Informacje ogólne
Numer Postępowania
G.XIII.2310-173/18
Nazwa Postępowania
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku Sądu Rejonowego w Bełchatowie
Tryb Postępowania
Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia
Usługi
Numer ogłoszenia
2018/S 241-550700
Waluta postępowania
PLN
Kod CPV
71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
Data przekazania ogłoszenia o zamówieniu
12-12-2018
Data ogłoszenia
14-12-2018
Termin składania ofert
05-02-2019 11:00:00
Termin otwarcia ofert
05-02-2019 11:00:00
Powyżej progu unijnego
Tak
Podział zamówienia na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Warunki udziału
1.1
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.2
Zdolność techniczna lub zawodowa
1. DOŚWIADCZENIE: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że należycie wykonał w okresie ostatnich 10 lat* (*zakończenie, rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej) przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: -co najmniej 2 (dwie) usługi wykonania dokumentacji projektowej na budowę lub rozbudowę lub przebudowę budynku należącego do budynków użyteczności publicznej, o powierzchni użytkowej objętej projektem minimum 2.000 m² i o wartości każdej z usługi minimum 300 000,00 zł brutto; 2. DYSPONOWANIE OSOBAMI ZDOLNYMI DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje co najmniej następującymi osobami: 1) Kierownik zespołu projektowego / Projektantem w specjalności architektonicznej posiadającego: - prawo do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, tj. uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej oraz - min. 5-letnią praktykę zawodową;
1.3
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną wynoszącą co najmniej 350 000,00 zł.
Wadium
1
Wadium
Kwota wadium (PLN):
20 000,00
Kryteria oceny ofert
1.3
Cena
Waga:
60.00
Cena
1.1
Doświadczenie wykonawcy w projektowaniu budynku
Waga:
36.00
KRYTERIUM „Doświadczenie wykonawcy w projektowaniu budynku” będzie oceniane następująco. Zamawiający przyzna punkty za wykonaną usługę wykonania dokumentacji projektowej na budowę lub rozbudowę lub przebudowę budynku należącego do Kategorii obiektów budowlanych nr XII, o powierzchni użytkowej objętej projektem minimum 2.000 m² i o wartości każdej z usługi minimum 300 000,00 zł brutto w następujący sposób: - wykazanie wykonania 3 dokumentacji projektowej – 36 pkt; - wykazanie wykonania 2 dokumentacji projektowej – 24 pkt; - wykazanie wykonania 1 dokumentacji projektowej – 12 pkt; Wykaz tych usług należy przedstawić w formularzu oferty. W przypadku, kiedy Wykonawca nie poda żadnego wykonania usługi dokumentacji projektowej otrzyma w tym kryterium „0” punktów. W przypadku, kiedy Wykonawca poda doświadczenie w wykonaniu usługi wykonania dokumentacji projektowej w ilości większej niż 3, w tym kryterium otrzyma „36” punktów.
1.2
Doświadczenie wykonawcy w projektowaniu budynku sądu
Waga:
4.00
KRYTERIUM „Doświadczenie wykonawcy w projektowaniu budynku sądu” będzie oceniane następująco. Zamawiający przyzna punkty za wykonaną usługę wykonania dokumentacji projektowej na budowę lub rozbudowę lub przebudowę budynku sądu o powierzchni użytkowej objętej projektem minimum 2.000 m² i o wartości usługi minimum 300 000,00 zł brutto w następujący sposób: - wykazanie wykonania 1 dokumentacji projektowej – 4 pkt; Wykaz tych usług należy przedstawić w formularzu oferty. W przypadku, kiedy Wykonawca nie poda żadnego wykonania usługi dokumentacji projektowej otrzyma w tym kryterium „0” punktów. W przypadku, kiedy Wykonawca poda doświadczenie w wykonaniu usługi wykonania dokumentacji projektowej w ilości większej niż 1, w tym kryterium otrzyma „4” punkty.