Informacje ogólne
Numer Postępowania
ZP/OG/30/19
Nazwa Postępowania
Dostawa foteli biurowych obrotowych i krzeseł na potrzeby Sądu Okręgowego w Warszawie
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa foteli biurowych obrotowych i krzeseł na potrzeby Sądu Okręgowego w Warszawie.
Tryb Postępowania
Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Numer ogłoszenia
615543-N-2019
Waluta postępowania
PLN
Kod CPV
39112000-0 - Krzesła
Data ogłoszenia
29-10-2019
Termin składania ofert
08-11-2019 12:00:00
Termin otwarcia ofert
08-11-2019 12:10:00
Powyżej progu unijnego
Nie
Podział zamówienia na części
Tak
Warunki udziału
Dostawa 84 sztuk foteli biurowych obrotowych na potrzeby Sądu Okręgowego w Warszawie
1.1
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.2
Zdolność techniczna lub zawodowa
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, tj. zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje co najmniej 2 (dwie) dostawy, odpowiadające swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj.: w zakresie części nr I – co najmniej 2 (dwie) dostawy foteli biurowych obrotowych na podstawie dwóch umów/dwóch zamówień na kwotę nie mniejszą niż 40.000,00 zł brutto (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100) każda oraz wykaże, iż dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia powyższy warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na zasadzie: spełniania/niespełniania, na podstawie złożonych dokumentów lub oświadczeń wymaganych w postępowaniu.
1.3
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Dostawa 12 szt. krzeseł tapicerowanych do gabinetu oraz 145 szt. krzeseł tapicerowanych do pokojów i na sale rozpraw na potrzeby Sądu Okręgowego w Warszawie
2.1
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2.2
Zdolność techniczna lub zawodowa
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, tj. zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje co najmniej 2 (dwie) dostawy, odpowiadające swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj: w zakresie części II – co najmniej 2 (dwie) dostawy krzeseł tapicerowanych na podstawie dwóch umów/dwóch zamówień na kwotę nie mniejszą niż 20.000,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) każda oraz wykaże, iż dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia powyższy warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na zasadzie: spełniania/niespełniania, na podstawie złożonych dokumentów lub oświadczeń wymaganych w postępowaniu.
2.3
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Kryteria oceny ofert
Dostawa 84 sztuk foteli biurowych obrotowych na potrzeby Sądu Okręgowego w Warszawie
1.1
Cena
Waga:
60.00
Cena
1.3
okres udzielonej gwarancji (G)
Waga:
30.00
Punkty w przedmiotowym kryterium zostaną przyznane według poniższego wzoru: G= Gi/ Gmax x 30 % Gmax – najdłuższy wskazany termin udzielonej gwarancji określony w miesiącach, spośród wszystkich złożonych ofert, Gi – termin udzielonej gwarancji określony w miesiącach wskazany w badanej ofercie, 30% - waga kryterium - udzielony okres gwarancji, W powyższym kryterium wykonawca może otrzymać maksymalnie 30 pkt. Punkty w przedmiotowym kryterium zostaną przyznane jedynie temu wykonawcy, który w Formularzu ofertowym wskaże okres udzielonej gwarancji. Przy czym zamawiający przyzna punkty w tym kryterium, jeżeli wykonawca wskaże okres udzielonej gwarancji na poziomie wyższym niż 36 miesięcy, zgodnie z powyższym wzorem. Zamawiający dopuszcza maksymalny okres udzielenia gwarancji przez wykonawcę, tj. 60 miesięcy. Ocena ofert w ramach tego kryterium zostanie przeprowadzona na podstawie informacji wskazanych przez wykonawcę w Formularzu ofertowym. W przypadku, gdy wykonawca w ofercie zaoferuje minimalny ustalony przez zamawiającego okres gwarancji, tj. 36 miesięcy otrzyma w kryterium udzielony okres gwarancji (G) – 0 pkt. W przypadku niewskazania przez Wykonawcę okresu udzielonej gwarancji, Zamawiający przyjmie, iż oferowany przez Wykonawcę okres udzielonej gwarancji wynosi 36 miesięcy, a w takim przypadku Wykonawca otrzyma 0 punktów w niniejszym kryterium. Zamawiający nie wyraża zgody na wskazanie terminu w tym kryterium, inaczej niż w miesiącach. W przypadku, gdy wykonawca zaoferuje termin wyrażony inaczej niż wymaga Zamawiający, jeśli będzie możliwe wyliczenie terminu w miesiącach, zamawiający przyjmie zaoferowaną pełną liczbę miesięcy, w innym przypadku przyjmie, że wykonawca zaoferował minimalny wymagany przez zamawiającego termin, (tj. 36 miesięcy), a wykonawca w niniejszym kryterium otrzyma 0 pkt.
1.2
czas na zakończenie naprawy foteli biurowych obrotowych i/lub krzeseł w okresie gwarancyjnym (T)
Waga:
10.00
Punkty w przedmiotowym kryterium zostaną przyznane według poniższego wzoru: T= Tmin/Ti x 100 x 10% Tmin – najkrótszy czas na zakończenie naprawy foteli biurowych obrotowych i/lub krzeseł w okresie gwarancyjnym spośród ocenianych ofert, Ti – czas na zakończenie naprawy foteli biurowych obrotowych i/lub krzeseł w okresie gwarancyjnym w ocenianej ofercie, 10% - waga kryterium – czas na zakończenie naprawy foteli biurowych obrotowych i/lub krzeseł w okresie gwarancyjnym. W powyższym kryterium wykonawca może otrzymać maksymalnie 10 pkt. Zamawiający dopuszcza maksymalny czas na zakończenie naprawy foteli biurowych obrotowych i/lub krzeseł w okresie gwarancyjnym, o którym mowa w § 6 ust. 4 projektu umowy przez Wykonawcę: do 7 dni roboczych od daty zgłoszenia. Punkty w przedmiotowym kryterium zostaną przyznane jedynie temu wykonawcy, który w Formularzu ofertowym wskaże czas na zakończenie naprawy foteli biurowych obrotowych i/lub krzeseł w okresie gwarancyjnym. Przy czym zamawiający przyzna punkty w tym kryterium, jeżeli wykonawca wskaże czas na zakończenie naprawy foteli biurowych obrotowych i/lub krzeseł w okresie gwarancyjnym na poziomie niższym niż 7 dni roboczych, zgodnie z powyższym wzorem. Ocena ofert w ramach tego kryterium zostanie przeprowadzona na podstawie informacji wskazanych przez wykonawcę w Formularzu ofertowym. W przypadku, gdy wykonawca w ofercie zaoferuje maksymalny ustalony przez zamawiającego czas na zakończenie naprawy foteli biurowych obrotowych ilub krzeseł w okresie gwarancyjnym, tj. 7 dni roboczych otrzyma w kryterium czas na zakończenie naprawy foteli biurowych obrotowych i/lub krzeseł w okresie gwarancyjnym (T) – 0 pkt. W przypadku niewskazania przez Wykonawcę czasu na zakończenie naprawy foteli biurowych obrotowych i/lub krzeseł w okresie gwarancyjnym, Zamawiający przyjmie, iż oferowany przez Wykonawcę czas na zakończenie naprawy foteli biurowych obrotowych i/lub krzeseł w okresie gwarancyjnym, wynosi 7 dni roboczych a w takim przypadku Wykonawca otrzyma 0 punktów w niniejszym kryterium. Zamawiający nie wyraża zgody na wskazanie terminu w tym kryterium, inaczej niż w dniach. W przypadku, gdy wykonawca zaoferuje termin wyrażony inaczej niż wymaga Zamawiający, jeśli będzie możliwe wyliczenie terminu w dniach, zamawiający przyjmie zaoferowaną pełną liczbę dni, w innym przypadku przyjmie, że wykonawca zaoferował maksymalny wymagany przez zamawiającego termin, (tj. 7 dni roboczych), a wykonawca w niniejszym kryterium otrzyma 0 pkt. Zamawiający informuje, iż przedmiotowe kryterium nie dotyczy sytuacji, w której wymagane jest dorobienie lub sprowadzenie części z zagranicy.
Dostawa 12 szt. krzeseł tapicerowanych do gabinetu oraz 145 szt. krzeseł tapicerowanych do pokojów i na sale rozpraw na potrzeby Sądu Okręgowego w Warszawie
2.3
Cena
Waga:
60.00
Cena
2.1
okres udzielonej gwarancji (G):
Waga:
30.00
Punkty w przedmiotowym kryterium zostaną przyznane według poniższego wzoru: G = Gi/Gmax x 30 % Gmax – najdłuższy wskazany termin udzielonej gwarancji określony w miesiącach, spośród wszystkich złożonych ofert, Gi – termin udzielonej gwarancji określony w miesiącach wskazany w badanej ofercie, 30% - waga kryterium - udzielony okres gwarancji, W powyższym kryterium wykonawca może otrzymać maksymalnie 30 pkt. Punkty w przedmiotowym kryterium zostaną przyznane jedynie temu wykonawcy, który w Formularzu ofertowym wskaże okres udzielonej gwarancji. Przy czym zamawiający przyzna punkty w tym kryterium, jeżeli wykonawca wskaże okres udzielonej gwarancji na poziomie wyższym niż 36 miesięcy, zgodnie z powyższym wzorem. Zamawiający dopuszcza maksymalny okres udzielenia gwarancji przez wykonawcę, tj. 60 miesięcy. Ocena ofert w ramach tego kryterium zostanie przeprowadzona na podstawie informacji wskazanych przez wykonawcę w Formularzu ofertowym. W przypadku, gdy wykonawca w ofercie zaoferuje minimalny ustalony przez zamawiającego okres gwarancji, tj. 36 miesięcy otrzyma w kryterium udzielony okres gwarancji (G) – 0 pkt. W przypadku niewskazania przez Wykonawcę okresu udzielonej gwarancji, Zamawiający przyjmie, iż oferowany przez Wykonawcę okres udzielonej gwarancji wynosi 36 miesięcy, a w takim przypadku Wykonawca otrzyma 0 punktów w niniejszym kryterium. Zamawiający nie wyraża zgody na wskazanie terminu w tym kryterium, inaczej niż w miesiącach. W przypadku, gdy wykonawca zaoferuje termin wyrażony inaczej niż wymaga Zamawiający, jeśli będzie możliwe wyliczenie terminu w miesiącach, zamawiający przyjmie zaoferowaną pełną liczbę miesięcy, w innym przypadku przyjmie, że wykonawca zaoferował minimalny wymagany przez zamawiającego termin, (tj. 36 miesięcy), a wykonawca w niniejszym kryterium otrzyma 0 pkt.
2.2
czas na zakończenie naprawy krzeseł w okresie gwarancyjnym (T)
Waga:
10.00
Punkty w przedmiotowym kryterium zostaną przyznane według poniższego wzoru: T= Tmin x Ti x 100 x 10% Tmin – najkrótszy czas na zakończenie naprawy foteli biurowych obrotowych i/lub krzeseł w okresie gwarancyjnym spośród ocenianych ofert, Ti – czas na zakończenie naprawy foteli biurowych obrotowych i/lub krzeseł w okresie gwarancyjnym w ocenianej ofercie, 10% - waga kryterium – czas na zakończenie naprawy foteli biurowych obrotowych i/lub krzeseł w okresie gwarancyjnym. W powyższym kryterium wykonawca może otrzymać maksymalnie 10 pkt. Zamawiający dopuszcza maksymalny czas na zakończenie naprawy foteli biurowych obrotowych i/lub krzeseł w okresie gwarancyjnym, o którym mowa w § 6 ust. 4 projektu umowy przez Wykonawcę: do 7 dni roboczych od daty zgłoszenia. Punkty w przedmiotowym kryterium zostaną przyznane jedynie temu wykonawcy, który w Formularzu ofertowym wskaże czas na zakończenie naprawy foteli biurowych obrotowych i/lub krzeseł w okresie gwarancyjnym. Przy czym zamawiający przyzna punkty w tym kryterium, jeżeli wykonawca wskaże czas na zakończenie naprawy foteli biurowych obrotowych i/lub krzeseł w okresie gwarancyjnym na poziomie niższym niż 7 dni roboczych, zgodnie z powyższym wzorem. Ocena ofert w ramach tego kryterium zostanie przeprowadzona na podstawie informacji wskazanych przez wykonawcę w Formularzu ofertowym. W przypadku, gdy wykonawca w ofercie zaoferuje maksymalny ustalony przez zamawiającego czas na zakończenie naprawy foteli biurowych obrotowych ilub krzeseł w okresie gwarancyjnym, tj. 7 dni roboczych otrzyma w kryterium czas na zakończenie naprawy foteli biurowych obrotowych i/lub krzeseł w okresie gwarancyjnym (T) – 0 pkt. W przypadku niewskazania przez Wykonawcę czasu na zakończenie naprawy foteli biurowych obrotowych i/lub krzeseł w okresie gwarancyjnym, Zamawiający przyjmie, iż oferowany przez Wykonawcę czas na zakończenie naprawy foteli biurowych obrotowych i/lub krzeseł w okresie gwarancyjnym, wynosi 7 dni roboczych a w takim przypadku Wykonawca otrzyma 0 punktów w niniejszym kryterium. Zamawiający nie wyraża zgody na wskazanie terminu w tym kryterium, inaczej niż w dniach. W przypadku, gdy wykonawca zaoferuje termin wyrażony inaczej niż wymaga Zamawiający, jeśli będzie możliwe wyliczenie terminu w dniach, zamawiający przyjmie zaoferowaną pełną liczbę dni, w innym przypadku przyjmie, że wykonawca zaoferował maksymalny wymagany przez zamawiającego termin, (tj. 7 dni roboczych), a wykonawca w niniejszym kryterium otrzyma 0 pkt. Zamawiający informuje, iż przedmiotowe kryterium nie dotyczy sytuacji, w której wymagane jest dorobienie lub sprowadzenie części z zagranicy.