Informacje ogólne
Numer Postępowania
WZP-2611-5/2019
Nazwa Postępowania
Przebudowa wybranych pomieszczeń w ośrodku wypoczynkowym oraz budowa trzech zielonych miejsc postojowych, na terenie Sądu Rejonowego w Zakopanem, przy ul. Gimnazjalnej 13C
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przebudowa wybranych pomieszczeń w ośrodku wypoczynkowym oraz budowa trzech zielonych miejsc postojowych, na terenie Sądu Rejonowego w Zakopanem, przy ul. Gimnazjalnej 13C
Tryb Postępowania
Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Numer ogłoszenia
608643-N-2019
Waluta postępowania
PLN
Kod CPV
45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
Data ogłoszenia
10-10-2019
Termin składania ofert
25-10-2019 10:00:00
Termin otwarcia ofert
25-10-2019 10:00:00
Powyżej progu unijnego
Nie
Podział zamówienia na części
Tak
Warunki udziału
Roboty budowlane i elektryczne, polegające na przebudowie i adaptacji wybranych pomieszczeń ośrodka wypoczynkowego
1.1
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający uzna warunek dotyczący posiadania zdolności zawodowych za spełniony, jeżeli Wykonawca: 1. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie: Dot. części 1 wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na przebudowie pomieszczeń w budynku użyteczności publicznej*, budynku kubaturowym** o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto; 2. dysponuje co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję Kierownika Robót, posiadającą minimum (dot. części 1 i 2): uprawnienia wykonawcze, w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w ograniczonym zakresie.
1.2
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający uzna warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę ubezpieczenia (sumę gwarancyjną) nie mniejszą niż: Dot. części 1 : 150 000,00 zł brutto; oraz b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości minimum: Dot. części 1: 100 000,00 zł brutto
1.3
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Roboty budowlane polegające na stworzeniu 3 zielonych miejsc postojowych przy ośrodku wypoczynkowym, znajdującym się w pawilonie C, budynku Sądu Rejonowego w Zakopanem przy ul. Gimnazjalnej 13C
2.1
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2.2
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający uzna warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę ubezpieczenia (sumę gwarancyjną) nie mniejszą niż: Dot. części 2 : 50 000,00 zł brutto; oraz b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości minimum: Dot. części 2: 10 000,00 zł brutto
2.3
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający uzna warunek dotyczący posiadania zdolności zawodowych za spełniony, jeżeli Wykonawca: 1. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie: Dot. części 2 wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie miejsc parkingowych, dróg i placów wewnętrznych, chodników o wartości nie mniejszej niż 10 000,00 zł brutto; 2. dysponuje co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję Kierownika Robót, posiadającą minimum (dot. części 1 i 2): uprawnienia wykonawcze, w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w ograniczonym zakresie.
Wadium
Roboty budowlane i elektryczne, polegające na przebudowie i adaptacji wybranych pomieszczeń ośrodka wypoczynkowego
1
Wadium
Kwota wadium (PLN):
3 000,00
Roboty budowlane polegające na stworzeniu 3 zielonych miejsc postojowych przy ośrodku wypoczynkowym, znajdującym się w pawilonie C, budynku Sądu Rejonowego w Zakopanem przy ul. Gimnazjalnej 13C
2
Wadium
Kwota wadium (PLN):
200,00
Kryteria oceny ofert
Roboty budowlane i elektryczne, polegające na przebudowie i adaptacji wybranych pomieszczeń ośrodka wypoczynkowego
1.2
Cena
Waga:
60.00
Cena
1.3
Termin płatności
Waga:
30.00
1.1
Okres gwarancji
Waga:
10.00
Roboty budowlane polegające na stworzeniu 3 zielonych miejsc postojowych przy ośrodku wypoczynkowym, znajdującym się w pawilonie C, budynku Sądu Rejonowego w Zakopanem przy ul. Gimnazjalnej 13C
2.3
Cena
Waga:
60.00
Cena
2.1
Termin płatności
Waga:
30.00
2.2
Okres gwarancji
Waga:
10.00