Uwaga! Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy PZP w dniu 20.01.2020 r. upływa termin na złożenie oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z wykonawcami, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ.
Informacje ogólne
Numer Postępowania
WZP-421-14/2019
Nazwa Postępowania
UMOWA RAMOWA NA WYBÓR POŚREDNIKÓW W POZYSKIWANIU OPROGRAMOWANIA MICROSOFT LUB RÓWNOWAŻNEGO NA RZECZ SĄDÓW POWSZECHNYCH ORAZ MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem postępowania jest zawarcie umowy ramowej na wybór Licensing Solution Provider (LSP) – pośredników w pozyskiwaniu i dostarczaniu na rzecz Jednostek wszystkich typów licencji, aktualizacji licencji i subskrypcji na oprogramowania oraz innych produktów i usług producenta Microsoft wraz ze wsparciem technicznym lub autoryzowanych pośredników w pozyskiwaniu na rzecz Jednostek wszystkich typów licencji, aktualizacji licencji i subskrypcji oraz innych produktów i usług producenta oprogramowania równoważnego wraz ze wsparciem technicznym oraz świadczenie usług wsparcia eksperckiego producenta i wsparcia konsultacyjnego Wykonawcy dla dostarczonego oprogramowania. Umowa ramowa zostanie zawarta na rzecz sądów powszechnych, Ministerstwa Sprawiedliwości i CZDSIGB. Wykaz Jednostek, na rzecz których prowadzone jest niniejsze postępowanie oraz na rzecz których mogą być prowadzone postępowania wykonawcze stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.
Tryb Postępowania
Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Numer ogłoszenia
2019/S 239-586048
Waluta postępowania
PLN
Kod CPV
48517000-5 - Pakiety oprogramowania informatycznego
Data przekazania ogłoszenia o zamówieniu
06-12-2019
Data ogłoszenia
11-12-2019
Termin składania ofert
15-01-2020 10:00:00
Termin otwarcia ofert
15-01-2020 10:00:00
Powyżej progu unijnego
Tak
Podział zamówienia na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Warunki udziału
1.1
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.2
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający uzna warunek dotyczący posiadania odpowiedniej sytuacji finansowej za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się posiadaniem środków finansowych lub zdolnością kredytową w wysokości minimum 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion zł 00/100) Zamawiający dopuszcza sumowanie środków finansowych i zdolności kredytowej w celu wykazania spełniania ww. warunku dotyczącego sytuacji finansowej Wykonawcy
1.3
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający uzna warunek dotyczący posiadania zdolności zawodowej za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie wykonał co najmniej dwa zamówienia (umowy) na dostawę oprogramowania lub usług Producenta Microsoft lub oprogramowania równoważnego lub usług oprogramowania równoważnego, o wartości nie mniejszej niż 5 000 000,00 zł (słownie: pięć milionów zł 00/100) brutto; W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, co najmniej jeden z członków konsorcjum musi samodzielnie spełniać warunek dotyczący zdolności zawodowej.
Kryteria oceny ofert
Zgodnie z SIWZ