Informacje ogólne
Numer Postępowania
Zp-2360/PN/4/19
Nazwa Postępowania
Zakup komputerów, monitorów dla Sądu Rejonowego w Mysłowicach
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup komputera Typ 1- w ilości 5 sztuk, monitora Typ 2 w ilości 5 sztuk, dla Sądu Rejonowego w Mysłowicach, zgodnie z wymaganymi parametrami technicznymi, które stanowią załącznik nr 6 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.
Tryb Postępowania
Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Numer ogłoszenia
627888-N-2019
Waluta postępowania
PLN
Kod CPV
30200000-1 - Urządzenia komputerowe
Data ogłoszenia
26-11-2019
Termin składania ofert
03-12-2019 12:00:00
Termin otwarcia ofert
03-12-2019 12:15:00
Powyżej progu unijnego
Nie
Podział zamówienia na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Warunki udziału
1.1
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.2
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.3
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Kryteria oceny ofert
1.4
Cena
Waga:
60.00
Cena
1.3
Certyfikat TCO
Waga:
25.00
1.1
Okres gwarancji
Waga:
10.00
1.2
Termin realizacji
Waga:
5.00