Informacje ogólne
Numer Postępowania
ZP/OI/1/20
Nazwa Postępowania
Świadczenie usługi wsparcia technicznego i serwisu sprzętu dla systemu cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sądowych ReCourt w Sądzie Okręgowym w Warszawie
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi wsparcia technicznego i serwisu sprzętu dla systemu cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sądowych ReCourt w 65 salach rozpraw Sądu Okręgowym w Warszawie.
Tryb Postępowania
Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia
Usługi
Numer ogłoszenia
503941-N-2020
Waluta postępowania
PLN
Kod CPV
71356300-1 - Usługi wsparcia technicznego
Data ogłoszenia
21-01-2020
Termin składania ofert
30-01-2020 10:00:00
Termin otwarcia ofert
30-01-2020 10:10:00
Powyżej progu unijnego
Nie
Podział zamówienia na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Warunki udziału
1.1
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.2
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.3
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Kryteria oceny ofert
1.2
Cena ofertowa (C)
Waga:
60.00
Cena
1.1
Czas naprawy sprzętu (S)
Waga:
30.00
W ramach przedmiotowego kryterium zamawiający będzie przyznawał punkty za jak najkrótszy czas zaoferowany przez wykonawcę na naprawę sprzętu od dnia zgłoszenia awarii lub usterki sprzętu. Przedmiotowe kryterium dotyczy zapisów umowy z § 2 ust. 8 projektu umowy. Punkty w niniejszym kryterium będą przyznawane następująco na podstawie informacji wskazanych przez wykonawcę w formularzu ofertowym w ust. 4 Formularza ofertowego: - czas naprawy sprzętu maksymalnie 3 dni robocze od dnia zgłoszenia przez zamawiającego – 30,00 pkt, - czas naprawy sprzętu maksymalnie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez zamawiającego – 15,00 pkt, - czas naprawy sprzętu maksymalnie 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez zamawiającego – 0,00 pkt. Zamawiający wymaga, żeby wykonawca dokonał naprawy sprzętu, w ciągu maksymalnie 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez zamawiającego awarii, usterki sprzętu. Ocena ofert w ramach tego kryterium zostanie przeprowadzona na podstawie informacji wskazanych przez wykonawcę w Formularzu oferty. W związku z tym, wykonawcy, który nie zaznaczy czasu naprawy sprzętu, nie zostaną przyznane punkty w kryterium czas naprawy sprzętu, Zamawiający w takiej sytuacji przyjmie, iż Wykonawca oferuje naprawę sprzętu w najdłuższym dopuszczalnym czasie, tj. w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez zamawiającego awarii, usterki sprzętu. W sytuacji, w której Wykonawca zaznaczy więcej niż jedną opcję, Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca oferuje wariant z dłuższym terminem realizacji i przyzna punkty stosownie do zaoferowanego terminu. W powyższym kryterium wykonawca może otrzymać maksymalnie 30 pkt.
1.3
Czas zapewnienia sprzętu zastępczego (Z)
Waga:
10.00
W ramach przedmiotowego kryterium zamawiający będzie przyznawał punkty za jak najkrótszy czas zaoferowany przez wykonawcę na zapewnienia sprzętu zastępczego w przypadku, gdy naprawa sprzętu będzie trwała dłużej niż termin, o którym mowa w § 2 ust. 8 projektu umowy. Przedmiotowe kryterium dotyczy zapisów umowy z § 2 ust. 12 projektu umowy. Punkty w niniejszym kryterium będą przyznawane następująco na podstawie informacji wskazanych przez wykonawcę w formularzu ofertowym w ust. 5 Formularza ofertowego: - czas zapewnienia sprzętu zastępczego maksymalnie 5 dni roboczych – 10,00 pkt, - czas zapewnienia sprzętu zastępczego maksymalnie 6 dni roboczych – 5,00 pkt, - czas zapewnienia sprzętu zastępczego maksymalnie 7 dni roboczych – 0,00 pkt. Zamawiający wymaga, żeby wykonawca zapewnił sprzęt zastępczy, w ciągu maksymalnie 7 dni roboczych w przypadku, gdy naprawa sprzętu będzie trwała dłużej niż termin, o którym mowa w § 2 ust. 8 projektu umowy. Ocena ofert w ramach tego kryterium zostanie przeprowadzona na podstawie informacji wskazanych przez wykonawcę w Formularzu oferty. W związku z tym, wykonawcy, który nie zaznaczy czasu zapewnienia sprzętu zastępczego, nie zostaną przyznane punkty w kryterium czas zapewnienia sprzętu zastępczego, Zamawiający w takiej sytuacji przyjmie, iż Wykonawca oferuje zapewnienie sprzętu zastępczego w najdłuższym dopuszczalnym czasie, tj. w ciągu 7 dni roboczych w przypadku, gdy naprawa sprzętu będzie trwała dłużej niż termin, o którym mowa w § 2 ust. 8 projektu umowy. W sytuacji, w której Wykonawca zaznaczy więcej niż jedną opcję, Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca oferuje wariant z dłuższym terminem realizacji i przyzna punkty stosownie do zaoferowanego terminu. W powyższym kryterium wykonawca może otrzymać maksymalnie 10 pkt.