Szanowni Państwo, Uprzejmie informuję, iż w dniu 22.01.2020 r. Zamawiający opublikował Ogłoszenie o wyniku postępowania. W przetargu na świadczenie usług sprzątania w zakresie Zadania nr 1 oraz nr 2 Zamawiający jako najkorzystniejszą wybrał ofertę Nr 2 złożoną przez firmę: Czysty Kąt Marzena Bzowska z siedzibą w Pilawie.
Szanowni Państwo, w dn. 16.01.2020 r. Zamawiający opublikował Informację z otwarcia ofert. Wykonawcy, zobowiązani są w ciągu 3 dni od dnia opublikowania Informacji do przesłania do dnia 20 stycznia 2020 r. Oświadczenia o braku przynależności do grupy kapitałowej zgodnie z zał. nr 6 do SIWZ. Nie dotyczy to Wykonawców, którzy złożyli oświadczenie w tym zakresie wraz z ofertą
Informacje ogólne
Numer Postępowania
Zam.Publ. 1/2020
Nazwa Postępowania
„Świadczenie usług sprzątania powierzchni biurowych w budynkach Sądu Rejonowego w Siedlcach wraz z utrzymaniem czystości na terenie zewnętrznym przylegającym do budynków”
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Zadanie nr 1 Sprzątanie powierzchni wewnętrznych w budynkach Sądu Rejonowego w Siedlcach, przy ul. Kazimierzowskiej 31 A w Siedlcach oraz przy ul. Szpitalnej 2 w Łosicach Zadanie nr 2 Utrzymanie czystości na terenie zewnętrznym w otoczeniu budynków Sądu Rejonowego w Siedlcach przy ul. Kazimierzowskiej 31 A w Siedlcach oraz przy ul. Szpitalnej 2 w Łosicach
Tryb Postępowania
Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia
Usługi
Numer ogłoszenia
501223-N-2020
Waluta postępowania
PLN
Kod CPV
90910000-9 - Usługi sprzątania
Data ogłoszenia
08-01-2020
Termin składania ofert
16-01-2020 10:00:00
Termin otwarcia ofert
16-01-2020 10:30:00
Powyżej progu unijnego
Nie
Podział zamówienia na części
Tak
Warunki udziału
Sprzątanie powierzchni wewnętrznych w budynkach Sądu Rejonowego w Siedlcach, przy ul. Kazimierzowskiej 31 A w Siedlcach oraz przy ul. Szpitalnej 2 w Łosicach
Zadanie Nr 1.1
Zdolność techniczna lub zawodowa
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizował należycie lub realizuje: • co najmniej 1 umowę (usługę) obejmującą sprzątanie budynków użyteczności publicznej (nie handlowych) realizowaną w sposób ciągły przez min. 12 miesięcy. • o wartości co najmniej 150 000,00 zł brutto (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Pod pojęciem umowy (usługi) wykonanej należy rozumieć usługę zrealizowaną (zakończoną) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, na kwotę co najmniej 150 000,00 zł brutto. Pod pojęciem umowy (usługi) wykonywanej należy rozumieć usługę będącą w trakcie realizacji (aktualnie wykonywaną) której wykonana część do dnia otwarcia ofert, wyniosła co najmniej 150 000,00 zł brutto. Nie dopuszcza się sumowania wartości kilku usług (umów) w celu osiągnięcia wartości minimalnej 150 000,00 zł brutto.
Zadanie Nr 1.2
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Zadanie Nr 1.3
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Utrzymanie czystości na terenie zewnętrznym w otoczeniu budynków Sądu Rejonowego w Siedlcach przy ul. Kazimierzowskiej 31 A w Siedlcach oraz przy ul. Szpitalnej 2 w Łosicach
Zadanie Nr 2.1
Zdolność techniczna lub zawodowa
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie zrealizował należycie lub realizuje: • co najmniej 1 umowę na sprzątanie terenów zewnętrznych wokół budynków użyteczności publicznej (nie handlowych) realizowane w sposób ciągły przez min. 12 miesięcy. • o wartości co najmniej 50 000,00 zł brutto (pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Pod pojęciem umowy (usługi) wykonanej należy rozumieć usługę zrealizowaną (zakończoną) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, na kwotę co najmniej 50 000,00 zł brutto. Pod pojęciem umowy (usługi) wykonywanej należy rozumieć usługę będącą w trakcie realizacji (aktualnie wykonywaną) której wykonana część do dnia otwarcia ofert, wyniosła co najmniej 50 000,00 zł brutto. Nie dopuszcza się sumowania wartości kilku usług (umów) w celu osiągnięcia wartości minimalnej 50 000,00 zł brutto.
Zadanie Nr 2.2
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Zadanie Nr 2.3
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Kryteria oceny ofert
Sprzątanie powierzchni wewnętrznych w budynkach Sądu Rejonowego w Siedlcach, przy ul. Kazimierzowskiej 31 A w Siedlcach oraz przy ul. Szpitalnej 2 w Łosicach
Zadanie Nr 1.1
Cena
Waga:
100.00
Cena
Utrzymanie czystości na terenie zewnętrznym w otoczeniu budynków Sądu Rejonowego w Siedlcach przy ul. Kazimierzowskiej 31 A w Siedlcach oraz przy ul. Szpitalnej 2 w Łosicach
Zadanie Nr 2.1
Cena
Waga:
100.00
Cena