UWAGA: Nowy termin składania ofert: do dnia 05 marca 2019 r do godz. 11:00. Nowy termin otwarcia ofert: w dniu 05 marca 2019 r o godz. 11:30
UWAGA: Nowy termin składania ofert: do dnia 22 lutego 2019 r. do godziny 11:00. Nowy termin otwarcia ofert: w dniu 22 lutego 2019 r. o godzinie 11:30.
Zamawiający informuje, że wyjaśnienia, zmiany SIWZ stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i są wiążące przy składaniu ofert.
UWAGA: Zakładka "Korespondencja" zmieniła nazwę na "Pytania i odpowiedzi".
Termin składania ofert: do dnia 05 lutego 2019 r do godziny 11:00 Termin otwarcia ofert: w dniu 05 lutego 2019 r o godz. 11:30
Informacje ogólne
Numer Postępowania
ZP-373-22/18
Nazwa Postępowania
Budowa budynku dla Sądu Apelacyjnego w Poznaniu przy ul. St. Hejmowskiego 3
Tryb Postępowania
Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Numer ogłoszenia
2018/S 250-576720
Waluta postępowania
PLN
Kod CPV
45216112-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych
Data przekazania ogłoszenia o zamówieniu
27-12-2018
Data ogłoszenia
29-12-2018
Termin składania ofert
05-03-2019 11:00:00
Powyżej progu unijnego
Tak
Podział zamówienia na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Warunki udziału
1.1
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.2
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej wykonawcy w wysokości nie niższej niż 7.000.000,00 PLN (słownie: siedem milionów złotych) zł w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. W przypadku złożenia oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższy warunek podlega sumowaniu, tzn. że wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą łącznie spełniać warunek.
1.3
Zdolność techniczna lub zawodowa
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że: a)wykonał, tj. zakończył w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej: dwie roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub remoncie budynku mieszkalnego, zamieszkania zbiorowego lub użyteczności publicznej o wartości robót co najmniej 25.000.000,00 zł brutto każda oraz o powierzchni użytkowej budynku minimum 5.000 m2 każda; b)dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz skieruje je do realizacji zamówienia tj.: - Kierownik budowy (Podlega punktacji w kryterium oceny ofert) musi posiadać co najmniej 5 letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy, podczas wykonywania którego kierował: co najmniej 2 robotami budowlanymi, polegającymi na budowie, przebudowie lub remoncie budynku mieszkalnego, zamieszkania zbiorowego lub użyteczności publicznej o pow. użytkowej budynku min. 5.000 m2 każda oraz uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń, a także wykształcenie wyższe II stopnia; - Kierownik robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych musi posiadać co najmniej 5 letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi po uzyskaniu uprawnień w posiadanej specjalności oraz uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń, a także wykształcenie wyższe; - Kierownik robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych musi posiadać co najmniej 5 letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi po uzyskaniu uprawnień w posiadanej specjalności oraz uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń a także wykształcenie wyższe;- Kierownik robót telekomunikacyjnych musi posiadać co najmniej 5 letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi po uzyskaniu uprawnień w posiadanej specjalności oraz uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń oraz wykształcenie wyższe; - Kierownik robót drogowych musi posiadać co najmniej 5 letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi po uzyskaniu uprawnień w posiadanej specjalności oraz uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń a także wykształcenie wyższe; - Koordynator - osoba do bezpośrednich kontaktów z Zamawiającym oraz Nadzorem Inwestorskim musi posiadać co najmniej 10 letnie doświadczenie na stanowisku kierownika lub menadżera projektu oraz uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń a także wykształcenie wyższe.
Wadium
1
Wadium
Kwota wadium (PLN):
790 550,00
Kryteria oceny ofert
1.3
Cena
Waga:
60.00
Cena
1.1
Doświadczenie Kierownika budowy wyznaczonego do realizacji zamówienia
Waga:
20.00
Ocenie podlega ilość wykonanych realizacji w zakresie robót budowlanych, polegających na: budowie, przebudowie lub remoncie budynku mieszkalnego, zamieszkania zbiorowego lub użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej budynku minimum 5 000 m2 każda.Ocena ofert dokonywana będzie w kryterium doświadczenie kierownika budowy zgodnie z poniższą punktacją: - 2 roboty – minimalna ilość – 0 pkt.; - 3 roboty – 10 pkt.; - 4 roboty – maksymalna ilość - 20 pkt.; - zaoferowana większa ilość robót niż 4, nie będzie punktowana
1.2
Długość okresu gwarancji i rękojmi na roboty ogólnobudowlane, drogowe i instalacyjne (sanitarne, elektryczne, telekomunikacyjne i elektryczne nn)
Waga:
20.00
Długość okresu gwarancji i rękojmi na roboty ogólnobudowlane, drogowe i instalacyjne (sanitarne, elektryczne, telekomunikacyjne i elektryczne nn) - 60 miesięcy – minimalny wymagany okres gwarancji i rękojmi – 0 pkt. - 72 miesiące – okres gwarancji i rękojmi – 10 pkt. - 84 miesiące - maksymalny okres gwarancji i rękojmi – 20 pkt. - zaoferowany dłuższy okres gwarancji i rękojmi niż 84 miesiące nie będzie punktowany.
Informacje dodatkowe
1.1
art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu zastosuje tzw. „procedurę odwróconą”, uregulowaną w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp, tzn. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu
1.2
Podstawy wykluczenia
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz w art. 24 ust. 5 pkt. 1, 2, 4 i 8.