
Nazwa Postępowania
Świadczenie usługi ochrony na potrzeby Sądu Okręgowego w Warszawie
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi ochrony na potrzeby Sądu Okręgowego w Warszawie. 2) Przedmiot zamówienia podzielony jest na trzy części: a) część nr I: świadczenie usługi ochrony obiektu przy ul. Płockiej 9 w Warszawie oraz Płockiej 9/11B w Warszawie, b) części nr II: świadczenie usługi ochrony obiektu przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie, z podziałem na dwa zadania: - zadanie nr I: świadczenie usługi ochrony obiektu przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie mieszczącego wydziały gospodarcze Sądu Okręgowego w Warszawie oraz Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, - zadanie nr II: świadczenie usługi ochrony części wspólnej w obiekcie przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie, stanowiącej współwłasność Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Sądu Okręgowego w Warszawie, c) część nr III: świadczenie usługi ochrony obiektu w Górze Kalwarii (Archiwum akt sądowych) przy ul. Dominikańskiej 9.
Tryb Postępowania
Usługi społeczne
Rodzaj zamówienia
Usługi
Numer ogłoszenia
2019/S 188-457656
Waluta postępowania
PLN
Kod CPV
79710000-4 - Usługi ochroniarskie
Data przekazania ogłoszenia o zamówieniu
25-09-2019
Data ogłoszenia
30-09-2019
Termin składania ofert
07-11-2019 10:00:00
Termin otwarcia ofert
07-11-2019 10:15:00
Powyżej progu unijnego
Tak
Podział zamówienia na części
Tak
Warunki udziału
Świadczenie usługi ochrony obiektu przy ul. Płockiej 9 w Warszawie oraz Płockiej 9/11B w Warszawie
1.1
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Warunki zostały określone w siwz.
1.2
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Warunki zostały określone w siwz.
1.3
Zdolność techniczna lub zawodowa
Warunki zostały określone w siwz.
Świadczenie usługi ochrony obiektu przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie
2.1
Zdolność techniczna lub zawodowa
Warunki zostały określone w siwz.
2.2
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Warunki zostały określone w siwz.
2.3
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Warunki zostały określone w siwz.
Świadczenie usługi ochrony obiektu w Górze Kalwarii (Archiwum akt sądowych) przy ul. Dominikańskiej 9
3.1
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Warunki zostały określone w siwz.
3.2
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Warunki zostały określone w siwz.
3.3
Zdolność techniczna lub zawodowa
Warunki zostały określone w siwz.
Wadium
Świadczenie usługi ochrony obiektu przy ul. Płockiej 9 w Warszawie oraz Płockiej 9/11B w Warszawie
1
Wadium
Kwota wadium (PLN):
33 000,00
Świadczenie usługi ochrony obiektu przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie
2
Wadium
Kwota wadium (PLN):
38 000,00
Świadczenie usługi ochrony obiektu w Górze Kalwarii (Archiwum akt sądowych) przy ul. Dominikańskiej 9
3
Wadium
Kwota wadium (PLN):
15 000,00
Kryteria oceny ofert
Świadczenie usługi ochrony obiektu przy ul. Płockiej 9 w Warszawie oraz Płockiej 9/11B w Warszawie
1.2
cena ofertowa
Waga:
60.00
Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium, zostanie obliczona wg wzoru wskazanego w siwz.
1.3
najkrótszy termin na zapewnienie obsługi dodatkowego punktu ochrony/zwiększenie składu osobowego
Waga:
20.00
Zamawiający w kryterium najkrótszy termin na zapewnienie obsługi dodatkowego punktu ochrony/zwiększenie składu osobowego posterunku będzie oceniał ilość godzin (czas) niezbędnych do zapewnienia obsługi dodatkowego punktu ochrony/zwiększenia składu osobowego posterunku, liczonych od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego faxem, mailem lub w formie adnotacji w dzienniku zmian konieczności utworzenia dodatkowego posterunku/zwiększenia składu osobowego posterunku. Punkty w niniejszym kryterium będą przyznawane następująco: - do 12 godzin od momentu zgłoszenia przez zamawiającego na piśmie konieczności utworzenia dodatkowego posterunku/zwiększenia składu osobowego posterunku– 20 pkt, - od 13 godzin do 24 godzin od momentu zgłoszenia przez zamawiającego na piśmie konieczności utworzenia dodatkowego posterunku/zwiększenia składu osobowego posterunku– 10 pkt, - od 25 godzin do 35 godzin od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego na piśmie konieczności utworzenia dodatkowego posterunku/zwiększenia składu osobowego posterunku – 5 pkt. W przypadku, gdy wykonawca w ofercie zaoferuje maksymalny wymagany przez zamawiającego termin, tj. 36 godzin otrzyma w kryterium najkrótszy termin na zapewnienie obsługi dodatkowego punktu ochrony/zwiększenia składu osobowego posterunku – 0 pkt. Nie dopuszcza się wskazania innego terminu niż wyrażonego w godzinach. W przypadku gdy wykonawca zaoferuje termin na zapewnienie obsługi dodatkowego punktu ochrony/zwiększenia składu osobowego wyrażony inaczej niż liczbowo w godzinach, zamawiający jeśli będzie taka możliwość, dokona przeliczenia na pełne godziny, a jeśli nie, przyjmie, że wykonawca zaoferował maksymalny termin zapewnienia obsługi dodatkowego posterunku ochrony/zwiększenia składu osobowego. W przypadku, gdy Wykonawca nie wpisze żadnego terminu, Zamawiający przyjmie, iż oferuje on maksymalny wymagany przez Zamawiającego termin, tj. 36 godzin. Punkty w niniejszym kryterium zostaną przyznane wykonawcy na podstawie informacji wskazanych przez niego w formularzu ofertowym.
1.1
posiadany certyfikat
Waga:
20.00
Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium, tj. 20 pkt, zostanie przyznana w przypadku, gdy wykonawca wraz z ofertą złoży dokument - certyfikat ISO 9001 potwierdzający system zarządzania jakością w organizacji wykonawcy, wydany przez jednostkę oceniającą zgodność, zgodnie z zapisami art. 30b ustawy Pzp. Punkty w niniejszym kryterium zostaną przyznane wykonawcy na podstawie informacji wskazanych przez niego w formularzu ofertowym. W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę w formularzu ofertowym rubryki, a także w przypadku zaznaczenia, lecz nie załączenia do oferty wskazanego dokumentu, Zamawiający przyjmie, iż nie posiada on danego certyfikatu.
Świadczenie usługi ochrony obiektu przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie
2.3
cena ofertowa
Waga:
60.00
Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium, zostanie obliczona wg wzoru wskazanego w siwz.
2.1
najkrótszy termin na zapewnienie obsługi dodatkowego punktu ochrony/zwiększenie składu osobowego
Waga:
20.00
Zamawiający w kryterium najkrótszy termin na zapewnienie obsługi dodatkowego punktu ochrony/zwiększenie składu osobowego posterunku będzie oceniał ilość godzin (czas) niezbędnych do zapewnienia obsługi dodatkowego punktu ochrony/zwiększenia składu osobowego posterunku, liczonych od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego faxem, mailem lub w formie adnotacji w dzienniku zmian konieczności utworzenia dodatkowego posterunku/zwiększenia składu osobowego posterunku. Punkty w niniejszym kryterium będą przyznawane następująco: - do 12 godzin od momentu zgłoszenia przez zamawiającego na piśmie konieczności utworzenia dodatkowego posterunku/zwiększenia składu osobowego posterunku– 20 pkt, - od 13 godzin do 24 godzin od momentu zgłoszenia przez zamawiającego na piśmie konieczności utworzenia dodatkowego posterunku/zwiększenia składu osobowego posterunku– 10 pkt, - od 25 godzin do 35 godzin od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego na piśmie konieczności utworzenia dodatkowego posterunku/zwiększenia składu osobowego posterunku – 5 pkt. W przypadku, gdy wykonawca w ofercie zaoferuje maksymalny wymagany przez zamawiającego termin, tj. 36 godzin otrzyma w kryterium najkrótszy termin na zapewnienie obsługi dodatkowego punktu ochrony/zwiększenia składu osobowego posterunku – 0 pkt. Nie dopuszcza się wskazania innego terminu niż wyrażonego w godzinach. W przypadku gdy wykonawca zaoferuje termin na zapewnienie obsługi dodatkowego punktu ochrony/zwiększenia składu osobowego wyrażony inaczej niż liczbowo w godzinach, zamawiający jeśli będzie taka możliwość, dokona przeliczenia na pełne godziny, a jeśli nie, przyjmie, że wykonawca zaoferował maksymalny termin zapewnienia obsługi dodatkowego posterunku ochrony/zwiększenia składu osobowego. W przypadku, gdy Wykonawca nie wpisze żadnego terminu, Zamawiający przyjmie, iż oferuje on maksymalny wymagany przez Zamawiającego termin, tj. 36 godzin. Punkty w niniejszym kryterium zostaną przyznane wykonawcy na podstawie informacji wskazanych przez niego w formularzu ofertowym.
2.2
posiadany certyfikat
Waga:
20.00
Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium, tj. 20 pkt, zostanie przyznana w przypadku, gdy wykonawca wraz z ofertą złoży dokument - certyfikat ISO 9001 potwierdzający system zarządzania jakością w organizacji wykonawcy, wydany przez jednostkę oceniającą zgodność, zgodnie z zapisami art. 30b ustawy Pzp. Punkty w niniejszym kryterium zostaną przyznane wykonawcy na podstawie informacji wskazanych przez niego w formularzu ofertowym. W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę w formularzu ofertowym rubryki, a także w przypadku zaznaczenia, lecz nie załączenia do oferty wskazanego dokumentu, Zamawiający przyjmie, iż nie posiada on danego certyfikatu.
Świadczenie usługi ochrony obiektu w Górze Kalwarii (Archiwum akt sądowych) przy ul. Dominikańskiej 9
3.1
cena ofertowa
Waga:
60.00
Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium, zostanie obliczona wg wzoru wskazanego w siwz.
3.2
najkrótszy termin na zapewnienie obsługi dodatkowego punktu ochrony/zwiększenie składu osobowego
Waga:
20.00
Zamawiający w kryterium najkrótszy termin na zapewnienie obsługi dodatkowego punktu ochrony/zwiększenie składu osobowego posterunku będzie oceniał ilość godzin (czas) niezbędnych do zapewnienia obsługi dodatkowego punktu ochrony/zwiększenia składu osobowego posterunku, liczonych od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego faxem, mailem lub w formie adnotacji w dzienniku zmian konieczności utworzenia dodatkowego posterunku/zwiększenia składu osobowego posterunku. Punkty w niniejszym kryterium będą przyznawane następująco: - do 12 godzin od momentu zgłoszenia przez zamawiającego na piśmie konieczności utworzenia dodatkowego posterunku/zwiększenia składu osobowego posterunku– 20 pkt, - od 13 godzin do 24 godzin od momentu zgłoszenia przez zamawiającego na piśmie konieczności utworzenia dodatkowego posterunku/zwiększenia składu osobowego posterunku– 10 pkt, - od 25 godzin do 35 godzin od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego na piśmie konieczności utworzenia dodatkowego posterunku/zwiększenia składu osobowego posterunku – 5 pkt. W przypadku, gdy wykonawca w ofercie zaoferuje maksymalny wymagany przez zamawiającego termin, tj. 36 godzin otrzyma w kryterium najkrótszy termin na zapewnienie obsługi dodatkowego punktu ochrony/zwiększenia składu osobowego posterunku – 0 pkt. Nie dopuszcza się wskazania innego terminu niż wyrażonego w godzinach. W przypadku gdy wykonawca zaoferuje termin na zapewnienie obsługi dodatkowego punktu ochrony/zwiększenia składu osobowego wyrażony inaczej niż liczbowo w godzinach, zamawiający jeśli będzie taka możliwość, dokona przeliczenia na pełne godziny, a jeśli nie, przyjmie, że wykonawca zaoferował maksymalny termin zapewnienia obsługi dodatkowego posterunku ochrony/zwiększenia składu osobowego. W przypadku, gdy Wykonawca nie wpisze żadnego terminu, Zamawiający przyjmie, iż oferuje on maksymalny wymagany przez Zamawiającego termin, tj. 36 godzin. Punkty w niniejszym kryterium zostaną przyznane wykonawcy na podstawie informacji wskazanych przez niego w formularzu ofertowym.
3.3
posiadany certyfikat
Waga:
20.00
Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium, tj. 20 pkt, zostanie przyznana w przypadku, gdy wykonawca wraz z ofertą złoży dokument - certyfikat ISO 9001 potwierdzający system zarządzania jakością w organizacji wykonawcy, wydany przez jednostkę oceniającą zgodność, zgodnie z zapisami art. 30b ustawy Pzp. Punkty w niniejszym kryterium zostaną przyznane wykonawcy na podstawie informacji wskazanych przez niego w formularzu ofertowym. W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę w formularzu ofertowym rubryki, a także w przypadku zaznaczenia, lecz nie załączenia do oferty wskazanego dokumentu, Zamawiający przyjmie, iż nie posiada on danego certyfikatu.