Informacje ogólne
Numer Postępowania
G-241-25/19
Nazwa Postępowania
Modernizacja zestawów Systemu ReCourt na trzech salach rozpraw w Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku, wdrożonych w 2011 roku, do aktualnej wersji sytemu.
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 6 do SIWZ.
Tryb Postępowania
Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Waluta postępowania
PLN
Kod CPV
32330000-5 - Aparatura do nagrywania i powielania dźwięku i obrazu wideo
Data ogłoszenia
18-10-2019
Termin składania ofert
28-10-2019 10:00:00
Termin otwarcia ofert
28-10-2019 10:00:00
Powyżej progu unijnego
Nie
Podział zamówienia na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Warunki udziału
1.1
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał ,że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 200 000,00 złotych;
1.2
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie co najmniej jedną dostawę z montażem lub modernizację urządzeń będących przedmiotem zamówienia* o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 złotych; *Za rodzaje urządzeń będących przedmiotem zamówienia Zamawiający rozumie systemy do nagrywania i powielania dźwięku i obrazu wideo wraz ze sprzętem komputerowym i wsparciem technicznym lub systemy wideokonferencyjne wraz ze sprzętem komputerowym i wsparciem technicznym
1.3
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Kryteria oceny ofert
1.1
Cena
Waga:
60.00
Cena
1.2
Gwarancja
Waga:
40.00
Za każde wydłużenie o 6 miesięcy, wymaganego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia – załącznik nr 6 SIWZ- terminu gwarancji na przedmiot zamówienia, wykonawca otrzyma 10 punktów. Maksymalna ilość punktów w wymienionym kryterium - 40 punktów.