Zawiadomienie o wyniku postępowania opublikowane w dniu 22.03.2019 r.
Informacje ogólne
Numer Postępowania
WZP-421-27/2018
Nazwa Postępowania
DOSTAWA DRUKAREK NA RZECZ SĄDÓW POWSZECHNYCH Z OBSZARU APELACJI KRAKOWSKIEJ
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Tryb Postępowania
Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Numer ogłoszenia
2018/S 250-576974
Waluta postępowania
PLN
Kod CPV
30232100-5 - Drukarki i plotery
Data przekazania ogłoszenia o zamówieniu
27-12-2018
Data ogłoszenia
29-12-2018
Termin składania ofert
11-02-2019 10:00:00
Termin otwarcia ofert
11-02-2019 10:00:00
Powyżej progu unijnego
Tak
Podział zamówienia na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Warunki udziału
1.1
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający uzna warunek dotyczący posiadania zdolności zawodowej za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie: Dot. części 1 wykonał co najmniej jedno zamówienie na dostawę urządzeń drukujących* o wartości nie mniejszej niż 60.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) brutto; Dot. części 2 wykonał co najmniej jedno zamówienie na dostawę urządzeń drukujących* o wartości nie mniejszej niż 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) brutto; Przez urządzenia drukujące* Zamawiający rozumie drukarki lub kopiarki lub faksy lub urządzenia wielofunkcyjne.
1.2
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.3
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający uzna warunek dotyczący posiadania odpowiedniej sytuacji finansowej za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się posiadaniem środków finansowych lub zdolnością kredytową w wysokości minimum: a) Część 1 – 60.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) b) Część 2 – 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100)
Wadium
1
Wadium
Kwota wadium (PLN):
6 000,00
Kryteria oceny ofert
1.1
Cena
Waga:
100.00
Cena