Informacje ogólne
Numer Postępowania
SG.2153-10/2019
Nazwa Postępowania
Wymiana systemu cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sądowych w budynku Sądu Okręgowego w Koninie zlokalizowanym w Koninie przy ulicy Energetyka 5
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Tryb Postępowania
Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Numer ogłoszenia
612075-N-2019
Waluta postępowania
PLN
Kod CPV
32330000-5 - Aparatura do nagrywania i powielania dźwięku i obrazu wideo
Data ogłoszenia
18-10-2019
Termin składania ofert
28-10-2019 11:00:00
Termin otwarcia ofert
28-10-2019 11:15:00
Powyżej progu unijnego
Nie
Podział zamówienia na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Warunki udziału
1.1
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na wartość nie mniejszą niż 300.000 zł
1.2
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.3
Zdolność techniczna lub zawodowa
Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykonanie w sposób należyty w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 dostawy, polegającej na dostawie i wdrożeniu systemu cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sądowych o wartości nie mniejszej niż 250.000 zł
Wadium
1
Wadium
Kwota wadium (PLN):
7 000,00
Kryteria oceny ofert
1.2
Cena
Waga:
60.00
Cena
1.1
Termin wykonania
Waga:
40.00
Wykonawca, który zaproponuje: - wykonanie przedmiotu zamówienia przed 5 grudnia 2019 r. otrzyma 40 pkt - wykonanie przedmiotu zamówienia po 5 grudnia 2019 r., ale przed 10 grudnia otrzyma 20 pkt, - wykonanie przedmiotu zamówienia po 10 grudnia 2019 r. otrzyma 0 pkt. Zamawiający informuje jednocześnie, że maksymalny termin wykonania przedmiotu zamówienia to 17 grudnia 2019 r. W przypadku zaoferowania wykonania przedmiotu zamówienia w terminie późniejszym niż 17 grudnia 2019 r. oferta zostanie odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt.2 Pzp, jako niezgodna z SIWZ.