Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.
Informacje ogólne
Numer Postępowania
WZP-421-25/2018
Nazwa Postępowania
WSPARCIE SERWISOWE, DIAGNOZA AWARII I WYMIANA SPRZĘTU CISCO W FORMULE SLA NA RZECZ SĄDÓW POWSZECHNYCH OBSZARU APELACJI KRAKOWSKIEJ
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Tryb Postępowania
Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia
Usługi
Numer ogłoszenia
659940-N-2018
Waluta postępowania
PLN
Kod CPV
50312000-5 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu komputerowego
Data ogłoszenia
11-12-2018
Termin składania ofert
19-12-2018 10:00:00
Termin otwarcia ofert
19-12-2018 10:00:00
Powyżej progu unijnego
Nie
Podział zamówienia na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Warunki udziału
1.1
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.2
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający uzna warunek dotyczący posiadania zdolności zawodowej za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się odpowiednim doświadczeniem, tj. Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, wykonał co najmniej jedną usługę polegającą na świadczeniu usług serwisowych sprzętu sieciowego, o wartości tej usługi nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych).
1.3
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Wadium
1
Wadium
Kwota wadium (PLN):
10 000,00
Kryteria oceny ofert
1.2
Cena
Waga:
60.00
Cena
1.1
Czas naprawy
Waga:
40.00
Czas naprawy urządzeń w miejscu instalacji w przypadku awarii krytycznej