Informacje ogólne
Numer Postępowania
ZP/INW/35/19
Nazwa Postępowania
Wykonanie instalacji klimatyzacji w skrzydłach A-J budynku Sądu Okręgowego w Warszawie przy al. „Solidarności” 127 w Warszawie wraz z przeprowadzeniem przeglądów w okresie udzielonej gwarancji
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji klimatyzacji w skrzydłach A-J budynku Sądu Okręgowego w Warszawie przy al. „Solidarności” 127 w Warszawie wraz z przeprowadzeniem przeglądów w okresie udzielonej gwarancji.
Tryb Postępowania
Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Numer ogłoszenia
501692-N-2020
Waluta postępowania
PLN
Kod CPV
45213316-1 - Roboty instalacyjne związane z przejściami
Data ogłoszenia
13-01-2020
Termin składania ofert
28-01-2020 10:00:00
Termin otwarcia ofert
28-01-2020 10:10:00
Powyżej progu unijnego
Nie
Podział zamówienia na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Warunki udziału
1.1
Zdolność techniczna lub zawodowa
Warunek udziału w postępowaniu został określony w siwz.
1.2
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Warunek udziału w postępowaniu został określony w siwz.
1.3
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Wadium
1
Wadium
Kwota wadium (PLN):
120 000,00
Kryteria oceny ofert
1.1
Cena ofertowa za wykonanie instalacji i dostawę urządzeń
Waga:
50.00
Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium, zostanie obliczona wg wzoru wskazanego w siwz. Zamawiający do oceny przyjmie sumę kwot z ust. 1 pkt 1 i 2 formularza ofertowego w ramach zamówienia gwarantowanego oraz z prawa opcji.
1.3
Kryterium okres udzielonej gwarancji
Waga:
35.00
Punkty w ramach kryterium okres gwarancji jakości na zamontowane urządzenia i wykonaną instalację klimatyzacji zostaną przyznane według wzoru wskazanego w siwz. Minimalny ustalony przez zamawiającego okres gwarancji jakości na zamontowane urządzenia i wykonaną instalację klimatyzacji, będące przedmiotem niniejszego postępowania wynosi 36 miesięcy. Najdłuższy badany okres gwarancji zamawiający określa na 60 miesięcy – w tym wypadku oferta otrzyma maksymalną ilość punktów, tj. 35 pkt. Wykonawca może zaproponować dłuższy okres gwarancji, przy czym do oceny przyjęty zostanie okres 60 miesięcy. Nie dopuszcza się wskazania innego terminu niż wyrażonego w miesiącach. Zamawiający zastrzega, iż okres gwarancji jakości na zamontowane urządzenia i wykonaną instalację klimatyzacji, będące przedmiotem niniejszego zamówienia musi być określony przez wykonawcę w oparciu o wyliczenie pełnych miesięcy. W przypadku, gdy wykonawca zaoferuje termin wyrażony inaczej niż liczbowo lub w niepełnych miesiącach, zamawiający jeśli będzie taka możliwość, dokona przeliczenia na pełne miesiące zaokrąglając do dołu okres gwarancji do pełnych miesięcy, a jeśli nie, przyjmie, że wykonawca zaoferował minimalny okres gwarancji, tj. 36 miesięcy. Wykonawca w niniejszym kryterium otrzyma 0 pkt, w przypadku: - niewpisania w ofercie okresu gwarancji jakości na zamontowane urządzenia i wykonaną instalację klimatyzacji, będące przedmiotem niniejszego postępowania, - gdy wykonawca w ofercie zaoferuje minimalny wymagany przez zamawiającego okres gwarancji jakości na zamontowane urządzenia i wykonaną instalację klimatyzacji, będące przedmiotem niniejszego postępowania, tj. 36 miesięcy.
1.4
Cena ofertowa za jeden przegląd instalacji klimatyzacji w okresie udzielonej gwarancji
Waga:
10.00
Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium, zostanie obliczona wg wzoru wskazanego w siwz. Zamawiający do oceny przyjmie sumę kwot z ust. 1 pkt 3 formularza ofertowego w ramach zamówienia gwarantowanego oraz z prawa opcji.
1.2
Kryterium czas wykonania naprawy w okresie udzielonej gwarancji
Waga:
5.00
Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium, zostanie obliczona wg wzoru wskazanego w siwz. Ww. kryterium nie dopuszcza się wskazania innego terminu niż wyrażonego w pełnych dniach. W przypadku gdy wykonawca zaoferuje termin wyrażony inaczej niż wymaga zamawiający, jeśli będzie możliwe wyliczenie terminu, zamawiający przyjmie zaoferowaną pełną liczbę dni, w innym przypadku (w tym, gdy Wykonawca nie wypełni odpowiedniej rubryki w formularzu ofertowym) przyjmie, że wykonawca zaoferował maksymalny dopuszczony przez zamawiającego termin.