Informacje ogólne
Numer Postępowania
ZP-OI-27-19
Nazwa Postępowania
Dostawa systemu informacji prawnej w okresie obowiązywania umowy na potrzeby Sądu Okręgowego w Warszawie
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji systemu informacji prawnej oraz aktualizacji w okresie obowiązywania umowy na potrzeby Sądu Okręgowego w Warszawie. 2. Przedmiot zamówienia podzielony jest na trzy części: a) część nr I – dostawa licencji systemu informacji prawnej w wersji sieciowej dostarczonych w postaci on-line bez limitu dostępu oraz aktualizacji treści systemu w okresie obowiązywania umowy - 3 sztuki, b) część nr II: - dostawa licencji systemu informacji prawnej w wersji jednostanowiskowej CD/DVD oraz aktualizacji treści systemu w okresie obowiązywania umowy - 200 sztuk, - dostawa licencji systemu informacji prawnej w wersji jednostanowiskowej CD/DVD oraz aktualizacji treści systemu w okresie obowiązywania umowy - do 120 sztuk w ramach prawa opcji, c) część nr III - dostawa licencji systemu informacji prawnej w wersji on-line z jednoczesnym dostępem dla 50 użytkowników oraz aktualizacji treści systemu w okresie obowiązywania umowy - 1 sztuka.
Tryb Postępowania
Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Numer ogłoszenia
615087-N-2019
Waluta postępowania
PLN
Kod CPV
48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
Data ogłoszenia
25-10-2019
Termin składania ofert
07-11-2019 11:00:00
Termin otwarcia ofert
07-11-2019 11:10:00
Powyżej progu unijnego
Nie
Podział zamówienia na części
Tak
Warunki udziału
Dostawa licencji systemu informacji prawnej w wersji sieciowej dostarczonych w postaci on-line bez limitu dostępu oraz aktualizacji treści systemu w okresie obowiązywania umowy - 3 sztuki
1.1
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.2
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.3
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Dostawa licencji systemu informacji prawnej w wersji jednostanowiskowej CD/DVD oraz aktualizacji treści systemu w okresie obowiązywania umowy - 200 sztuk
2.1
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2.2
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2.3
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Dostawa licencji systemu informacji prawnej w wersji on-line z jednoczesnym dostępem dla 50 użytkowników oraz aktualizacji treści systemu w okresie obowiązywania umowy - 1 sztuka
3.1
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
3.2
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
3.3
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Wadium
Dostawa licencji systemu informacji prawnej w wersji sieciowej dostarczonych w postaci on-line bez limitu dostępu oraz aktualizacji treści systemu w okresie obowiązywania umowy - 3 sztuki
1
Wadium
Kwota wadium (PLN):
1 000,00
Dostawa licencji systemu informacji prawnej w wersji jednostanowiskowej CD/DVD oraz aktualizacji treści systemu w okresie obowiązywania umowy - 200 sztuk
2
Wadium
Kwota wadium (PLN):
9 000,00
Dostawa licencji systemu informacji prawnej w wersji on-line z jednoczesnym dostępem dla 50 użytkowników oraz aktualizacji treści systemu w okresie obowiązywania umowy - 1 sztuka
3
Wadium
Kwota wadium (PLN):
1 000,00
Kryteria oceny ofert
Dostawa licencji systemu informacji prawnej w wersji sieciowej dostarczonych w postaci on-line bez limitu dostępu oraz aktualizacji treści systemu w okresie obowiązywania umowy - 3 sztuki
1.1
cena ofertowa
Waga:
60.00
1.3
zawartość merytoryczna (K) - komentarze
Waga:
20.00
1.2
zawartość merytoryczna (O) - orzecznictwo
Waga:
20.00
Dostawa licencji systemu informacji prawnej w wersji jednostanowiskowej CD/DVD oraz aktualizacji treści systemu w okresie obowiązywania umowy - 200 sztuk
2.3
cena ofertowa
Waga:
60.00
2.1
zawartość merytoryczna (K) - komentarze
Waga:
20.00
2.2
zawartość merytoryczna (O) - orzecznictwo
Waga:
20.00
Dostawa licencji systemu informacji prawnej w wersji on-line z jednoczesnym dostępem dla 50 użytkowników oraz aktualizacji treści systemu w okresie obowiązywania umowy - 1 sztuka
3.1
cena ofertowa
Waga:
60.00
3.2
zawartość merytoryczna (K) - komentarze
Waga:
20.00
3.3
zawartość merytoryczna (O) - orzecznictwo
Waga:
20.00
Informacje dodatkowe
Dostawa licencji systemu informacji prawnej w wersji jednostanowiskowej CD/DVD oraz aktualizacji treści systemu w okresie obowiązywania umowy - 200 sztuk
2.1
Prawo opcji
1) W ramach przedmiotu zamówienia w zakresie części nr II Zamawiający, w zależności od potrzeb, przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji (zamówienia opcjonalnego), o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy. 2) Zamawiający ma prawo skorzystać z prawa opcji w terminie do 1 czerwca 2020 roku. 3) O zamiarze skorzystania z prawa opcji, Zamawiający poinformuje Wykonawcę odrębnym oświadczeniem – zamówieniem. 4) Wykonawca każdorazowo zrealizuje zamówienie w terminie do 30 dni od dnia otrzymania oświadczenia z pkt 3. 5) Brak stosownego oświadczenia - zamówienia świadczy o rezygnacji z zamówienia opcjonalnego. Wykonawcy zobowiązani są do realizacji zamówienia przewidzianego prawem opcji na warunkach opisanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i projekcie umowy. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich samych cen jednostkowych, jak wskazane w ofercie Wykonawcy. 6) Zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Nie skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego. 7) Wykonawcy powinni złożyć oferty obejmujące cały zakres przedmiotu zamówienia (zamówienie gwarantowane i opcjonalne). Niedopełnienie tego wymogu skutkuje odrzuceniem oferty. Zakres opcji obejmuje dostawę licencji systemu informacji prawnej w wersji jednostanowiskowej CD/DVD oraz aktualizacji treści systemu w okresie obowiązywania umowy - do 120 sztuk, określonych w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik Nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.