Informacje ogólne
Numer Postępowania
WZP-2611-1/2020
Nazwa Postępowania
Dostawa kopert do obsługi Centralnego Wydruku
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
dostawa kopert
Tryb Postępowania
Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Numer ogłoszenia
501177-N-2020
Waluta postępowania
PLN
Kod CPV
30199230-1 - Koperty
Data ogłoszenia
22-01-2020
Termin składania ofert
05-02-2020 10:00:00
Termin otwarcia ofert
05-02-2020 10:00:00
Powyżej progu unijnego
Nie
Podział zamówienia na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Warunki udziału
1.1
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.2
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.3
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Kryteria oceny ofert
1.1
Cena
Waga:
60.00
Cena
1.2
Jakość
Waga:
40.00