10-02-2020 12:31    Uwaga! Nastąpiła zmiana terminu składania ofert.
04-02-2020 15:15    W zakładce "Dokumentacja postępowania" zostały zamieszczone pytania dot. postępowania wraz z wyjaśnieniami.
Informacje ogólne
Numer Postępowania
ZP-1/2020
Nazwa Postępowania
Usługa ochrony fizycznej osób i mienia, obsługa szatni i ochrony całodobowej w obiekcie Sądu Okręgowego i Rejonowego w Sieradzu
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia, obsługi szatni i ochrony całodobowej w obiekcie Sądu Okręgowego i Rejonowego w Sieradzu, ul. Aleja Zwycięstwa 1 w okresie 16.03.2020r. do 15.03.2021r. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5.1 do SIWZ (załącznik nr 1 do wzoru umowy).
Tryb Postępowania
Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia
Usługi
Numer ogłoszenia
508405-N-2020
Waluta postępowania
PLN
Kod CPV
79710000-4 - Usługi ochroniarskie
Data ogłoszenia
03-02-2020
Termin składania ofert
13-02-2020 11:30:00
Termin otwarcia ofert
13-02-2020 12:00:00
Powyżej progu unijnego
Nie
Podział zamówienia na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Warunki udziału
1.1
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie), wykonał lub bądź w przypadku świadczeń ciągłych również wykonuje przez okres min. 12 miesięcy co najmniej 3 usługi ochrony fizycznej osób i mienia o wartości nie mniejszej niż 200 000 zł brutto każda. W przypadku świadczeń ciągłych wartość wykonanych usług nie może być mniejsza niż 200 000,00 zł brutto każda. Zgodnie z art. 23 ust. 5 uPzp, zamawiający określa, że wykonanie ww. dostaw powinien wykazać samodzielnie co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza by wykonawcy sumowali doświadczenie w celu wykazania spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.
1.2
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ważną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług ochrony osób i mienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2018 r., poz. 2142 ze zm.) w zakresie nie węższym niż rodzaj i przedmiot ochrony opisany w przedmiocie zamówienia.
1.3
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 300 000 zł.
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (brutto)
1
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (brutto):
336 000,00
Kryteria oceny ofert
1.2
Cena
Waga:
60.00
Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów – 60. Pozostałe oferty zostaną przeliczone według powyższego wzoru. Uzyskana liczba punktów badanej oferty zostanie pomnożona przez wagę tego kryterium = 60%. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium cena oferty.
1.1
Doświadczenie zawodowe
Waga:
20.00
Przy ocenie ofert w kryterium doświadczenie zawodowe Zamawiający będzie oceniał ilość, wykonanych lub w przypadku świadczeń ciągłych również wykonywanych przez okres min. 12 miesięcy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, usług ochrony fizycznej osób i mienia o wartości nie mniejszej niż 200 000 zł brutto każda (rozumianych jako odrębne umowy), potwierdzonych referencjami o należytym Wykonaniu ( usługi należy wskazać w Załącznik nr 6 do SIWZ a liczbę wykonanych usług zaznaczyć w formularzu ofertowym) w następujący sposób: 8 i więcej usług – Zamawiający przyzna 20 pkt 7 usług – Zamawiający przyzna 15 pkt 6 usług – Zamawiający przyzna 10 pkt 4-5 usług – Zamawiający przyzna 5 pkt 3 usługi – Zamawiający przyzna 0 pkt, Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium : doświadczenie zawodowe. W przypadku, gdy Wykonawca nie zaznaczy w formularzu ofertowym ilości wykonanych usług Zamawiający uzna, że Wykonawca wykonał 3 usługi i przyzna 0 pkt w kryterium „Doświadczenie zawodowe”.
1.3
Organizacja nadzoru
Waga:
20.00
Przy ocenie ofert w kryterium organizacja nadzoru Zamawiający będzie oceniał zaoferowaną częstotliwość kontroli przez Koordynatora jakości wykonywanych usług w następujący sposób: 1 raz na dwa tygodnie – Zamawiający przyzna 20 pkt, 1 raz na miesiąc – Zamawiający przyzna 10 pkt, 1 raz na kwartał - Zamawiający przyzna 5 pkt, Wykonawca nie zaproponuje kontroli wykonywanych usług – Zamawiający przyzna 0 pkt, Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium : organizacja nadzoru. W przypadku, gdy Wykonawca nie zaznaczy w formularzu ofertowym proponowanej częstotliwości kontroli jakości wykonywanych usług Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zaproponował kontroli świadczonej usługi i przyzna 0 pkt w kryterium „Organizacja nadzoru”.