Informacje ogólne
Numer Postępowania
ZP-OG-24-19
Nazwa Postępowania
Usługa konserwacji systemów bezpieczeństwa w obiekcie przy ul. Płockiej 9 w Warszawie
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest usługa konserwacji systemów bezpieczeństwa w obiekcie przy ul. Płockiej 9 w Warszawie
Tryb Postępowania
Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia
Usługi
Numer ogłoszenia
607699-N-2019
Waluta postępowania
PLN
Kod CPV
50610000-4 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu bezpieczeństwa
Data ogłoszenia
09-10-2019
Termin składania ofert
17-10-2019 11:00:00
Termin otwarcia ofert
17-10-2019 11:15:00
Powyżej progu unijnego
Nie
Podział zamówienia na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Warunki udziału
1.1
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Warunek został określony w siwz.
1.2
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Warunek został określony w siwz.
1.3
Zdolność techniczna lub zawodowa
Warunek został określony w siwz.
Kryteria oceny ofert
1.2
Cena ofertowa za wykonanie całego przedmiotu zamówienia
Waga:
60.00
Punkty w przedmiotowym kryterium zostaną obliczone na podstawie wzoru wskazanego w siwz.
1.3
Czas przystąpienia do usunięcia awarii, usterki, uszkodzenia
Waga:
30.00
Zamawiający w kryterium przystąpienia do usunięcia awarii, usterki będzie oceniał zaoferowany przez wykonawcę czas, w którym wykonawca przystąpi do usunięcia awarii/usterki/uszkodzenia skutkującego zdiagnozowaniem problemu, licząc od momentu dokonania zgłoszenia telefonicznego, faksem lub e-mailem awarii/usterki/uszkodzenia przez zamawiającego. Zamawiający wymaga, żeby wykonawca przystąpił do usunięcia awarii/usterki/uszkodzenia w czasie nie dłuższym niż 120 minut od momentu dokonania zgłoszenia awarii/usterki/uszkodzenia przez zamawiającego. Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium, zostanie obliczona wg wzoru wskazanego w siwz. W niniejszym kryterium nie dopuszcza się wskazania innego terminu niż wyrażonego w minutach. W przypadku gdy wykonawca zaoferuje termin wyrażony inaczej niż wymaga zamawiający, jeśli będzie możliwe wyliczenie terminu, zamawiający przyjmie zaoferowaną pełną liczbę minut, zaokrąglając w dół czas przystąpienia do naprawy, w innym przypadku (w tym, gdy wykonawca nie wypełni odpowiedniej rubryki w formularzu ofertowym) przyjmie, że wykonawca zaoferował maksymalny dopuszczony przez zamawiającego termin (tj. 120 minut), wówczas wykonawca w niniejszym kryterium otrzyma 0 pkt.
1.1
Posiadane doświadczenie zawodowe osób skierowanych do realizacji umowy
Waga:
10.00
Zamawiający przyzna punkty w niniejszym kryterium w przypadku, gdy Wykonawca oświadczy w formularzu oferty, że: co najmniej 1 (jedna) z osób skierowanych do realizacji zamówienia, o których mowa w Rozdziale IV ust. 1 pkt 3 lit. b podlit. bb specyfikacji istotnych warunków zamówienia, będzie posiadała co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie obsługi i konserwacji systemów: - monitoringu wizyjnego (CCTV), - sygnalizacji włamania i napadu (SWiN), - kontroli dostępu (KD). Punkty w niniejszym kryterium będą przyznawane następująco: - posiadane doświadczenie od 3 lat do 7 lat – 2,00 pkt, - posiadane doświadczenie od 8 lat do 10 lat – 5,00 pkt, - posiadane doświadczenie od 11 lat – 10,00 pkt. Punkty w przedmiotowym kryterium zostaną przyznane na podstawie informacji wskazanych przez wykonawcę w formularzu ofertowym. Zamawiający dopuszcza minimalny okres doświadczenia zawodowego na poziomie 2 lat, przy czym przyzna punkty w tym kryterium, jeżeli Wykonawca wskaże posiadane doświadczenie zawodowe na poziomie co najmniej 3 lat. W przypadku, gdy wykonawca w formularzu ofertowym wskaże minimalne ustalone przez zamawiającego doświadczenie zawodowe, tj. co najmniej 2 lata, ale poniżej 3 lat - otrzyma w kryterium posiadane doświadczenie zawodowe osób skierowanych do realizacji umowy (D)- 0 pkt. Jednocześnie nie dopuszcza się wskazania innego okresu doświadczenia zawodowego niż wyrażonego w latach. W przypadku, gdy wykonawca zaoferuje doświadczenie zawodowe wyrażone inaczej niż liczbowo w latach, zamawiający, jeśli będzie możliwe wyliczenie doświadczenia zawodowego, przyjmie zaoferowaną pełną liczbę lat, w przypadku niepełnego roku z zaokrągleniem w dół, w innym przypadku (w tym, gdy wykonawca nie wypełni odpowiedniej rubryki w formularzu ofertowym) przyjmie, że wykonawca wskazał minimalne tj. 2 – letnie wymagane przez zamawiającego doświadczenie zawodowe dla osób skierowanych do realizacji przedmiotu zamówienia, a tym samym w niniejszym kryterium otrzyma 0 pkt.