Informacje ogólne
Numer Postępowania
ZP/OG/2/20
Nazwa Postępowania
Usługa konserwacji instalacji oraz urządzeń klimatyzacji i wentylacji, przeglądów urządzeń UPS i rozdzielni elektrycznej, znajdujących się w sali rozpraw „K” z pomieszczeniami towarzyszącymi w specjalnej strefie ochronnej w obiekcie Sądu Okręgowego w Warszawie przy al. „Solidarności” 127 w Warszawie
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest usługa konserwacji instalacji oraz urządzeń klimatyzacji i wentylacji, przeglądów urządzeń UPS i rozdzielni elektrycznej, znajdujących się w sali rozpraw „K” z pomieszczeniami towarzyszącymi w specjalnej strefie ochronnej w obiekcie Sądu Okręgowego w Warszawie przy al. „Solidarności” 127 w Warszawie.
Tryb Postępowania
Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia
Usługi
Numer ogłoszenia
502894-N-2020
Waluta postępowania
PLN
Kod CPV
50710000-5 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych i mechanicznych instalacji budynkowych
Data ogłoszenia
16-01-2020
Termin składania ofert
24-01-2020 10:00:00
Termin otwarcia ofert
24-01-2020 10:10:00
Powyżej progu unijnego
Nie
Podział zamówienia na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Warunki udziału
1.1
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.2
Zdolność techniczna lub zawodowa
Opis warunków udziału w postępowaniu znajduje się w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
1.3
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Opis warunków udziału w postępowaniu znajduje się w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Kryteria oceny ofert
1.2
Cena ofertowa (C)
Waga:
60.00
Cena
1.1
Czas przystąpienia do usunięcia awarii, usterki, uszkodzenia (U)
Waga:
20.00
Zamawiający w kryterium czas przystąpienia do usunięcia awarii, usterki, uszkodzenia będzie oceniał zaoferowany przez wykonawcę czas na przystąpienie do usunięcia awarii, usterki, uszkodzenia od momentu zgłoszenia telefonicznego, faksem lub e-mailem przez zamawiającego awarii, usterki, uszkodzenia. Punkty w niniejszym kryterium będą przyznawane następująco: - 3 godziny – 0 pkt, - w zakresie powyżej 1 godziny do 2 godzin – 10 pkt, - w zakresie do 1 godziny – 20 pkt. Zamawiający wymaga, żeby wykonawca przystąpił do usuwania awarii, usterki, uszkodzenia w ciągu maksymalnie 3 godzin od momentu zgłoszenia telefonicznego faksem lub e-mailem przez zamawiającego awarii, usterki, uszkodzenia. W niniejszym kryterium nie dopuszcza się wskazania innego terminu niż wyrażonego w godzinach. W przypadku gdy wykonawca zaoferuje termin wyrażony inaczej niż wymaga zamawiający, jeśli będzie możliwe wyliczenie terminu, zamawiający przyjmie zaoferowaną pełną liczbę godzin, zaokrąglając w górę czas przystąpienia do usunięcia awarii, usterki, uszkodzenia, w innym przypadku (w tym, gdy wykonawca nie wypełni odpowiedniej rubryki w formularzu ofertowym) przyjmie, że wykonawca zaoferował maksymalny dopuszczony przez zamawiającego termin (tj. 3 godziny), wówczas wykonawca w niniejszym kryterium otrzyma 0 pkt. W powyższym kryterium wykonawca może otrzymać maksymalnie 20 pkt.
1.3
Posiadane doświadczenie zawodowe osób skierowanych do realizacji zamówienia (D)
Waga:
20.00
Zamawiający przyzna punkty w niniejszym kryterium w przypadku, gdy wykonawca oświadczy w formularzu oferty, że przy realizacji zamówienia co najmniej jedna osoba posiadająca zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 ze zm.), potwierdzone świadectwem kwalifikacyjnym uprawnienia, do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, kontrolno-pomiarowym: - urządzeń wentylacji, klimatyzacji i chłodniczych o mocy powyżej 50 kW; - aparatury kontrolno-pomiarowej i urządzeń automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wentylacji, klimatyzacji i chłodniczych o mocy powyżej 50 kW; będzie posiadała doświadczenie zawodowe w zakresie obsługi, konserwacji, kontrolno-pomiarowym ww. urządzeń i instalacji powyżej 3 lat. Punkty w niniejszym kryterium będą przyznawane następująco: - do 3 lat posiadanego doświadczenia – 0,00 pkt, - posiadane doświadczenie od 4 lat do 5 lat – 5,00 pkt, - posiadane doświadczenie od 6 lat do 10 lat – 10,00 pkt, - posiadane doświadczenie od 11 lat i więcej – 20,00 pkt. Punkty w przedmiotowym kryterium zostaną przyznane na podstawie informacji wskazanych przez wykonawcę w formularzu ofertowym. Zamawiający dopuszcza minimalny okres doświadczenia zawodowego na poziomie 3 lat, przy czym przyzna punkty w tym kryterium, jeżeli Wykonawca wskaże posiadane doświadczenie zawodowe na poziomie co najmniej 4 lat. W przypadku, gdy wykonawca w formularzu ofertowym wskaże minimalne ustalone przez Zamawiającego doświadczenie zawodowe, tj. 3 lata otrzyma w kryterium posiadane doświadczenie zawodowe osób skierowanych do realizacji umowy (D) - 0 pkt. Jednocześnie nie dopuszcza się wskazania innego okresu doświadczenia zawodowego niż wyrażonego w latach. W przypadku, gdy wykonawca zaoferuje doświadczenie zawodowe wyrażone inaczej niż liczbowo w latach, zamawiający, jeśli będzie możliwe wyliczenie doświadczenia zawodowego, przyjmie zaoferowaną pełną liczbę lat, w przypadku niepełnego roku z zaokrągleniem w dół, w innym przypadku (w tym, gdy wykonawca nie wypełni odpowiedniej rubryki w formularzu ofertowym) przyjmie, że wykonawca wskazał minimalne tj. 3 – letnie wymagane przez zamawiającego doświadczenie zawodowe dla osób skierowanych do realizacji przedmiotu zamówienia, a tym samym w niniejszym kryterium otrzyma 0 pkt. W powyższym kryterium wykonawca może otrzymać maksymalnie 20 pkt.