Informacje ogólne
Numer Postępowania
ZP-OG-32-19
Nazwa Postępowania
USŁUGA KONSERWACJI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA W OBIEKCIE PRZY UL. PŁOCKIEJ 9 W WARSZAWIE
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
1) Przedmiotem zamówienia jest usługa konserwacji systemów bezpieczeństwa w obiekcie przy ul. Płockiej 9 w Warszawie. 2) Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z postanowieniami projektu umowy, stanowiącego Załącznik Nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3) Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia wykonawcy zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy. 4) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 5) Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 6) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 7) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, z zastrzeżeniem pkt 8-11. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy i podania przez wykonawcę nazw firm podwykonawców. 8) Podwykonawcy, którzy zostaną skierowani do wykonywania czynności powierzonych przez wykonawcę, muszą spełniać wymagania określone w Rozdziale IV ust. 1 pkt 1 odnośnie posiadania aktualnej koncesji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego, polegającego na montażu elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych, sygnalizujących zagrożenie chronionych osób i mienia oraz eksploatacji, konserwacji i naprawach w miejscach ich zainstalowania, zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2142 ze zm.). 9) W przypadku zamówień na usługi, które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie usługi. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług. 10) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 11) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
Tryb Postępowania
Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia
Usługi
Numer ogłoszenia
628855-N-2019
Waluta postępowania
PLN
Kod CPV
50610000-4 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu bezpieczeństwa
Data ogłoszenia
27-11-2019
Termin składania ofert
05-12-2019 10:00:00
Termin otwarcia ofert
05-12-2019 10:10:00
Powyżej progu unijnego
Nie
Podział zamówienia na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Warunki udziału
1.1
Zdolność techniczna lub zawodowa
Warunki udziału w postępowania zostały określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
1.2
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Warunki udziału w postępowania zostały określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
1.3
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Warunki udziału w postępowania zostały określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Kryteria oceny ofert
1.1
cena ofertowa za wykonanie całego przedmiotu zamówienia
Waga:
60.00
Punkty zostaną przyznane zgodnie z wzorem wskazanym w Rozdziale VIII ust. 1 pkt 3 lit. a specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
1.2
czas przystąpienia do usunięcia awarii, usterki, uszkodzenia
Waga:
30.00
Zamawiający w kryterium przystąpienia do usunięcia awarii, usterki będzie oceniał zaoferowany przez wykonawcę czas, w którym wykonawca przystąpi do usunięcia awarii/usterki/uszkodzenia skutkującego zdiagnozowaniem problemu, licząc od momentu dokonania zgłoszenia telefonicznego, faksem lub e-mailem awarii/usterki/uszkodzenia przez zamawiającego. Zamawiający wymaga, żeby wykonawca przystąpił do usunięcia awarii/usterki/uszkodzenia w czasie nie dłuższym niż 120 minut od momentu dokonania zgłoszenia awarii/usterki/uszkodzenia przez zamawiającego. Punkty zostaną przyznane zgodnie z wzorem wskazanym w Rozdziale VIII ust. 1 pkt 3 lit. a specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W niniejszym kryterium nie dopuszcza się wskazania innego terminu niż wyrażonego w minutach. W przypadku gdy wykonawca zaoferuje termin wyrażony inaczej niż wymaga zamawiający, jeśli będzie możliwe wyliczenie terminu, zamawiający przyjmie zaoferowaną pełną liczbę minut, zaokrąglając w dół czas przystąpienia do naprawy, w innym przypadku (w tym, gdy wykonawca nie wypełni odpowiedniej rubryki w formularzu ofertowym) przyjmie, że wykonawca zaoferował maksymalny dopuszczony przez zamawiającego termin (tj. 120 minut), wówczas wykonawca w niniejszym kryterium otrzyma 0 pkt.
1.3
posiadane doświadczenie zawodowe osób skierowanych do realizacji umowy
Waga:
10.00
Zamawiający przyzna punkty w niniejszym kryterium w przypadku, gdy Wykonawca oświadczy w formularzu oferty, że: co najmniej 1 (jedna) z osób skierowanych do realizacji zamówienia, o których mowa w Rozdziale IV ust. 1 pkt 3 lit. b podlit. bb specyfikacji istotnych warunków zamówienia, będzie posiadała co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie obsługi i konserwacji systemów: - monitoringu wizyjnego (CCTV), - sygnalizacji włamania i napadu (SWiN), - kontroli dostępu (KD). Punkty w niniejszym kryterium będą przyznawane następująco: - posiadane doświadczenie od 3 lat do 7 lat – 2,00 pkt, - posiadane doświadczenie od 8 lat do 10 lat – 5,00 pkt, - posiadane doświadczenie od 11 lat – 10,00 pkt. Punkty w przedmiotowym kryterium zostaną przyznane na podstawie informacji wskazanych przez wykonawcę w formularzu ofertowym. Zamawiający dopuszcza minimalny okres doświadczenia zawodowego na poziomie 2 lat, przy czym przyzna punkty w tym kryterium, jeżeli Wykonawca wskaże posiadane doświadczenie zawodowe na poziomie co najmniej 3 lat. W przypadku, gdy wykonawca w formularzu ofertowym wskaże minimalne ustalone przez zamawiającego doświadczenie zawodowe, tj. co najmniej 2 lata, ale poniżej 3 lat - otrzyma w kryterium posiadane doświadczenie zawodowe osób skierowanych do realizacji umowy (D)- 0 pkt. Jednocześnie nie dopuszcza się wskazania innego okresu doświadczenia zawodowego niż wyrażonego w latach. W przypadku, gdy wykonawca zaoferuje doświadczenie zawodowe wyrażone inaczej niż liczbowo w latach, zamawiający, jeśli będzie możliwe wyliczenie doświadczenia zawodowego, przyjmie zaoferowaną pełną liczbę lat, w przypadku niepełnego roku z zaokrągleniem w dół, w innym przypadku (w tym, gdy wykonawca nie wypełni odpowiedniej rubryki w formularzu ofertowym) przyjmie, że wykonawca wskazał minimalne tj. 2 – letnie wymagane przez zamawiającego doświadczenie zawodowe dla osób skierowanych do realizacji przedmiotu zamówienia, a tym samym w niniejszym kryterium otrzyma 0 pkt.