Informacje ogólne
Numer Postępowania
ZP/OG/21/19
Nazwa Postępowania
Świadczenie usługi sprzątania i utrzymania czystości dla potrzeb Sądu Okręgowego w Warszawie
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi sprzątania i utrzymania czystości dla potrzeb Sądu Okręgowego w Warszawie. 2) Przedmiot zamówienia podzielony jest na trzy części: a) część I – usługa sprzątania i utrzymania czystości w obiekcie przy ul. Płockiej 5a w Warszawie dla potrzeb Sądu Okręgowego w Warszawie, b) część II – usługa sprzątania i utrzymania czystości w obiekcie przy ul. Płockiej 9 w Warszawie dla potrzeb Sądu Okręgowego w Warszawie, c) część III – usługa sprzątania i utrzymania czystości na terenie zewnętrznym i parkingach wewnętrznych budynku przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie dla potrzeb Sądu Okręgowego w Warszawie. 3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Tryb Postępowania
Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia
Usługi
Numer ogłoszenia
2019/S 194-471939
Waluta postępowania
PLN
Kod CPV
90910000-9 - Usługi sprzątania
Data przekazania ogłoszenia o zamówieniu
03-10-2019
Data ogłoszenia
08-10-2019
Termin składania ofert
08-11-2019 10:00:00
Termin otwarcia ofert
08-11-2019 10:10:00
Powyżej progu unijnego
Tak
Podział zamówienia na części
Tak
Warunki udziału
Usługa sprzątania i utrzymania czystości w obiekcie przy ul. Płockiej 5a w Warszawie dla potrzeb Sądu Okręgowego w Warszawie,
1.1
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.2
Zdolność techniczna lub zawodowa
Warunki zostały określone w siwz
1.3
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Warunki zostały określone w siwz
Usługa sprzątania i utrzymania czystości w obiekcie przy ul. Płockiej 9 w Warszawie dla potrzeb Sądu Okręgowego w Warszawie,
2.1
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Warunki zostały określone w siwz
2.2
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2.3
Zdolność techniczna lub zawodowa
Warunki zostały określone w siwz
Usługa sprzątania i utrzymania czystości na terenie zewnętrznym i parkingach wewnętrznych budynku przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie dla potrzeb Sądu Okręgowego w Warszawie
3.1
Zdolność techniczna lub zawodowa
Warunki zostały określone w siwz
3.2
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
3.3
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Warunki zostały określone w siwz
Wadium
Usługa sprzątania i utrzymania czystości w obiekcie przy ul. Płockiej 5a w Warszawie dla potrzeb Sądu Okręgowego w Warszawie,
1
Wadium
Kwota wadium (PLN):
4 500,00
Usługa sprzątania i utrzymania czystości w obiekcie przy ul. Płockiej 9 w Warszawie dla potrzeb Sądu Okręgowego w Warszawie,
2
Wadium
Kwota wadium (PLN):
13 000,00
Usługa sprzątania i utrzymania czystości na terenie zewnętrznym i parkingach wewnętrznych budynku przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie dla potrzeb Sądu Okręgowego w Warszawie
3
Wadium
Kwota wadium (PLN):
3 160,00
Kryteria oceny ofert
Usługa sprzątania i utrzymania czystości w obiekcie przy ul. Płockiej 5a w Warszawie dla potrzeb Sądu Okręgowego w Warszawie,
1.1
Cena ofertowa
Waga:
60.00
Cena
1.2
Zatrudnienie osób
Waga:
40.00
Zamawiający w przedmiotowym kryterium będzie oceniał tylko maksymalną wymaganą liczbę osób dla danej części, nawet jeżeli wykonawca zadeklaruje wyższą liczbę osób niż zamawiający wymaga dla danej części zmówienia. W ramach niniejszego kryterium Wykonawca może otrzymać łącznie maksymalnie 40 pkt, z tym, że: ba) zatrudnienie osób bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 ze zm.), posiadających status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia: Wykonawca może otrzymać łącznie maksymalnie 20 pkt . Punkty w tym podkryterium zostaną przyznane następująco: dla części I zamówienia: - 2 osoby bezrobotne skierowane przez wykonawcę do realizacji niniejszego zamówienia – 20 pkt, - 1 osoba bezrobotna skierowana przez wykonawcę do realizacji niniejszego zamówienia – 10 pkt; Ocena ofert w ramach tego podkryterium zostanie przeprowadzona na podstawie informacji wskazanych przez wykonawcę w formularzu oferty, stanowiącym Załącznik Nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. wykonawca zobowiązany będzie do podania ilości osób w formularzu ofertowym odpowiednio dla każdej części. W przypadku, gdy wykonawca w formularzu ofertowym nie poda ilości osób lub wpisze „0” zamawiający uzna, iż wykonawca niniejsze zamówienie będzie realizował bez udziału osoby/ób bezrobotnej/ych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 ze zm.), w związku z czym nie zostaną mu przyznane punkty w przedmiotowym kryterium. bb) zatrudnienie osób do 30 roku życia i po ukończeniu 50 roku życia: Wykonawca może otrzymać łącznie maksymalnie 20 pkt. Punkty w tym podkryterium zostaną przyznane następująco: dla części I zamówienia: - 2 osoby skierowane przez wykonawcę do realizacji niniejszego zamówienia będące osobami do 30 roku życia lub po ukończeniu 50 roku życia – 20 pkt, - 1 osoba skierowana przez wykonawcę do realizacji niniejszego zamówienia będąca osobą do 30 roku życia lub po ukończeniu 50 roku życia – 10 pkt; Ocena ofert w ramach tego podkryterium zostanie przeprowadzona na podstawie informacji wskazanych przez wykonawcę w formularzu oferty, stanowiącym Załącznik Nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. wykonawca zobowiązany będzie do podania ilości osób w formularzu ofertowym odpowiednio dla każdej części. W przypadku, gdy wykonawca w formularzu ofertowym nie poda ilości osób lub wpisze „0” zamawiający uzna, iż wykonawca niniejsze zamówienie będzie realizował bez udziału osoby/ób, będącej/ych osobą/ami do 30 roku życia lub po ukończeniu 50 roku życia, w związku z czym nie zostaną mu przyznane punkty w przedmiotowym kryterium.
Usługa sprzątania i utrzymania czystości w obiekcie przy ul. Płockiej 9 w Warszawie dla potrzeb Sądu Okręgowego w Warszawie,
2.2
Cena ofertowa
Waga:
60.00
Cena
2.1
Zatrudnienie osób
Waga:
40.00
Zamawiający w przedmiotowym kryterium będzie oceniał tylko maksymalną wymaganą liczbę osób dla danej części, nawet jeżeli wykonawca zadeklaruje wyższą liczbę osób niż zamawiający wymaga dla danej części zmówienia. W ramach niniejszego kryterium Wykonawca może otrzymać łącznie maksymalnie 40 pkt, z tym, że: ba) zatrudnienie osób bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 ze zm.), posiadających status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia: Wykonawca może otrzymać łącznie maksymalnie 20 pkt . Punkty w tym podkryterium zostaną przyznane następująco: dla części II zamówienia: - 7 osób bezrobotnych skierowanych przez wykonawcę do realizacji niniejszego zamówienia – 20 pkt, - 4-6 osób bezrobotnych skierowanych przez wykonawcę do realizacji niniejszego zamówienia – 15 pkt, - 1-3 osób bezrobotnych skierowanych przez wykonawcę do realizacji niniejszego zamówienia – 5 pkt; Ocena ofert w ramach tego podkryterium zostanie przeprowadzona na podstawie informacji wskazanych przez wykonawcę w formularzu oferty, stanowiącym Załącznik Nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. wykonawca zobowiązany będzie do podania ilości osób w formularzu ofertowym odpowiednio dla każdej części. W przypadku, gdy wykonawca w formularzu ofertowym nie poda ilości osób lub wpisze „0” zamawiający uzna, iż wykonawca niniejsze zamówienie będzie realizował bez udziału osoby/ób bezrobotnej/ych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 ze zm.), w związku z czym nie zostaną mu przyznane punkty w przedmiotowym kryterium. bb) zatrudnienie osób do 30 roku życia i po ukończeniu 50 roku życia: Wykonawca może otrzymać łącznie maksymalnie 20 pkt. Punkty w tym podkryterium zostaną przyznane następująco: dla części II zamówienia: - 7 osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji niniejszego zamówienia będących osobami do 30 roku życia lub po ukończeniu 50 roku życia– 20 pkt, - 4-6 osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji niniejszego zamówienia będących osobami do 30 roku życia lub po ukończeniu 50 roku życia– 15 pkt, - 1-3 osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji niniejszego zamówienia będących osobami do 30 roku życia lub po ukończeniu 50 roku życia– 5 pkt, Ocena ofert w ramach tego podkryterium zostanie przeprowadzona na podstawie informacji wskazanych przez wykonawcę w formularzu oferty, stanowiącym Załącznik Nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. wykonawca zobowiązany będzie do podania ilości osób w formularzu ofertowym odpowiednio dla każdej części. W przypadku, gdy wykonawca w formularzu ofertowym nie poda ilości osób lub wpisze „0” zamawiający uzna, iż wykonawca niniejsze zamówienie będzie realizował bez udziału osoby/ób, będącej/ych osobą/ami do 30 roku życia lub po ukończeniu 50 roku życia, w związku z czym nie zostaną mu przyznane punkty w przedmiotowym kryterium.
Usługa sprzątania i utrzymania czystości na terenie zewnętrznym i parkingach wewnętrznych budynku przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie dla potrzeb Sądu Okręgowego w Warszawie
3.1
Cena ofertowa
Waga:
60.00
Cena
3.2
Zatrudnienie osób
Waga:
40.00
Zamawiający w przedmiotowym kryterium będzie oceniał tylko maksymalną wymaganą liczbę osób dla danej części, nawet jeżeli wykonawca zadeklaruje wyższą liczbę osób niż zamawiający wymaga dla danej części zmówienia. W ramach niniejszego kryterium Wykonawca może otrzymać łącznie maksymalnie 40 pkt, z tym, że: ba) zatrudnienie osób bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 ze zm.), posiadających status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia: Wykonawca może otrzymać łącznie maksymalnie 20 pkt . Punkty w tym podkryterium zostaną przyznane następująco: dla części III zamówienia: - 2 osoby bezrobotne skierowane przez wykonawcę do realizacji niniejszego zamówienia – 20 pkt, - 1 osoba bezrobotna skierowana przez wykonawcę do realizacji niniejszego zamówienia – 10 pkt; Ocena ofert w ramach tego podkryterium zostanie przeprowadzona na podstawie informacji wskazanych przez wykonawcę w formularzu oferty, stanowiącym Załącznik Nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. wykonawca zobowiązany będzie do podania ilości osób w formularzu ofertowym odpowiednio dla każdej części. W przypadku, gdy wykonawca w formularzu ofertowym nie poda ilości osób lub wpisze „0” zamawiający uzna, iż wykonawca niniejsze zamówienie będzie realizował bez udziału osoby/ób bezrobotnej/ych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 ze zm.), w związku z czym nie zostaną mu przyznane punkty w przedmiotowym kryterium. bb) zatrudnienie osób do 30 roku życia i po ukończeniu 50 roku życia: Wykonawca może otrzymać łącznie maksymalnie 20 pkt. Punkty w tym podkryterium zostaną przyznane następująco: dla części III zamówienia: - 2 osoby skierowane przez wykonawcę do realizacji niniejszego zamówienia będące osobami do 30 roku życia lub po ukończeniu 50 roku życia,– 20 pkt, - 1 osoba skierowana przez wykonawcę do realizacji niniejszego zamówienia będąca osobą do 30 roku życia lub po ukończeniu 50 roku życia – 10 pkt; Ocena ofert w ramach tego podkryterium zostanie przeprowadzona na podstawie informacji wskazanych przez wykonawcę w formularzu oferty, stanowiącym Załącznik Nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. wykonawca zobowiązany będzie do podania ilości osób w formularzu ofertowym odpowiednio dla każdej części. W przypadku, gdy wykonawca w formularzu ofertowym nie poda ilości osób lub wpisze „0” zamawiający uzna, iż wykonawca niniejsze zamówienie będzie realizował bez udziału osoby/ób, będącej/ych osobą/ami do 30 roku życia lub po ukończeniu 50 roku życia, w związku z czym nie zostaną mu przyznane punkty w przedmiotowym kryterium.