Informacje ogólne
Numer Postępowania
ZP-2131-10/2019
Nazwa Postępowania
Usługi ochrony osób i mienia w Sądzie Okręgowym w Olsztynie, Sądzie Rejonowym w Biskupcu, Lidzbarku Warmińskim, Mrągowie, Nidzicy i w Piszu
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Tryb Postępowania
Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia
Usługi społeczne
Numer ogłoszenia
507827-2019
Waluta postępowania
PLN
Kod CPV
79710000-4 - Usługi ochroniarskie
Data przekazania ogłoszenia o zamówieniu
24-10-2019
Data ogłoszenia
28-10-2019
Termin składania ofert
25-11-2019 12:00:00
Termin otwarcia ofert
25-11-2019 12:00:00
Powyżej progu unijnego
Tak
Podział zamówienia na części
Tak
Warunki udziału
Sąd Okręgowy w Olsztynie
1.1
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Wykonawca wykaże, że posiada aktualną koncesję Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia, wydana na podstawie ustawy o ochronie osób i mienia. Wykonawca wykaże, że posiada aktualne świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego, zwane dalej „świadectwem”, co najmniej trzeciego stopnia, potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych z wyłączeniem możliwości ich przetwarzania w użytkowanych przez niego obiektach, potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „poufne”, wydawane przez ABW albo SKW po przeprowadzeniu postępowania sprawdzającego, zgodnie z zapisami ustawy o ochronie informacji niejawnych. Świadectwo powinno być aktualne przez cały okres obowiązywania umowy.
1.2
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000 ,00 zł. w zakresie części nr 1.
1.3
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje następującym potencjałem kadrowym, tj: dwunastoma osobami do ochrony obiektu posiadającymi aktualną legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej, w tym co najmniej 8 osób posiadających przeszkolenie z zakresu bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej zgodnie z art. 11 ustawy prawo atomowe; co najmniej 8 osób posiadających certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia z zakresu obsługi urządzeń rentgenowskich służących do kontroli bagażu osób wchodzących; co najmniej 3 osoby posiadające poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające je do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą tajności co najmniej „poufne”, co najmniej 3 osobami posiadającymi poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające ją do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą tajności co najmniej „zastrzeżone”. Zamawiający wymaga również zapewnienia co najmniej dwóch osób tworzących grupę interwencyjną/konwój posiadających aktualną legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej.
Sąd Rejonowy w Nidzicy
2.1
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że dysponuje następującym potencjałem kadrowym ty: czterema osobami do ochrony obiektu posiadającymi aktualną legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej, w tym: co najmniej 1 osobę posiadającą poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające ją do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą tajności co najmniej „poufne”. Zamawiający wymaga również zapewnienia co najmniej jednej osoby tworzącej grupę interwencyjną/ konwój posiadającą aktualną legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej.
2.2
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Wykonawca wykaże, że posiada aktualną koncesję Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia, wydana na podstawie ustawy o ochronie osób i mienia. Wykonawca wykaże, że posiada aktualne świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego, zwane dalej „świadectwem”, co najmniej trzeciego stopnia, potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych z wyłączeniem możliwości ich przetwarzania w użytkowanych przez niego obiektach, potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „poufne”, wydawane przez ABW albo SKW po przeprowadzeniu postępowania sprawdzającego, zgodnie z zapisami ustawy o ochronie informacji niejawnych. Świadectwo powinno być aktualne przez cały okres obowiązywania umowy.
2.3
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 400 000 ,00 zł. w zakresie części nr 2.
Sąd Rejonowy w Mrągowie
3.1
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Wykonawca wykaże, że posiada aktualną koncesję Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia, wydana na podstawie ustawy o ochronie osób i mienia. Wykonawca wykaże, że posiada aktualne świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego, zwane dalej „świadectwem”, co najmniej trzeciego stopnia, potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych z wyłączeniem możliwości ich przetwarzania w użytkowanych przez niego obiektach, potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „poufne”, wydawane przez ABW albo SKW po przeprowadzeniu postępowania sprawdzającego, zgodnie z zapisami ustawy o ochronie informacji niejawnych. Świadectwo powinno być aktualne przez cały okres obowiązywania umowy.
3.2
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 400 000 ,00 zł. w zakresie części nr 3.
3.3
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że dysponuje następującym potencjałem kadrowym tym: czterema osobami do ochrony obiektu posiadającymi aktualną legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej, w tym: co najmniej 1 osobę posiadającą przeszkolenie z zakresu bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej zgodnie z art. 11 ustawy prawo atomowe; co najmniej 1 osobę posiadającą certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia z zakresu obsługi urządzeń rentgenowskich służących do kontroli bagażu osób wchodzących; co najmniej 1 osobę posiadającą poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające ją do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą tajności co najmniej „poufne”. Zamawiający wymaga również zapewnienia co najmniej jednej osoby tworzącej grupę interwencyjną/ konwój posiadającą aktualną legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej.
Sąd Rejonowy w Lidzbarku Warmińskim
4.1
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że dysponuje następującym potencjałem kadrowym tym: pięcioma osobami do ochrony obiektu posiadającymi aktualną legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej, w tym: co najmniej 1 osobę posiadającą przeszkolenie z zakresu bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej zgodnie z art. 11 ustawy prawo atomowe; co najmniej 1 osobę posiadającą certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia z zakresu obsługi urządzeń rentgenowskich służących do kontroli bagażu osób wchodzących; co najmniej 1 osobę posiadającą poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające ją do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą tajności co najmniej „poufne”. Zamawiający wymaga również zapewnienia co najmniej jednej osoby tworzącej grupę interwencyjną/ konwój posiadającą aktualną legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej.
4.2
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Wykonawca wykaże, że posiada aktualną koncesję Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia, wydana na podstawie ustawy o ochronie osób i mienia. Wykonawca wykaże, że posiada aktualne świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego, zwane dalej „świadectwem”, co najmniej trzeciego stopnia, potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych z wyłączeniem możliwości ich przetwarzania w użytkowanych przez niego obiektach, potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „poufne”, wydawane przez ABW albo SKW po przeprowadzeniu postępowania sprawdzającego, zgodnie z zapisami ustawy o ochronie informacji niejawnych. Świadectwo powinno być aktualne przez cały okres obowiązywania umowy.
4.3
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 400 000 ,00 zł. w zakresie części nr 4.
Sąd Rejonowy w Biskupcu
5.1
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 400 000 ,00 zł. w zakresie części nr 5.
5.2
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że dysponuje następującym potencjałem kadrowym tym: pięcioma osobami do ochrony obiektu posiadającymi aktualną legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej, w tym: co najmniej 1 osobę posiadającą przeszkolenie z zakresu bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej zgodnie z art. 11 ustawy prawo atomowe; co najmniej 1 osobę posiadającą certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia z zakresu obsługi urządzeń rentgenowskich służących do kontroli bagażu osób wchodzących; co najmniej 1 osobę posiadającą poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające ją do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą tajności co najmniej „poufne”. Zamawiający wymaga również zapewnienia co najmniej jednej osoby tworzącej grupę interwencyjną/ konwój posiadającą aktualną legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej.
5.3
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Wykonawca wykaże, że posiada aktualną koncesję Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia, wydana na podstawie ustawy o ochronie osób i mienia. Wykonawca wykaże, że posiada aktualne świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego, zwane dalej „świadectwem”, co najmniej trzeciego stopnia, potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych z wyłączeniem możliwości ich przetwarzania w użytkowanych przez niego obiektach, potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „poufne”, wydawane przez ABW albo SKW po przeprowadzeniu postępowania sprawdzającego, zgodnie z zapisami ustawy o ochronie informacji niejawnych. Świadectwo powinno być aktualne przez cały okres obowiązywania umowy.
Sąd Rejonowy w Piszu
6.1
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że dysponuje następującym potencjałem kadrowym ty: czterema osobami do ochrony obiektu posiadającymi aktualną legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej, w tym: co najmniej 1 osobę posiadającą poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające ją do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą tajności co najmniej „poufne”. Zamawiający wymaga również zapewnienia co najmniej jednej osoby tworzącej grupę interwencyjną/ konwój posiadającą aktualną legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej.
6.2
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Wykonawca wykaże, że posiada aktualną koncesję Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia, wydana na podstawie ustawy o ochronie osób i mienia. Wykonawca wykaże, że posiada aktualne świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego, zwane dalej „świadectwem”, co najmniej trzeciego stopnia, potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych z wyłączeniem możliwości ich przetwarzania w użytkowanych przez niego obiektach, potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „poufne”, wydawane przez ABW albo SKW po przeprowadzeniu postępowania sprawdzającego, zgodnie z zapisami ustawy o ochronie informacji niejawnych. Świadectwo powinno być aktualne przez cały okres obowiązywania umowy.
6.3
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 400 000 ,00 zł. w zakresie części nr 6.
Wadium
Sąd Okręgowy w Olsztynie
1
Wadium
Kwota wadium (PLN):
30 000,00
Sąd Rejonowy w Nidzicy
2
Wadium
Kwota wadium (PLN):
13 000,00
Sąd Rejonowy w Mrągowie
3
Wadium
Kwota wadium (PLN):
13 000,00
Sąd Rejonowy w Lidzbarku Warmińskim
4
Wadium
Kwota wadium (PLN):
16 000,00
Sąd Rejonowy w Biskupcu
5
Wadium
Kwota wadium (PLN):
16 000,00
Sąd Rejonowy w Piszu
6
Wadium
Kwota wadium (PLN):
13 000,00
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (brutto)
Sąd Okręgowy w Olsztynie
1
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (brutto):
1 819 243,80
Sąd Rejonowy w Nidzicy
2
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (brutto):
732 479,76
Sąd Rejonowy w Mrągowie
3
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (brutto):
742 044,24
Sąd Rejonowy w Lidzbarku Warmińskim
4
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (brutto):
914 204,88
Sąd Rejonowy w Biskupcu
5
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (brutto):
862 397,28
Sąd Rejonowy w Piszu
6
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (brutto):
715 741,92
Kryteria oceny ofert
Sąd Okręgowy w Olsztynie
1.1
Cena
Waga:
60.00
Cena
1.2
czas przybycia grupy interwencyjnej
Waga:
40.00
czas przybycia grupy interwencyjnej
Sąd Rejonowy w Nidzicy
2.1
Cena
Waga:
60.00
Cena
2.2
czas przybycia grupy interwencyjnej
Waga:
40.00
czas przybycia grupy interwencyjnej
Sąd Rejonowy w Mrągowie
3.2
Cena
Waga:
60.00
Cena
3.1
czas przybycia grupy interwencyjnej
Waga:
40.00
czas przybycia grupy interwencyjnej
Sąd Rejonowy w Lidzbarku Warmińskim
4.1
Cena
Waga:
60.00
Cena
4.2
czas przybycia grupy interwencyjnej
Waga:
40.00
czas przybycia grupy interwencyjnej
Sąd Rejonowy w Biskupcu
5.1
Cena
Waga:
60.00
Cena
5.2
czas przybycia grupy interwencyjnej
Waga:
40.00
czas przybycia grupy interwencyjnej
Sąd Rejonowy w Piszu
6.2
Cena
Waga:
60.00
Cena
6.1
czas przybycia grupy interwencyjnej
Waga:
40.00
czas przybycia grupy interwencyjnej
Informacje dodatkowe
Sąd Okręgowy w Olsztynie
1.1
Wizja lokalna
Zamawiający w ramach przedmiotowego postępowania umożliwia zainteresowanym Wykonawcom dokonanie wizji lokalnej w siedzibach poszczególnych sądów tj. w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 14:00. Wykonawca winien każdorazowo poinformować Zamawiającego o zamiarze dokonania wizji lokalnej z zachowaniem formy pisemnej. Zgłoszenie należy przekazać na adres e-mail: przetargi@olsztyn.so.gov.pl.
Sąd Rejonowy w Nidzicy
2.1
Wizja lokalna
Zamawiający w ramach przedmiotowego postępowania umożliwia zainteresowanym Wykonawcom dokonanie wizji lokalnej w siedzibach poszczególnych sądów tj. w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 14:00. Wykonawca winien każdorazowo poinformować Zamawiającego o zamiarze dokonania wizji lokalnej z zachowaniem formy pisemnej. Zgłoszenie należy przekazać na adres e-mail: przetargi@olsztyn.so.gov.pl.
Sąd Rejonowy w Mrągowie
3.1
Wizja lokalna
Zamawiający w ramach przedmiotowego postępowania umożliwia zainteresowanym Wykonawcom dokonanie wizji lokalnej w siedzibach poszczególnych sądów tj. w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 14:00. Wykonawca winien każdorazowo poinformować Zamawiającego o zamiarze dokonania wizji lokalnej z zachowaniem formy pisemnej. Zgłoszenie należy przekazać na adres e-mail: przetargi@olsztyn.so.gov.pl.
Sąd Rejonowy w Lidzbarku Warmińskim
4.1
Wizja lokalna
Zamawiający w ramach przedmiotowego postępowania umożliwia zainteresowanym Wykonawcom dokonanie wizji lokalnej w siedzibach poszczególnych sądów tj. w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 14:00. Wykonawca winien każdorazowo poinformować Zamawiającego o zamiarze dokonania wizji lokalnej z zachowaniem formy pisemnej. Zgłoszenie należy przekazać na adres e-mail: przetargi@olsztyn.so.gov.pl.
Sąd Rejonowy w Biskupcu
5.1
Wizja lokalna
Zamawiający w ramach przedmiotowego postępowania umożliwia zainteresowanym Wykonawcom dokonanie wizji lokalnej w siedzibach poszczególnych sądów tj. w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 14:00. Wykonawca winien każdorazowo poinformować Zamawiającego o zamiarze dokonania wizji lokalnej z zachowaniem formy pisemnej. Zgłoszenie należy przekazać na adres e-mail: przetargi@olsztyn.so.gov.pl.
Sąd Rejonowy w Piszu
6.1
Wizja lokalna
Zamawiający w ramach przedmiotowego postępowania umożliwia zainteresowanym Wykonawcom dokonanie wizji lokalnej w siedzibach poszczególnych sądów tj. w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 14:00. Wykonawca winien każdorazowo poinformować Zamawiającego o zamiarze dokonania wizji lokalnej z zachowaniem formy pisemnej. Zgłoszenie należy przekazać na adres e-mail: przetargi@olsztyn.so.gov.pl.