Informacje ogólne
Numer Postępowania
ZP 226 - 8/19
Nazwa Postępowania
Dostawa wraz z wdrożeniem aktualnej wersji systemu cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sądowych na trzech salach rozpraw w Sądzie Okręgowym w Radomiu
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Dostawa wraz z wdrożeniem aktualnej wersji systemu cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sądowych na trzech salach rozpraw w Sądzie Okręgowym w Radomiu
Tryb Postępowania
Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Numer ogłoszenia
618312-N-2019
Waluta postępowania
PLN
Kod CPV
32330000-5 - Aparatura do nagrywania i powielania dźwięku i obrazu wideo
Data ogłoszenia
05-11-2019
Termin składania ofert
13-11-2019 11:00:00
Termin otwarcia ofert
13-11-2019 11:30:00
Powyżej progu unijnego
Nie
Podział zamówienia na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Warunki udziału
1.1
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.2
Zdolność techniczna lub zawodowa
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał/wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: co najmniej jedną dostawę wraz z wdrożeniem systemu cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sądowych o wartości nie mniejszej niż 150 000,- zł. brutto.
1.3
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Wadium
1
Wadium
Kwota wadium (PLN):
2 500,00
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (brutto)
1
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (brutto):
208 050,00
Kryteria oceny ofert
1.1
Cena
Waga:
60.00
Cena
1.2
Okres gwarancji oraz serwisu i wsparcia technicznego
Waga:
40.00