Informacje ogólne
Numer Postępowania
ZP 060-1/20
Nazwa Postępowania
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie dźwigu w budynku Sądu Apelacyjnego w Katowicach
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie dźwigu w budynku Sądu Apelacyjnego w Katowicach
Tryb Postępowania
Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Numer ogłoszenia
506187-N-2020
Waluta postępowania
PLN
Kod CPV
45000000-7 - Roboty budowlane
Data ogłoszenia
24-01-2020
Termin składania ofert
10-02-2020 10:00:00
Termin otwarcia ofert
10-02-2020 10:15:00
Powyżej progu unijnego
Nie
Podział zamówienia na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Warunki udziału
1.1
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.2
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.3
Zdolność techniczna lub zawodowa
wykazanie, że: 1.3.1. Wykonawca dysponuje co najmniej osobami legitymującymi się doświadczeniem i kwalifikacjami odpowiednimi do powierzonego stanowiska: 1.3.1.1. Projektanta (możliwe jest wskazanie przy poszczególnych czynnościach tej samej osoby posiadającej uprawnienia budowlane w kilku specjalnościach): 1.3.1.1.1. osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 1.3.1.1.2. osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 1.3.1.2. Kierownika budowy: osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, oraz kwalifikacje, o których mowa w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Zgodnie z zapisami art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, robotami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru kieruje osoba, która posiada uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego oraz która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru. 1.3.2. Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie co najmniej jedno zadanie, realizowane na podstawie jednej umowy, polegające na zaprojektowaniu i wymianie lub wyposażeniu budynku użyteczności publicznej lub budynku mieszkalnego w dźwig – windę osobową lub osobowo-towarową, o koszcie realizacji min. 120.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych) brutto. Uwaga: W miejsce zadania określonego w punkcie 1.3.2 powyżej Zamawiający dopuszcza wykazanie, że Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie: • co najmniej jedno zadanie, realizowane na podstawie jednej umowy, obejmujące zaprojektowanie wymiany lub wyposażenia budynku użyteczności publicznej lub mieszkalnego w dźwig – windę osobową lub osobowo-towarową, o koszcie realizacji min. 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) brutto. oraz • co najmniej jedno zadanie, realizowane na podstawie jednej umowy, obejmujące wymianę lub wyposażenie budynku użyteczności publicznej lub mieszkalnego w dźwig – windę osobową lub osobowo-towarową, o koszcie realizacji min. 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) brutto.
Wadium
1
Wadium
Kwota wadium (PLN):
7 200,00
Kryteria oceny ofert
1.1
Cena
Waga:
60.00
Cena
1.3
Okres gwarancji i rękojmi
Waga:
30.00
Okres gwarancji i rękojmi w latach
1.2
Termin realizacji
Waga:
10.00
Termin realizacji