Informacje ogólne
Numer Postępowania
ZP-2131-19/2019
Nazwa Postępowania
Świadczenie usług sprzątania w siedzibie Sądu Okręgowego w Olsztynie, OZSS w Olsztynie i w Mrągowie oraz w Sądzie Rejonowym w: Biskupcu, Lidzbarku Warmińskim, Mrągowie, Nidzicy i Piszu wraz z utrzymaniem terenów przyległych
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Świadczenie usług sprzątania w budynkach sądów wraz z utrzymaniem terenów przyległych
Tryb Postępowania
Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia
Usługi
Waluta postępowania
PLN
Kod CPV
90910000-9 - Usługi sprzątania
Data przekazania ogłoszenia o zamówieniu
18-11-2019
Data ogłoszenia
20-11-2019
Termin składania ofert
03-01-2020 12:00:00
Termin otwarcia ofert
03-01-2020 12:00:00
Powyżej progu unijnego
Tak
Podział zamówienia na części
Tak
Warunki udziału
Sąd Okręgowy w Olsztynie, OZSS Olsztyn i Mrągowo
1.1
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.2
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 300 000,00 zł.
1.3
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował w sposób należyty co najmniej trzy usługi polegające na świadczeniu usług sprzątania w obiektach użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 zł brutto (każda). Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował następującym potencjałem kadrowym (zespołem osób sprzątających), tj.: co najmniej 12 osobami oddelegowanymi do wykonywania czynności sprzątania (w tym: 10 osób będzie oddelegowanych do realizacji zamówienia w Sądzie Okręgowym w Olsztynie, 1 osoba do I Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów w Olsztynie oraz 1 osoba do II Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów w Mrągowie).
Sąd Rejonowy w Biskupcu
2.1
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2.2
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował w sposób należyty co najmniej trzy usługi polegające na świadczeniu usług sprzątania w obiektach użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż 80 000,00 zł brutto (każda). Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował następującym potencjałem kadrowym (zespołem osób sprzątających), tj.co najmniej 2 osobami oddelegowanymi do wykonywania czynności sprzątania w obiektach objętych niniejszą częścią oraz osobą oddelegowaną do wykonywania czynności sprzątania na terenie zewnętrznym przyległym do obiektów Sądu Rejonowego w Biskupcu.
2.3
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 80 000,00 zł.
Sąd Rejonowy w Lidzbarku Warmińskim
3.1
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował w sposób należyty co najmniej trzy usługi polegające na świadczeniu usług sprzątania w obiektach użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż 80 000,00 zł brutto (każda). Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował następującym potencjałem kadrowym (zespołem osób sprzątających), tj.co najmniej 3 osobami oddelegowanymi do wykonywania czynności sprzątania w obiektach objętych niniejszą częścią oraz osobą oddelegowaną do wykonywania czynności sprzątania na terenie zewnętrznym przyległym do obiektów Sądu Rejonowego w Lidzbarku Warmińskim.
3.2
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
3.3
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 80 000,00 zł.
Sąd Rejonowy w Mrągowie
4.1
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował w sposób należyty co najmniej trzy usługi polegające na świadczeniu usług sprzątania w obiektach użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż 80 000,00 zł brutto (każda). Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował następującym potencjałem kadrowym (zespołem osób sprzątających), tj.co najmniej 2 osobami oddelegowanymi do wykonywania czynności sprzątania w obiektach objętych niniejszą częścią oraz osobą oddelegowaną do wykonywania czynności sprzątania na terenie zewnętrznym przyległym do obiektów Sądu Rejonowego w Mrągowie.
4.2
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 80 000,00 zł.
4.3
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Sąd Rejonowy w Nidzicy
5.1
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
5.2
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 80 000,00 zł.
5.3
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował w sposób należyty co najmniej trzy usługi polegające na świadczeniu usług sprzątania w obiektach użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż 80 000,00 zł brutto (każda). Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował następującym potencjałem kadrowym (zespołem osób sprzątających), tj.co najmniej 2 osobami oddelegowanymi do wykonywania czynności sprzątania w obiektach objętych niniejszą częścią oraz osobą oddelegowaną do wykonywania czynności sprzątania na terenie zewnętrznym przyległym do obiektów Sądu Rejonowego w Nidzicy.
Sąd Rejonowy w Piszu
6.1
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 80 000,00 zł.
6.2
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
6.3
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował w sposób należyty co najmniej trzy usługi polegające na świadczeniu usług sprzątania w obiektach użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż 80 000,00 zł brutto (każda). Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował następującym potencjałem kadrowym (zespołem osób sprzątających), tj.co najmniej 2 osobami oddelegowanymi do wykonywania czynności sprzątania w obiektach objętych niniejszą częścią oraz osobą oddelegowaną do wykonywania czynności sprzątania na terenie zewnętrznym przyległym do obiektów Sądu Rejonowego w Piszu.
Wadium
Sąd Okręgowy w Olsztynie, OZSS Olsztyn i Mrągowo
1
Wadium
Kwota wadium (PLN):
5 000,00
Sąd Rejonowy w Biskupcu
2
Wadium
Kwota wadium (PLN):
1 000,00
Sąd Rejonowy w Lidzbarku Warmińskim
3
Wadium
Kwota wadium (PLN):
1 000,00
Sąd Rejonowy w Mrągowie
4
Wadium
Kwota wadium (PLN):
1 000,00
Sąd Rejonowy w Nidzicy
5
Wadium
Kwota wadium (PLN):
1 000,00
Sąd Rejonowy w Piszu
6
Wadium
Kwota wadium (PLN):
1 000,00
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (brutto)
Sąd Okręgowy w Olsztynie, OZSS Olsztyn i Mrągowo
1
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (brutto):
460 905,96
Sąd Rejonowy w Biskupcu
2
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (brutto):
117 904,08
Sąd Rejonowy w Lidzbarku Warmińskim
3
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (brutto):
210 150,28
Sąd Rejonowy w Mrągowie
4
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (brutto):
167 241,20
Sąd Rejonowy w Nidzicy
5
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (brutto):
109 825,16
Sąd Rejonowy w Piszu
6
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (brutto):
108 418,36
Kryteria oceny ofert
Sąd Okręgowy w Olsztynie, OZSS Olsztyn i Mrągowo
1.1
Cena
Waga:
60.00
Cena
1.2
Plan kontroli jakości
Waga:
40.00
Plan kontroli jakości sprzątania
Sąd Rejonowy w Biskupcu
2.1
Cena
Waga:
60.00
Cena
2.2
Koordynator prac
Waga:
40.00
Koordynator prac
Sąd Rejonowy w Lidzbarku Warmińskim
3.2
Cena
Waga:
60.00
Cena
3.1
Koordynator prac
Waga:
40.00
Koordynator prac
Sąd Rejonowy w Mrągowie
4.1
Cena
Waga:
60.00
Cena
4.2
Koordynator prac
Waga:
40.00
Koordynator prac
Sąd Rejonowy w Nidzicy
5.1
Cena
Waga:
60.00
Cena
5.2
Koordynator prac
Waga:
40.00
Koordynator prac
Sąd Rejonowy w Piszu
6.1
Cena
Waga:
60.00
Cena
6.2
Koordynator prac
Waga:
40.00
Koordynator prac
Informacje dodatkowe
Sąd Okręgowy w Olsztynie, OZSS Olsztyn i Mrągowo
1.1
Wizja lokalna
Zamawiający w ramach przedmiotowego postępowania umożliwia zainteresowanym Wykonawcom dokonanie wizji lokalnej w siedzibach poszczególnych sądów tj. w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 14:00. Wykonawca winien każdorazowo poinformować Zamawiającego o zamiarze dokonania wizji lokalnej. Zgłoszenie należy przekazać w formie elektronicznej za pośrednictwem portalu https://ezamowienia.ms.gov.pl/, zakładka „Korespondencja"
Sąd Rejonowy w Biskupcu
2.1
Wizja lokalna
Zamawiający w ramach przedmiotowego postępowania umożliwia zainteresowanym Wykonawcom dokonanie wizji lokalnej w siedzibach poszczególnych sądów tj. w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 14:00. Wykonawca winien każdorazowo poinformować Zamawiającego o zamiarze dokonania wizji lokalnej. Zgłoszenie należy przekazać w formie elektronicznej za pośrednictwem portalu https://ezamowienia.ms.gov.pl/, zakładka „Korespondencja"
Sąd Rejonowy w Lidzbarku Warmińskim
3.1
Wizja lokalna
Zamawiający w ramach przedmiotowego postępowania umożliwia zainteresowanym Wykonawcom dokonanie wizji lokalnej w siedzibach poszczególnych sądów tj. w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 14:00. Wykonawca winien każdorazowo poinformować Zamawiającego o zamiarze dokonania wizji lokalnej. Zgłoszenie należy przekazać w formie elektronicznej za pośrednictwem portalu https://ezamowienia.ms.gov.pl/, zakładka „Korespondencja"
Sąd Rejonowy w Mrągowie
4.1
Wizja lokalna
Zamawiający w ramach przedmiotowego postępowania umożliwia zainteresowanym Wykonawcom dokonanie wizji lokalnej w siedzibach poszczególnych sądów tj. w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 14:00. Wykonawca winien każdorazowo poinformować Zamawiającego o zamiarze dokonania wizji lokalnej. Zgłoszenie należy przekazać w formie elektronicznej za pośrednictwem portalu https://ezamowienia.ms.gov.pl/, zakładka „Korespondencja"
Sąd Rejonowy w Nidzicy
5.1
Wizja lokalna
Zamawiający w ramach przedmiotowego postępowania umożliwia zainteresowanym Wykonawcom dokonanie wizji lokalnej w siedzibach poszczególnych sądów tj. w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 14:00. Wykonawca winien każdorazowo poinformować Zamawiającego o zamiarze dokonania wizji lokalnej. Zgłoszenie należy przekazać w formie elektronicznej za pośrednictwem portalu https://ezamowienia.ms.gov.pl/, zakładka „Korespondencja"
Sąd Rejonowy w Piszu
6.1
Wizja lokalna
Zamawiający w ramach przedmiotowego postępowania umożliwia zainteresowanym Wykonawcom dokonanie wizji lokalnej w siedzibach poszczególnych sądów tj. w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 14:00. Wykonawca winien każdorazowo poinformować Zamawiającego o zamiarze dokonania wizji lokalnej. Zgłoszenie należy przekazać w formie elektronicznej za pośrednictwem portalu https://ezamowienia.ms.gov.pl/, zakładka „Korespondencja"