Informacje ogólne
Numer Postępowania
G.XIII.2310-214/18
Nazwa Postępowania
Zakup materiałów biurowych dla sądów apelacji łódzkiej
Tryb Postępowania
Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Numer ogłoszenia
2019/S 003-002776
Waluta postępowania
PLN
Kod CPV
30190000-7 - Różny sprzęt i artykuły biurowe
Data przekazania ogłoszenia o zamówieniu
02-01-2019
Data ogłoszenia
04-01-2019
Termin składania ofert
07-02-2019 11:00:00
Termin otwarcia ofert
07-02-2019 11:00:00
Powyżej progu unijnego
Tak
Podział zamówienia na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Warunki udziału
1.1
Zdolność techniczna lub zawodowa
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że należycie wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedną umowę na sukcesywną dostawę materiałów biurowych* z okresem trwania umowy minimum 12 miesięcy, o wartości nie mniejszej niż 350 000,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy zł 00/100) brutto.
1.2
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.3
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże się posiadaniem środków finansowych lub zdolnością kredytową w wysokości minimum 120 000,00 zł.
Wadium
1
Wadium
Kwota wadium (PLN):
12 000,00
Kryteria oceny ofert
1.1
Cena
Waga:
60.00
Cena
1.2
Minimalna wartość dostawy częściowej
Waga:
20.00
W kryterium „Minimalna wartość dostawy częściowej” Zamawiający będzie przyznawał punkty w zależności od zaoferowanej minimalnej kwoty dostawy częściowej. Zamawiający przyzna jednostkowe wartości punktowe w następujący sposób: - minimalna wartość dostawy częściowej ( w złotych brutto): kwota 300,00 zł – 20 pkt - minimalna wartość dostawy częściowej ( w złotych brutto): kwota 500,00 zł – 10 pkt - minimalna wartość dostawy częściowej ( w złotych brutto): kwota 700,00 zł – 0 pkt W celu potwierdzenia spełniania tego kryterium w formularzu ofertowym - wg załącznika nr 1 do SIWZ należy wskazać oferowaną minimalną wartość dostawy częściowej. Kwota maksymalna, akceptowana przez zamawiającego to wartość dostawy częściowej w złotych brutto 700,00 złotych
1.3
Termin dostawy od dnia złożenia zamówienia
Waga:
20.00
W kryterium „Termin dostawy od dnia złożenia zamówienia” Zamawiający będzie przyznawał punkty w zależności od oferowanego terminu dostawy częściowej. Zamawiający przyzna jednostkowe wartości punktowe w następujący sposób: - Termin: 3 dni robocze od dnia złożenia zamówienia – 20 pkt; - Termin: 4 dni robocze od dnia złożenia zamówienia – 10 pkt - Termin: 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia – 0 pkt. W celu potwierdzenia spełniania tego kryterium w formularzu ofertowym - wg załącznika nr 1 do SIWZ należy wskazać oferowany termin dostawy częściowej. Terminem maksymalnym, wymaganym przez zamawiającego jest termin 5 dni roboczych.