Informacje ogólne
Numer Postępowania
OG-231-P-1/2020
Nazwa Postępowania
Remont instalacji elektrycznej w budynku Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach przy ul. Francuskiej 70A w Katowicach
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Remont instalacji elektrycznej
Tryb Postępowania
Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Numer ogłoszenia
506635-N-2020
Waluta postępowania
PLN
Kod CPV
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
Data ogłoszenia
28-01-2020
Termin składania ofert
12-02-2020 09:30:00
Termin otwarcia ofert
12-02-2020 10:00:00
Powyżej progu unijnego
Nie
Podział zamówienia na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Warunki udziału
1.1
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.2
Zdolność techniczna lub zawodowa
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, że: 1.Wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie 2 roboty budowalne polegające na wykonaniu, remoncie lub wymianie wewnętrznej instalacji elektrycznej, na kwotę co najmniej 500.000 zł brutto wraz z podaniem jej rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotu, na rzecz którego robota ta została wykonana, z załączeniem dowodów określających czy ta robota budowlana została wykonana należycie, w szczególności informacji o tym czy robota została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona, 2. Skierował do realizacji zamówienia publicznego co najmniej: 2.1. 1 osobę – Kierownika budowy, posiadającego uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2019r. poz.831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. 2.2. 1 osobę – Kierownik robót, posiadającego uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowalnej bez ograniczeń, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2019r. poz.831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
1.3
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Wadium
1
Wadium
Kwota wadium (PLN):
20 000,00
Kryteria oceny ofert
1.3
Cena
Waga:
60.00
Cena
1.2
Gwarancja
Waga:
20.00
Wskazać: 3 lata – 0 pkt, 4 lata – 5 pkt, 5 lat – 10 pkt, 6 lat – 15 pkt lub 7 lat i więcej – 20 pkt licząc od dnia protokolarnego odbioru końcowego robót.W przypadku braku wskazania terminu gwarancji Zamawiający przyjmie jako termin gwarancji 3 lata, co skutkuje przyznaniem 0 (zero) punktów w tym kryterium oceny ofert.
1.1
Termin realizacji
Waga:
20.00
Wskazać: 230 dni – 0 pkt, 210 dni – 5 pkt, 190 dni – 10 pkt, 170 dni – 15 pkt lub 150 dni – 20 pkt od daty podpisania umowy. W przypadku braku wskazania termin realizacji, Zamawiający przyjmie jako termin realizacji do 230 dni od daty podpisania umowy, co skutkuje przyznaniem 0 (zero) punktów w tym kryterium oceny ofert - termin realizacji.