Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 138o uPzp. Dopuszczalne jest składanie ofert zarówno w formie elektronicznej jak i w formie papierowej. Informacje dotyczące składania ofert znajdują się w IWZ.
Informacje ogólne
Numer Postępowania
ZP/SOWP/9/19
Nazwa Postępowania
świadczenie usługi bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia na terenie nieruchomości przy ul. Poligonowej 3 w Warszawie, będącej w trwałym zarządzie Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia na usługi społeczne, objętym niniejszym postępowaniem, jest świadczenie usługi bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia na terenie nieruchomości przy ul. Poligonowej 3 w Warszawie, będącej w trwałym zarządzie Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie
Tryb Postępowania
Usługi społeczne art. 138o
Rodzaj zamówienia
Usługi społeczne
Waluta postępowania
PLN
Kod CPV
79710000-4 - Usługi ochroniarskie
Termin składania ofert
23-12-2019 10:00:00
Termin otwarcia ofert
23-12-2019 10:15:00
Podział zamówienia na części
Nie
Warunki udziału
1.1
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że: 1. posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, zgodnie z uOm; 2. posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie konwojowania dokumentów niejawnych i wartości pieniężnych, zgodnie z uOm; 3. posiada aktualne świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego, co najmniej III (trzeciego) stopnia, potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub wyższej.
1.2
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Wykonawca spełni ten warunek, jeśli przedstawi informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych w kwocie minimalnej 400.000,00 zł lub zdolność kredytową w kwocie minimalnej 400.000,00 zł. Informacja musi być wystawiona w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
1.3
Zdolność techniczna lub zawodowa
Wykonawca spełni ten warunek, jeśli wykaże, że: 1. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, co najmniej trzy usługi w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia oraz wykaże, iż usługi te zostały wykonane lub są wykonywane w sposób należyty, tj.: zrealizował lub realizuje w wyżej wymienionym okresie trzy usługi w obiektach wymiaru sprawiedliwości (np. sądy powszechne, Sąd Najwyższy, Ministerstwo Sprawiedliwości) lub w obiektach służb takich jak CBŚ, CBA, SKW, ABW, jednostki wojskowe, MSWiA, MON; 2. dysponuje lub będzie dysponować co najmniej 24 (dwudziestoma czteroma) osobami posiadającymi wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, zgodnie z uOm, posiadających aktualną legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony, z czego co najmniej 6 (sześć) osób będzie odpowiednio przygotowane i przeszkolone do obsługi prześwietlarek bagażu RTG, służących do kontroli bagażu osób wchodzących do budynku. Osoby te winny posiadać orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (t.j.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1792) oraz certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia z obsługi urządzeń tego typu.
Kryteria oceny ofert
1.4
Cena usług ochrony
Waga:
50.00
Należy podać cenę za wykonywanie usług ochrony obiektu - bez wartości usług konwojowania oraz obsługi szatni
1.3
Cena transportu dokumentów niejawnych
Waga:
20.00
Należy podać cenę jednostkową transportu dokumentów niejawnych
1.1
Cena transportu wartości pieniężnych
Waga:
20.00
Należy podać cenę jednostkową transportu wartości pieniężnych
1.2
Posiadane certyfikaty
Waga:
10.00
Należy podać jakie certyfikaty posiada Wykonawca: AQAP 2011 i/lub ISO 9001