Informacje ogólne
Numer Postępowania
I.391.11.2019
Nazwa Postępowania
Dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby sądów powszechnych apelacji gdańskiej
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa na rzecz jednostek – Sądów Rejonowych i Sądów Okręgowych obszaru apelacji gdańskiej, fabrycznie nowego i nieużywanego sprzętu informatycznego wraz z zapewnieniem usług gwarancyjnych, z podziałem na cztery części, z których każda podzielona jest na asortyment podstawowy i asortyment objęty prawem opcji. 2. Zamawiający informuje, iż niniejsze postępowanie prowadzone będzie z zastosowaniem procedury przewidzianej w art.24aa ustawy Pzp, tzw. „procedury odwróconej”. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie aktualnych na dzień złożenia - oświadczeń lub dokumentówpotwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz wskazujących brak podstaw do wykluczenia.
Tryb Postępowania
Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Numer ogłoszenia
2019/S 188-456936
Waluta postępowania
PLN
Kod CPV
30200000-1 - Urządzenia komputerowe
Data przekazania ogłoszenia o zamówieniu
25-09-2019
Data ogłoszenia
30-09-2019
Termin składania ofert
31-10-2019 10:00:00
Termin otwarcia ofert
31-10-2019 10:30:00
Powyżej progu unijnego
Tak
Podział zamówienia na części
Tak
Warunki udziału
Postępowanie
1.1
Zdolność techniczna lub zawodowa
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający wymogi art.22 ust.1pkt.2 w związku z art.22 ust.1a i ust.1b ustawy Pzp, tj. Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, zapewniającej wykonanie zamówienia, tj.: a. Warunkiem udziału w postępowaniu, dotyczącym CZĘŚCI I, II, III i IV, jest wykonanie w sposób należyty w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 dostaw, polegających na dostawie sprzętu informatycznego odpowiadającego swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia, w zakresie dostawy: — w CZĘŚCI I – drukarek, o wartość minimum 500.000,00 PLN każda, — w CZĘŚCI II – urządzeń wielofunkcyjnych, o wartości minimum 600.000,00 PLN każda, — w CZĘŚCI III – serwerów i/lub macierzy, o wartości minimum 400.000,00 PLN każda, — w CZĘŚCI IV - przełączników, o wartości minimum 400.000,00 PLN każda.
1.2
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.3
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający wymogi art.22 ust.1pkt.2 w związku z art.22 ust.1a i ust.1b ustawy Pzp, tj. Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia, tj.: a. Warunkiem udziału w postępowaniu, dotyczącym CZĘŚCI I, II, III i IV, jest posiadanie aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 1.000.000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych).
Dostawa drukarek
I.1
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający wymogi art.22 ust.1pkt.2 w związku z art.22 ust.1a i ust.1b ustawy Pzp, tj. Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia, tj.: a. Warunkiem udziału w postępowaniu, dotyczącym CZĘŚCI I, II, III i IV, jest posiadanie aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 1.000.000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych).
I.2
Zdolność techniczna lub zawodowa
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający wymogi art.22 ust.1pkt.2 w związku z art.22 ust.1a i ust.1b ustawy Pzp, tj. Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, zapewniającej wykonanie zamówienia, tj.: a. Warunkiem udziału w postępowaniu, dotyczącym CZĘŚCI I, II, III i IV, jest wykonanie w sposób należyty w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 dostaw, polegających na dostawie sprzętu informatycznego odpowiadającego swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia, w zakresie dostawy: — w CZĘŚCI I – drukarek, o wartość minimum 500.000,00 PLN każda
I.3
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych
II.1
Zdolność techniczna lub zawodowa
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający wymogi art.22 ust.1pkt.2 w związku z art.22 ust.1a i ust.1b ustawy Pzp, tj. Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, zapewniającej wykonanie zamówienia, tj.: a. Warunkiem udziału w postępowaniu, dotyczącym CZĘŚCI I, II, III i IV, jest wykonanie w sposób należyty w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 dostaw, polegających na dostawie sprzętu informatycznego odpowiadającego swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia, w zakresie dostawy: — w CZĘŚCI II – urządzeń wielofunkcyjnych, o wartości minimum 600.000,00 PLN każda.
II.2
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
II.3
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający wymogi art.22 ust.1pkt.2 w związku z art.22 ust.1a i ust.1b ustawy Pzp, tj. Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia, tj.: a. Warunkiem udziału w postępowaniu, dotyczącym CZĘŚCI I, II, III i IV, jest posiadanie aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 1.000.000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych).
Dostawa serwerów i macierzy
III.1
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający wymogi art.22 ust.1pkt.2 w związku z art.22 ust.1a i ust.1b ustawy Pzp, tj. Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia, tj.: a. Warunkiem udziału w postępowaniu, dotyczącym CZĘŚCI I, II, III i IV, jest posiadanie aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 1.000.000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych).
III.2
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.3
Zdolność techniczna lub zawodowa
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający wymogi art.22 ust.1pkt.2 w związku z art.22 ust.1a i ust.1b ustawy Pzp, tj. Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, zapewniającej wykonanie zamówienia, tj.: a. Warunkiem udziału w postępowaniu, dotyczącym CZĘŚCI I, II, III i IV, jest wykonanie w sposób należyty w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 dostaw, polegających na dostawie sprzętu informatycznego odpowiadającego swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia, w zakresie dostawy: — w CZĘŚCI III – serwerów i/lub macierzy, o wartości minimum 400.000,00 PLN każda.
Dostawa przełaczników
IV.1
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający wymogi art.22 ust.1pkt.2 w związku z art.22 ust.1a i ust.1b ustawy Pzp, tj. Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia, tj.: a. Warunkiem udziału w postępowaniu, dotyczącym CZĘŚCI I, II, III i IV, jest posiadanie aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 1.000.000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych).
IV.2
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
IV.3
Zdolność techniczna lub zawodowa
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający wymogi art.22 ust.1pkt.2 w związku z art.22 ust.1a i ust.1b ustawy Pzp, tj. Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, zapewniającej wykonanie zamówienia, tj.: a. Warunkiem udziału w postępowaniu, dotyczącym CZĘŚCI I, II, III i IV, jest wykonanie w sposób należyty w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 dostaw, polegających na dostawie sprzętu informatycznego odpowiadającego swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia, w zakresie dostawy: — w CZĘŚCI IV - przełączników, o wartości minimum 400.000,00 PLN każda.
Wadium
Postępowanie
Dostawa drukarek
I
Wadium
Kwota wadium (PLN):
14 000,00
Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych
II
Wadium
Kwota wadium (PLN):
17 000,00
Dostawa serwerów i macierzy
III
Wadium
Kwota wadium (PLN):
11 000,00
Dostawa przełaczników
IV
Wadium
Kwota wadium (PLN):
12 000,00
Kryteria oceny ofert
Postępowanie
1.1
Cena
Waga:
100.00
Cena
Dostawa drukarek
I.2
cena
Waga:
50.00
Ocenie zostanie poddana cena (brutto) – łączna cena asortymentu podstawowego i objętego prawem opcji, za realizację przedmiotu zamówienia podana przez Wykonawcę w złożonym formularzu OFERTY.
I.3
jakość
Waga:
30.00
Maksymalna, możliwa do uzyskania ilość punktów w kryterium jakość wynosi 30.
I.1
okres gwarancji i rękojmi
Waga:
20.00
Wykonawca zamówienia, który zaproponuje minimalny okres gwarancji, tj. 36 miesięcy otrzyma 0 pkt. Wykonawca zamówienia, który zaproponuje maksymalny okres gwarancji, tj. 60 miesięcy otrzyma 100 pkt., natomiast pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej punktów wg wzoru zawartego w SIWZ.
Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych
II.2
Cena
Waga:
50.00
Ocenie zostanie poddana cena (brutto) – łączna cena asortymentu podstawowego i objętego prawem opcji, za realizację przedmiotu zamówienia podana przez Wykonawcę w złożonym formularzu OFERTY.
II.1
jakość
Waga:
30.00
Maksymalna, możliwa do uzyskania ilość punktów w kryterium jakość wynosi 30.
II.3
okres gwarancji i rękojmi
Waga:
20.00
Ocenie zostanie poddany okres gwarancji podany przez Wykonawcę w złożonym formularzu OFERTY.
Dostawa serwerów i macierzy
III.1
Cena
Waga:
60.00
Ocenie zostanie poddana cena (brutto) – łączna cena asortymentu podstawowego i objętego prawem opcji, za realizację przedmiotu zamówienia podana przez Wykonawcę w złożonym formularzu OFERTY.
III.2
okres gwarancji i rękojmi
Waga:
40.00
Ocenie zostanie poddany okres gwarancji podany przez Wykonawcę w złożonym formularzu OFERTY.
Dostawa przełaczników
IV.1
Cena
Waga:
60.00
Ocenie zostanie poddana cena (brutto) – łączna cena asortymentu podstawowego i objętego prawem opcji, za realizację przedmiotu zamówienia podana przez Wykonawcę w złożonym formularzu OFERTY.
IV.2
okres gwarancji i rękojmi
Waga:
40.00
Ocenie zostanie poddany okres gwarancji podany przez Wykonawcę w złożonym formularzu OFERTY.