Informacje ogólne
Numer Postępowania
ZP/K/26/19
Nazwa Postępowania
Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy na potrzeby Sądu Okręgowego w Warszawie
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na świadczeniu usług medycznych z zakresu medycyny pracy na potrzeby Sądu Okręgowego w Warszawie obejmujących świadczenie usług medycznych z zakresu badań medycyny pracy oraz świadczenie usług medycznych z zakresu badań okulistycznych w ramach medycyny pracy.
Tryb Postępowania
Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia
Usługi
Numer ogłoszenia
619562-N-2019
Waluta postępowania
PLN
Kod CPV
85121000-3 - Usługi medyczne
Data ogłoszenia
08-11-2019
Termin składania ofert
19-11-2019 10:00:00
Termin otwarcia ofert
19-11-2019 10:10:00
Powyżej progu unijnego
Nie
Podział zamówienia na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Warunki udziału
1.1
Zdolność techniczna lub zawodowa
Opis warunku znajduje się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
1.2
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Opis warunku znajduje się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
1.3
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Kryteria oceny ofert
1.1
Ceny jednostkowe
Waga:
60.00
ceny jednostkowe (C) – 60 %: przy czym: aa) cena za jedną godzinę świadczenia usług medycznych w zakresie medycyny pracy (waga kryterium 15%); ab) cena za jedną godzinę świadczenia usługi w zakresie badań okulistycznych w ramach medycyny pracy (waga kryterium 15%); ac) cena za wykonanie jednego badania EKG wraz z opisem (waga kryterium 5%); ad) cena za wykonanie badań profilaktycznych dla jednego pracownika obejmujących badania poziomu cholesterolu, glukozy, lipidogramów, morfologii, OB., oraz moczu – badanie ogólne (waga kryterium 5%); ae) cena za wykonanie jednego badania retikulocytów (waga kryterium 4%); af) cena za wykonanie jednego badania psychotechnicznego dla kierowców (waga kryterium 4%); ag) cena za wykonanie jednego badania neurologicznego (waga kryterium 4%); ah) cena za wykonanie jednego badania lekarskiego kwalifikowanego pracownika ochrony (waga kryterium 4%); ai) cena za wykonanie jednego badania psychotechnicznego dla kwalifikowanego pracownika ochrony (waga kryterium 4%). Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach kryterium ceny jednostkowe, zostanie obliczona wg wzorów wskazanych w SIWZ.
1.2
Dodatkowa konsultacja specjalistyczna i/lub badanie w placówce wykonawcy
Waga:
25.00
Dodatkowa konsultacja specjalistyczna i/lub badanie w placówce wykonawcy (K) - 25 pkt: Zamawiający w kryterium dodatkowa konsultacja specjalistyczna i/lub badanie w placówce wykonawcy będzie oceniał, czy wykonawca oferuje niniejszą konsultację i/lub badanie bezpłatnie czy za pobraniem wynagrodzenia. Zamawiający przez dodatkową konsultację specjalistyczną i/lub badanie rozumie dodatkowe działanie zmierzające do uzyskania przez pracownika zamawiającego zaświadczenia o zdolności do pracy na zajmowanym stanowisku. W przypadku, gdy wykonawca w ofercie zaoferuje dodatkową konsultację i/lub badanie bezpłatnie otrzyma – 25 pkt. W przypadku, gdy wykonawca w ofercie zaoferuje dodatkową konsultację i/lub badanie za pobraniem wynagrodzenia otrzyma – 0 pkt. W przypadku, gdy wykonawca nie określi, w jakiej formie będzie świadczona dodatkowa konsultacja i/lub badanie, zamawiający przyjmie, iż wykonawca będzie świadczył dodatkową konsultację i/lub badanie za pobraniem wynagrodzenia i w takim przypadku nie przyzna punktów.
1.3
Termin wykonania badań profilaktycznych
Waga:
15.00
Termin wykonania badań profilaktycznych (B) – 15% Zamawiający w kryterium termin wykonania badań będzie oceniał zaoferowany przez wykonawcę termin wykonania badań profilaktycznych od zgłoszenia przez zamawiającego. Zamawiający wymaga, żeby wykonawca wykonał badania w terminie minimalnym 1 dzień, maksymalnym 4 dni od zgłoszenia zamawiającego. Punkty w niniejszym kryterium będą przyznawane następująco: – 1 dzień – 15 pkt, – 2 dni – 10 pkt, – 3 dni – 5 pkt, – 4 dni – 0 pkt. W ww. kryterium nie dopuszcza się wskazania innego terminu niż wyrażonego w dniach. W przypadku, gdy wykonawca zaoferuje termin wyrażony inaczej niż wymaga zamawiający, jeśli będzie możliwe wyliczenie terminu, zamawiający przyjmie zaoferowaną pełną liczbę dni, w innym przypadku przyjmie, że wykonawca zaoferował maksymalny wymagany przez zamawiającego termin. W przypadku, gdy Wykonawca w formularzu oferty nie wskaże liczby dni, Zamawiający przyjmie, iż zaoferował maksymalną dopuszczalną liczbę dni tj. 4 i w takim przypadku otrzyma 0 pkt.