Informacje ogólne
Numer Postępowania
ZP.XXVII-3310-13/18
Nazwa Postępowania
Usługa utrzymania czystości w Sądzie Okręgowym w Łodzi oraz w Sądach Rejonowych w Brzezinach, Łęczycy, Rawie Mazowieckiej i Łowiczu
Tryb Postępowania
Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia
Usługi
Numer ogłoszenia
2018/S 248-573632
Waluta postępowania
PLN
Kod CPV
90910000-9 - Usługi sprzątania
Data przekazania ogłoszenia o zamówieniu
21-12-2018
Data ogłoszenia
26-12-2018
Termin składania ofert
28-01-2019 12:00:00
Termin otwarcia ofert
28-01-2019 12:00:00
Powyżej progu unijnego
Tak
Podział zamówienia na części
Tak
Warunki udziału
Część 1 – Sąd Okręgowy w Łodzi
1.1
Zdolność techniczna lub zawodowa
Wykonawcy wykażą, że wykonali należycie w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zamówienie, którego przedmiotem była lub jest jedna usługa utrzymania czystości w obiektach użyteczności publicznej (usługa realizowana na podstawie jednej umowy na rzecz jednego odbiorcy), której wartość, zarówno w przypadku umów zrealizowanych jak i będących w trakcie realizacji, wynosi nie mniej niż: dla Części 1 – 40 000,00 zł./m-c
1.2
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Wykonawcy wykażą ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż: dla Części 1 – 500 000,00 zł
1.3
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Część 2 – Sąd Rejonowy w Brzezinach
2.1
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2.2
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Wykonawcy wykażą ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż: dla Części 2 – 200 000,00 zł.
2.3
Zdolność techniczna lub zawodowa
Wykonawcy wykażą, że wykonali należycie w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zamówienie, którego przedmiotem była lub jest jedna usługa utrzymania czystości w obiektach użyteczności publicznej (usługa realizowana na podstawie jednej umowy na rzecz jednego odbiorcy), której wartość, zarówno w przypadku umów zrealizowanych jak i będących w trakcie realizacji, wynosi nie mniej niż: dla Części 2 – 3 000,00 zł. /m-c
Część 3 – Sąd Rejonowy w Łęczycy
3.1
Zdolność techniczna lub zawodowa
Wykonawcy wykażą, że wykonali należycie w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zamówienie, którego przedmiotem była lub jest jedna usługa utrzymania czystości w obiektach użyteczności publicznej (usługa realizowana na podstawie jednej umowy na rzecz jednego odbiorcy), której wartość, zarówno w przypadku umów zrealizowanych jak i będących w trakcie realizacji, wynosi nie mniej niż: dla Części 3 – 6 000,00 zł. /m-c
3.2
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
3.3
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Wykonawcy wykażą ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż: dla Części 3 – 200 000,00 zł.
Część 4 – Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej
4.1
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
4.2
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Wykonawcy wykażą ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż: dla Części 4 – 200 000,00 zł.
4.3
Zdolność techniczna lub zawodowa
Wykonawcy wykażą, że wykonali należycie w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zamówienie, którego przedmiotem była lub jest jedna usługa utrzymania czystości w obiektach użyteczności publicznej (usługa realizowana na podstawie jednej umowy na rzecz jednego odbiorcy), której wartość, zarówno w przypadku umów zrealizowanych jak i będących w trakcie realizacji, wynosi nie mniej niż: dla Części 4 – 5 000,00 zł./m-c
Część 5 – Sąd Rejonowy w Łowiczu
5.1
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
5.2
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Wykonawcy wykażą ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż: dla Części 5 – 300 000,00 zł
5.3
Zdolność techniczna lub zawodowa
Wykonawcy wykażą, że wykonali należycie w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zamówienie, którego przedmiotem była lub jest jedna usługa utrzymania czystości w obiektach użyteczności publicznej (usługa realizowana na podstawie jednej umowy na rzecz jednego odbiorcy), której wartość, zarówno w przypadku umów zrealizowanych jak i będących w trakcie realizacji, wynosi nie mniej niż: dla Części 5 – 6 000,00 zł./m-c
Wadium
Część 1 – Sąd Okręgowy w Łodzi
1
Wadium
Kwota wadium (PLN):
10 000,00
Część 2 – Sąd Rejonowy w Brzezinach
2
Wadium
Kwota wadium (PLN):
1 000,00
Część 3 – Sąd Rejonowy w Łęczycy
3
Wadium
Kwota wadium (PLN):
1 000,00
Część 4 – Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej
4
Wadium
Kwota wadium (PLN):
1 000,00
Część 5 – Sąd Rejonowy w Łowiczu
5
Wadium
Kwota wadium (PLN):
3 000,00
Kryteria oceny ofert
Część 1 – Sąd Okręgowy w Łodzi
1.1
Cena
Waga:
100.00
Cena
Część 2 – Sąd Rejonowy w Brzezinach
2.1
Cena
Waga:
100.00
Cena
Część 3 – Sąd Rejonowy w Łęczycy
3.1
Cena
Waga:
100.00
Cena
Część 4 – Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej
4.1
Cena
Waga:
100.00
Cena
Część 5 – Sąd Rejonowy w Łowiczu
5.1
Cena
Waga:
100.00
Cena