Informacje ogólne
Numer Postępowania
ZP/OG/36/19
Nazwa Postępowania
Świadczenie usługi sprzątania i utrzymania czystości w obiekcie przy ul. Płockiej 9 w Warszawie dla potrzeb Sądu Okręgowego w Warszawie
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi sprzątania i utrzymania czystości w obiekcie przy ul. Płockiej 9 w Warszawie dla potrzeb Sądu Okręgowego w Warszawie
Tryb Postępowania
Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia
Usługi
Numer ogłoszenia
2019/S 246-606492
Waluta postępowania
PLN
Kod CPV
90910000-9 - Usługi sprzątania
Data przekazania ogłoszenia o zamówieniu
17-12-2019
Data ogłoszenia
20-12-2019
Termin składania ofert
29-01-2020 10:00:00
Termin otwarcia ofert
29-01-2020 10:10:00
Powyżej progu unijnego
Tak
Podział zamówienia na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Warunki udziału
1.1
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Warunki zostały określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
1.2
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.3
Zdolność techniczna lub zawodowa
Warunki zostały określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Wadium
1
Wadium
Kwota wadium (PLN):
13 000,00
Kryteria oceny ofert
1.1
Cena
Waga:
60.00
Cena
1.2
Zatrudnienie osób (B)
Waga:
40.00
Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, ww. osoby muszą być zatrudnione przez wykonawcę na podstawie umowy o pracę. Zamawiający w przedmiotowym kryterium będzie oceniał tylko maksymalną wymaganą liczbę osób, nawet jeżeli wykonawca zadeklaruje wyższą liczbę osób niż zamawiający wymaga. W ramach niniejszego kryterium Wykonawca może otrzymać łącznie maksymalnie 40 pkt, z tym, że: ba) zatrudnienie osób bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 ze zm.), posiadających status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia: Wykonawca może otrzymać łącznie maksymalnie 20 pkt . Punkty w tym podkryterium zostaną przyznane następująco: - 7 osób bezrobotnych skierowanych przez wykonawcę do realizacji niniejszego zamówienia – 20 pkt, - 4-6 osób bezrobotnych skierowanych przez wykonawcę do realizacji niniejszego zamówienia – 15 pkt, - 1-3 osób bezrobotnych skierowanych przez wykonawcę do realizacji niniejszego zamówienia – 5 pkt; Ocena ofert w ramach tego podkryterium zostanie przeprowadzona na podstawie informacji wskazanych przez wykonawcę w formularzu oferty, stanowiącym Załącznik Nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. wykonawca zobowiązany będzie do podania ilości osób w formularzu ofertowym. W przypadku, gdy wykonawca w formularzu ofertowym nie poda ilości osób lub wpisze „0” zamawiający uzna, iż wykonawca niniejsze zamówienie będzie realizował bez udziału osoby/ób bezrobotnej/ych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 ze zm.), w związku z czym nie zostaną mu przyznane punkty w przedmiotowym kryterium. aa) zatrudnienie osób do 30 roku życia i po ukończeniu 50 roku życia: Wykonawca może otrzymać łącznie maksymalnie 20 pkt. Punkty w tym podkryterium zostaną przyznane następująco: - 7 osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji niniejszego zamówienia będących osobami do 30 roku życia lub po ukończeniu 50 roku życia– 20 pkt, - 4-6 osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji niniejszego zamówienia będących osobami do 30 roku życia lub po ukończeniu 50 roku życia– 15 pkt, - 1-3 osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji niniejszego zamówienia będących osobami do 30 roku życia lub po ukończeniu 50 roku życia– 5 pkt, Ocena ofert w ramach tego podkryterium zostanie przeprowadzona na podstawie informacji wskazanych przez wykonawcę w formularzu oferty, stanowiącym Załącznik Nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. wykonawca zobowiązany będzie do podania ilości osób w formularzu ofertowym. W przypadku, gdy wykonawca w formularzu ofertowym nie poda ilości osób lub wpisze „0” zamawiający uzna, iż wykonawca niniejsze zamówienie będzie realizował bez udziału osoby/ób, będącej/ych osobą/ami do 30 roku życia lub po ukończeniu 50 roku życia, w związku z czym nie zostaną mu przyznane punkty w przedmiotowym kryterium.