Informacje ogólne
Numer Postępowania
WZP-421-16/2019
Nazwa Postępowania
Ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Sprawiedliwości.
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Sprawiedliwości.
Tryb Postępowania
Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia
Usługi
Numer ogłoszenia
2019/S 202-491921
Waluta postępowania
PLN
Kod CPV
66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe
Termin składania ofert
17-12-2019 10:00:00
Termin otwarcia ofert
17-12-2019 10:00:00
Powyżej progu unijnego
Tak
Podział zamówienia na części
Tak
Warunki udziału
Ubezpieczenie mienia
1.1
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający uzna warunek dotyczący posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest uprawniony do wykonywania działalności ubezpieczeniowej określonej przepisami ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (tekst jednolity z 2019 r., poz. 381 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej”; przy czym wymaga się, aby Wykonawca, który złoży ofertę na dane Zadanie (Część), posiadał w odniesieniu do tej części uprawnienia w zakresie jednej lub więcej grup ubezpieczeń, to jest: - dla Zadania (Części) I - co najmniej w grupie ubezpieczeń 8 i 9 Działu II Załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.
1.2
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.3
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający uzna warunek dotyczący posiadania zdolności zawodowej za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się odpowiednim doświadczeniem, to jest w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, udzielał lub udziela ochrony ubezpieczeniowej: - w przypadku Zadania (Części) I – w ramach przynajmniej 2 umów ubezpieczenia w zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk lub ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, każda z łączną sumą ubezpieczenia nie mniejszą niż 100.000.000,00 zł oraz z liczbą ubezpieczonych lokalizacji nie mniejszą niż 10;
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
2.1
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający uzna warunek dotyczący posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest uprawniony do wykonywania działalności ubezpieczeniowej określonej przepisami ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (tekst jednolity z 2019 r., poz. 381 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej”; przy czym wymaga się, aby Wykonawca, który złoży ofertę na dane Zadanie (Część), posiadał w odniesieniu do tej części uprawnienia w zakresie jednej lub więcej grup ubezpieczeń, to jest: - dla Zadania (Części) II co najmniej w grupie ubezpieczeń 13 Działu II Załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
2.2
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający uzna warunek dotyczący posiadania zdolności zawodowej za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się odpowiednim doświadczeniem, to jest w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, udzielał lub udziela ochrony ubezpieczeniowej: - w przypadku Zadania (Części) II –w ramach przynajmniej 2 umów ubezpieczenia w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania mienia i prowadzenia działalności, każda z sumą gwarancyjną nie mniejszą niż 5.000.000,00 zł
2.3
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Wadium
Ubezpieczenie mienia
1
Wadium
Kwota wadium (PLN):
100 000,00
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
2
Wadium
Kwota wadium (PLN):
10 000,00
Kryteria oceny ofert
Ubezpieczenie mienia
1.2
Cena
Waga:
60.00
Cena
1.1
Klauzule dodatkowe fakultatywne
Waga:
40.00
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
2.1
Cena
Waga:
60.00
Cena
2.2
Klauzule dodatkowe fakultatywne
Waga:
40.00