Informacje ogólne
Numer Postępowania
WZP-41-3/2020
Nazwa Postępowania
Dialog techniczny przed wszczęciem postępowania na modyfikację Centralnego Systemu Zakupów
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
W związku z planowanym wszczęciem postępowania na modyfikację Centralnego Systemu Zakupów dla jednostek sądownictwa powszechnego, Zamawiający zaprasza do wzięcia udziału w dialogu technicznym, mającym na celu analizę oraz wybór najbardziej optymalnego, z trzech możliwych wariantów prac modernizacyjnych Systemu. Skrócony Opis przedmiotu zamówienia oraz pozostałe dokumenty znajdują się w zakładce "Dokumentacja Dialogu". Warunkiem udziału w dialogu technicznym jest przesłanie do dnia 7.02.2020r. na adres biuro@czdsigb.gov.pl Zgłoszenia udziału w dialogu technicznym, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Zaproszenia, wraz z wykazaniem spełnienia następującego warunku udziału w dialogu: W dialogu może wziąć udział Wykonawca, który w okresie ostatnich trzech lat przed wyznaczonym terminem przeprowadzenia dialogu technicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy - w tym okresie, wykonał, wdrożył oraz świadczył usługę wsparcia dla wykonanego systemu informatycznego przez okres co najmniej 12 miesięcy, dla minimum 1000 użytkowników, w minimum 10 różnych lokalizacjach, o wartości zamówienia nie mniejszej niż 500 000,00 zł. brutto. Spotkanie z Wykonawcami odbędzie się w dniu 13.02.2020r. o godz.10:00, w siedzibie Sądu Apelacyjnego w Krakowie ul. Przy Rondzie 3, 31-547 Kraków (sala 1A09, piętro I).
Tryb Postępowania
Dialog techniczny
Rodzaj zamówienia
Usługi
Waluta postępowania
PLN
Kod CPV
72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
Data ogłoszenia
31-01-2020
Warunki udziału
1.1
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.2
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.3
Zdolność techniczna lub zawodowa
Warunkiem udziału w dialogu technicznym jest przesłanie do dnia 7.02.2020r. na adres biuro@czdsigb.gov.pl Zgłoszenia udziału w dialogu technicznym, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Zaproszenia, wraz z wykazaniem spełnienia następującego warunku udziału w dialogu: W dialogu może wziąć udział Wykonawca, który w okresie ostatnich trzech lat przed wyznaczonym terminem przeprowadzenia dialogu technicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy - w tym okresie, wykonał, wdrożył oraz świadczył usługę wsparcia dla wykonanego systemu informatycznego przez okres co najmniej 12 miesięcy, dla minimum 1000 użytkowników, w minimum 10 różnych lokalizacjach, o wartości zamówienia nie mniejszej niż 500 000,00 zł. brutto.