Informacje ogólne
Numer Postępowania
WZP-421-20/2019
Nazwa Postępowania
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków skazanych wykonujących nieodpłatną, kontrolowaną pracę na cele społeczne oraz pracę społecznie użyteczną, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków osób wykonujących pracę i osób skierowanych lub umieszczonych w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich oraz w ośrodkach kuratorskich, a także ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli i wychowawców w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich oraz w ośrodkach kuratorskich
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków skazanych wykonujących nieodpłatną, kontrolowaną pracę na cele społeczne oraz pracę społecznie użyteczną, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków osób wykonujących pracę i osób skierowanych lub umieszczonych w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich oraz w ośrodkach kuratorskich, a także ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli i wychowawców w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich oraz w ośrodkach kuratorskich
Tryb Postępowania
Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia
Usługi
Numer ogłoszenia
629154-N-2019
Waluta postępowania
PLN
Kod CPV
66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe
Data ogłoszenia
28-11-2019
Termin składania ofert
09-12-2019 10:00:00
Termin otwarcia ofert
09-12-2019 10:00:00
Powyżej progu unijnego
Nie
Podział zamówienia na części
Tak
Warunki udziału
Usługi ubezpieczenia NNW skazanych na rzecz sądów okręgowych
1 (zadanie 1).1
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zgodnie z SIWZ
1 (zadanie 1).2
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zgodnie z SIWZ
1 (zadanie 1).3
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Usługi ubezpieczenia NNW i OC na rzecz Zakładów Poprawczych i Schronisk dla Nieletnich oraz Ośrodków Kuratorskich
2 (zadanie 2).1
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2 (zadanie 2).2
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zgodnie z SIWZ
2 (zadanie 2).3
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zgodnie z SIWZ
Kryteria oceny ofert
Usługi ubezpieczenia NNW skazanych na rzecz sądów okręgowych
1 (zadanie 1).2
Cena
Waga:
60.00
Cena
1 (zadanie 1).1
Dodatkowe klauzule ubezpieczeniowe
Waga:
40.00
Usługi ubezpieczenia NNW i OC na rzecz Zakładów Poprawczych i Schronisk dla Nieletnich oraz Ośrodków Kuratorskich
2 (zadanie 2).2
Cena
Waga:
60.00
Cena
2 (zadanie 2).1
Dodatkowe klauzule ubezpieczeniowe
Waga:
40.00