Informacje ogólne
Numer Postępowania
PO VII WB 261.1.2020
Nazwa Postępowania
Usługa grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Prokuratury Okręgowej w Gliwicach i podległych jej jednostek oraz członków ich rodzin.
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Zamówienie obejmuje grupowe ubezpieczenie na życie dla pracowników Prokuratury Okręgowej w Gliwicach i podległych jej jednostek oraz członków ich rodzin. Zakres i warunki ochrony ubezpieczeniowej opisane w SIWZ i załącznikach są zakresem i warunkami obligatoryjnymi, minimalnymi do zaakceptowania przez Wykonawcę. Pracownicy Prokuratury Okręgowej w Gliwicach i podległych jej jednostek oraz członkowie ich rodzin będą mogli przystąpić do jednego z czterech Wariantów grupowego ubezpieczenia na życie, zróżnicowanych zakresem ochrony i wysokością świadczeń. Obligatoryjny zakres ochrony ubezpieczeniowej, określony rodzajem i wysokością świadczeń dla czterech grup świadczeń, zwanych dalej WARIANT I, WARIANT II, WARIANT III i WARIANT IV zamieszczony jest w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do SIWZ.
Tryb Postępowania
Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia
Usługi
Waluta postępowania
PLN
Kod CPV
66511000-5 - Usługi ubezpieczeń na życie
Data przekazania ogłoszenia o zamówieniu
14-02-2020
Data ogłoszenia
19-02-2020
Termin składania ofert
23-03-2020 11:00:00
Termin otwarcia ofert
23-03-2020 11:30:00
Powyżej progu unijnego
Tak
Podział zamówienia na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Warunki udziału
1.1
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.2
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.3
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie przez Wykonawcę zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą z dnia 11.09.2015r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej w zakresie tożsamym z przedmiotem niniejszego zamówienia lub, w przypadku prowadzenia działalności ubezpieczeniowej na innej podstawie niż zezwolenie, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca uprawniony jest do wykonywania działalności ubezpieczeniowej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie tożsamym z przedmiotem niniejszego zamówienia.
Wadium
1
Wadium
Kwota wadium (PLN):
30 000,00
Kryteria oceny ofert
1.2
Wysokość świadczeń
Waga:
80.00
Wysokość świadczeń
1.1
Cena
Waga:
20.00
Cena