Informacje ogólne
Numer Postępowania
G-241-40/19
Nazwa Postępowania
Budowa Sądu Rejonowego w Grajewie przy ulicy Wojska Polskiego.
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Szczegółowy zakres robót budowlanych został określony w przygotowanej dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ. Przedmiary robót w załączniku nr 8 do SIWZ są materiałami pomocniczymi do opisu przedmiotu zamówienia i nie stanowią podstawy do ustalania wysokości wynagrodzenia.
Tryb Postępowania
Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Numer ogłoszenia
2020/S 001-000025
Waluta postępowania
PLN
Kod CPV
45216112-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych
Data przekazania ogłoszenia o zamówieniu
29-12-2019
Data ogłoszenia
02-01-2020
Termin składania ofert
21-02-2020 10:00:00
Termin otwarcia ofert
21-02-2020 10:00:00
Powyżej progu unijnego
Tak
Podział zamówienia na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Warunki udziału
1.1
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.2
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał ,że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 20 000 000,00 złotych;  Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 5 000 000 złotych; W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższe warunki podlegają sumowaniu, tzn. że Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą łącznie spełniać opisane warunki .
1.3
Zdolność techniczna lub zawodowa
 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub rozbudowie budynku użyteczności publicznej w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. 2019 r., poz. 1065)*, o kubaturze nie mniejszej niż 5 000 m3 i o wartości roboty budowlanej nie mniejszej niż 15.000.000 złotych brutto. * budynek użyteczności publicznej to budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny  Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że będzie dysponował osobami o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu i wykształceniu niezbędnym do wykonania zamówienia to jest: - kierownikiem budowy - kierownikiem robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej - kierownikiem w specjalności robót sanitarnych - kierownikiem w specjalności robót elektrycznych - kierownikiem w specjalności robót telekomunikacyjnych Szczegółowy opis w rozdziale V. pkt 1) ppkt 3 lit. c)
Wadium
1
Wadium
Kwota wadium (PLN):
600 000,00
Kryteria oceny ofert
1.4
Cena
Waga:
60.00
Cena
1.2
Okres gwarancji i rękojmi
Waga:
26.00
Za każdy miesiąc wydłużenia wymaganego sześćdziesięciomiesięcznego terminu gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia, wykonawca otrzyma 2 punkty . Maksymalna ilość punktów w wymienionym kryterium - 26 punktów.
1.1
Doświadczenie zawodowe kierownika budowy
Waga:
9.00
Za każde wykazane kierowanie robotami budowlanymi przez cały okres cyklu inwestycyjnego o wartości minimum 20 000 000 złotych brutto przy budowie, przebudowie lub rozbudowie obiektu użyteczności publicznej o kubaturze minimum 5 000 m3 osoby skierowanej do wykonywania zamówienia w roli kierownika budowy Wykonawca otrzyma 3 punkty. Maksymalna ilość punktów w wymienionym kryterium - 9 punktów.
1.3
Wysokość kary umownej
Waga:
5.00
Wykonawca zobowiązany jest wskazać proponowaną wysokość kary umownej, która będzie miała zastosowanie w przypadku określonym w § 16 ust. 1 pkt, 2 wzoru umowy. Wysokość kary umownej należy podać w zaokrągleniu do setnych części procenta. Punktacja według skali :  Wymagany minimalny poziom kary umownej 0,1% - 0 punktów;  Proponowany poziom kary umownej 0,2% - 1 punkt;  Proponowany poziom kary umownej 0,3% - 2 punkty;  Proponowany poziom kary umownej 0,4% - 3 punkty;  Proponowany poziom kary umownej 0,5% - 4 punkty;  Proponowany poziom kary umownej 0,6% - 5 punktów; Jeśli wykonawca wskaże w ofercie karę umowną powyżej wskazanego we wzorze umowy poziomu, zamawiający przyjmie wysokość proponowanej przez wykonawcę kary, a ofercie zostanie przyznana maksymalna ilość 5 punktów w tym kryterium .