Informacje ogólne
Numer Postępowania
G-241-24/19
Nazwa Postępowania
Dostawa skanerów komputerowych, komputerów, monitorów, projektorów multimedialnych oraz napędu LTO do sądów apelacji białostockiej.
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający specyfikację techniczną w podziale na poszczególne części zamówienia oraz ilości urządzeń dostarczanych w ramach zamówienia do poszczególnych lokalizacji w rozbiciu na poszczególne części określono w załącznik nr 6 do SIWZ a lokalizacje dostaw w załączniku nr 7 do SIWZ.
Tryb Postępowania
Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Numer ogłoszenia
2019/S 190-461663
Waluta postępowania
PLN
Kod CPV
30216110-0 - Skanery komputerowe
Data przekazania ogłoszenia o zamówieniu
28-09-2019
Data ogłoszenia
02-10-2019
Termin składania ofert
04-11-2019 10:00:00
Termin otwarcia ofert
04-11-2019 10:00:00
Powyżej progu unijnego
Tak
Podział zamówienia na części
Tak
Warunki udziału
Dostawa skanerów typ 3 - 2019/1; 2020/1- wysokowydajny
1.1
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający uzna warunek dotyczący posiadania odpowiedniej sytuacji finansowej za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia: w części 1 zamówienia na sumę gwarancyjną 270 000,00 złotych. W sytuacji gdy wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności jest łączną sumą kwot ubezpieczenia dla części, na które wykonawca składa ofertę.
1.2
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.3
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający uzna warunek dotyczący posiadania zdolności zawodowej za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie co najmniej jedną dostawę rodzajów urządzeń będących przedmiotem zamówienia: w części 1 zamówienia na sumę nie mniejszą niż 270 000,00 złotych
Dostawa komputerów stacjonarnych typ 1 standardowych
2.1
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2.2
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający uzna warunek dotyczący posiadania odpowiedniej sytuacji finansowej za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia: w części 2 zamówienia na sumę gwarancyjną 30 000,00 złotych. W sytuacji gdy wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności jest łączną sumą kwot ubezpieczenia dla części, na które wykonawca składa ofertę.
2.3
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający uzna warunek dotyczący posiadania zdolności zawodowej za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie co najmniej jedną dostawę rodzajów urządzeń będących przedmiotem zamówienia: w części 2 zamówienia na sumę nie mniejszą niż 30 000,00 złotych
Dostawa monitorów powiększonych (do 27 cali) typ 4
3.1
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
3.2
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający uzna warunek dotyczący posiadania zdolności zawodowej za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie co najmniej jedną dostawę rodzajów urządzeń będących przedmiotem zamówienia: w części 3 zamówienia na sumę nie mniejszą niż 10 000,00 złotych
3.3
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający uzna warunek dotyczący posiadania odpowiedniej sytuacji finansowej za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia: w części 3 zamówienia na sumę gwarancyjną 10 000,00 złotych. W sytuacji gdy wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności jest łączną sumą kwot ubezpieczenia dla części, na które wykonawca składa ofertę.
Dostawa projektorów typ 1 – standardowy
4.1
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający uzna warunek dotyczący posiadania odpowiedniej sytuacji finansowej za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia: w części 4 zamówienia na sumę gwarancyjną 20 000,00 złotych. W sytuacji gdy wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności jest łączną sumą kwot ubezpieczenia dla części, na które wykonawca składa ofertę.
4.2
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
4.3
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający uzna warunek dotyczący posiadania zdolności zawodowej za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie co najmniej jedną dostawę rodzajów urządzeń będących przedmiotem zamówienia: w części 4 zamówienia na sumę nie mniejszą niż 20 000,00 złotych
Dostawa napędu LTO-7 SAS
5.1
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający uzna warunek dotyczący posiadania odpowiedniej sytuacji finansowej za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia: w części 5 zamówienia na sumę gwarancyjną 20 000,00 złotych. W sytuacji gdy wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności jest łączną sumą kwot ubezpieczenia dla części, na które wykonawca składa ofertę.
5.2
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający uzna warunek dotyczący posiadania zdolności zawodowej za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie co najmniej jedną dostawę rodzajów urządzeń będących przedmiotem zamówienia: w części 5 zamówienia na sumę nie mniejszą niż 20 000,00 złotych
5.3
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Wadium
Dostawa skanerów typ 3 - 2019/1; 2020/1- wysokowydajny
1
Wadium
Kwota wadium (PLN):
5 500,00
Dostawa komputerów stacjonarnych typ 1 standardowych
2
Wadium
Kwota wadium (PLN):
600,00
Dostawa monitorów powiększonych (do 27 cali) typ 4
3
Wadium
Kwota wadium (PLN):
200,00
Dostawa projektorów typ 1 – standardowy
4
Wadium
Kwota wadium (PLN):
350,00
Dostawa napędu LTO-7 SAS
5
Wadium
Kwota wadium (PLN):
350,00
Kryteria oceny ofert
Dostawa skanerów typ 3 - 2019/1; 2020/1- wysokowydajny
1.1
Cena
Waga:
60.00
Cena
1.2
Okres gwarancji
Waga:
40.00
Za każdy miesiąc wydłużenia wymaganego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia – załącznik nr 6 SIWZ- wymaganego terminu gwarancji na przedmiot zamówienia, wykonawca otrzyma 2 punkty . Maksymalna ilość punktów w wymienionym kryterium – 40 punktów dla każdej części zamówienia.
Dostawa komputerów stacjonarnych typ 1 standardowych
2.2
Cena
Waga:
60.00
Cena
2.4
Okres gwarancji
Waga:
20.00
Za każdy miesiąc wydłużenia wymaganego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia – załącznik nr 6 SIWZ- wymaganego terminu gwarancji na przedmiot zamówienia, wykonawca otrzyma 2 punkty. Maksymalna ilość punktów w wymienionym kryterium - 20 punktów dla każdej części zamówienia.
2.1
Posiadanie przez zaoferowany komputer certyfikatu TCO
Waga:
15.00
Oceniając ofertę w ramach tego kryterium Zamawiający na podstawie zadeklarowanego w formularzu ofertowym Wykonawcy posiadania przez zaoferowane urządzenie certyfikatu TCO. W razie braku deklaracji dotyczącej wymienionych certyfikatów lub potwierdzenie ich braku dla proponowanego urządzenia ,we wskazanym kryterium nie zostaną przyznane punkty.
2.3
Wbudowana w BIOS funkcjonalność umożliwiająca bezpieczne usuwanie danych z dysków SSD
Waga:
5.00
Oceniając ofertę w ramach tego kryterium Zamawiający na podstawie zadeklarowanego w formularzu ofertowym Wykonawcy posiadania wbudowanej w BIOS funkcjonalność umożliwiającej bezpieczne usunięcie danych z dysków SSD i HDD przyzna 5 punktów. W razie braku deklaracji dotyczącej posiadania wymienionej funkcjonalności BIOS lub potwierdzenie jej braku dla proponowanego urządzenia ,we wskazanym kryterium nie zostaną przyznane punkty.
Dostawa monitorów powiększonych (do 27 cali) typ 4
3.3
Cena
Waga:
60.00
Cena
3.2
Okres gwarancji
Waga:
20.00
Za każdy miesiąc wydłużenia wymaganego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia – załącznik nr 6 SIWZ- wymaganego terminu gwarancji na przedmiot zamówienia, wykonawca otrzyma 2 punkty . Maksymalna ilość punktów w wymienionym kryterium - 20 punktów dla każdej części zamówienia .
3.1
Posiadanie przez zaoferowany komputer certyfikatu TCO
Waga:
20.00
Oceniając ofertę w ramach tego kryterium Zamawiający na podstawie zadeklarowanego w formularzu ofertowym Wykonawcy posiadania przez zaoferowane urządzenie certyfikatu TCO. W razie braku deklaracji dotyczącej wymienionych certyfikatów lub potwierdzenie ich braku dla proponowanego urządzenia ,we wskazanym kryterium nie zostaną przyznane punkty.
Dostawa projektorów typ 1 – standardowy
4.2
Cena
Waga:
60.00
Cena
4.1
Okres gwarancji
Waga:
40.00
Za każdy miesiąc wydłużenia wymaganego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia – załącznik nr 6 SIWZ- wymaganego terminu gwarancji na przedmiot zamówienia, wykonawca otrzyma 2 punkty . Maksymalna ilość punktów w wymienionym kryterium – 40 punktów dla każdej części zamówienia .
Dostawa napędu LTO-7 SAS
5.2
Cena
Waga:
60.00
Cena
5.1
Okres gwarancji
Waga:
40.00
Za każdy miesiąc wydłużenia wymaganego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia – załącznik nr 6 SIWZ- wymaganego terminu gwarancji na przedmiot zamówienia, wykonawca otrzyma 2 punkty . Maksymalna ilość punktów w wymienionym kryterium – 40 punktów dla każdej części zamówienia .