Informacje ogólne
Numer Postępowania
ZP/OG/4/20
Nazwa Postępowania
Usługa konserwacji instalacji oraz urządzeń klimatyzacji, wentylacji i oddymienia znajdujących się w obiektach i lokalach Sądu Okręgowego w Warszawie
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
1) Przedmiotem zamówienia jest usługa konserwacji instalacji oraz urządzeń klimatyzacji, wentylacji i oddymienia znajdujących się w obiektach i lokalach Sądu Okręgowego w Warszaw. 2) Przedmiot zamówienia obejmuje: instalacje i urządzenia klimatyzacji, wentylacji mechanicznej, central wentylacyjnych, urządzeń oddymiających i odcinających znajdujących się odpowiednio w obiektach mieszczących komórki organizacyjne Sądu Okręgowego w Warszawie w a) budynku Sądu Okręgowego w Warszawie przy al. „Solidarności” 127 w Warszawie, wraz ze strefami ochronnymi w tym obiekcie (z wyłączeniem sali rozpraw o charakterze specjalnym z pomieszczeniami towarzyszącymi). , b) budynku nr 26 (Archiwum akt sądowych) przy ul. Dominikańskiej 9 w Górze Kalwarii, c) lokalu nr 1 przy ul. Zwierzynieckiej 8A w Warszawie, d) lokalu przy ul. Złotej 81A w Warszawie, e) lokalu przy ul. Skierniewickiej 21 lok. 2 w Warszawie.
Tryb Postępowania
Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia
Usługi
Numer ogłoszenia
511722-N-2020
Waluta postępowania
PLN
Kod CPV
50710000-5 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych i mechanicznych instalacji budynkowych
Data ogłoszenia
13-02-2020
Termin składania ofert
21-02-2020 10:00:00
Termin otwarcia ofert
21-02-2020 10:10:00
Powyżej progu unijnego
Nie
Podział zamówienia na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Warunki udziału
1.1
Zdolność techniczna lub zawodowa
Opis warunków udziału w postępowaniu znajduje się w SIWZ
1.2
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Opis warunków udziału w postępowaniu znajduje się w SIWZ
1.3
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Kryteria oceny ofert
1.2
Cena
Waga:
60.00
Cena
1.1
kryterium czas wykonania naprawy (N)
Waga:
25.00
Zamawiający w kryterium czas wykonania naprawy będzie oceniał zaoferowany przez wykonawcę czas, w którym usunie awarię/usterkę licząc od momentu dokonania zgłoszenia awarii/usterki/uszkodzenia przez zamawiającego. Zamawiający wymaga, żeby wykonawca usunął awarię/usterkę/uszkodzenia w czasie nie dłuższym niż 48 godzin od momentu dokonania zgłoszenia awarii/usterki/uszkodzenia przez zamawiającego. Punkty w niniejszym kryterium będą przyznawane następująco: - w 48 godzin – 0 pkt, - w czasie od 35 do 47 godzin – 5 pkt, - w czasie od 22 godzin do 34 godzin – 15 pkt, - w czasie od 9 godzin do 21 godzin – 20 pkt, - w czasie do 8 godzin – 25 pkt. W przypadku gdy wykonawca nie wypełni odpowiedniej rubryki w formularzu ofertowym lub zaznaczy więcej iż jedną, zamawiający przyjmie, że wykonawca zaoferował maksymalny dopuszczony przez zamawiającego termin (tj. 48 godzin), wówczas wykonawca w niniejszym kryterium otrzyma 0 pkt.
1.3
czas reakcji serwisowej (R)
Waga:
15.00
Zamawiający w kryterium czas reakcji serwisowej, będzie oceniał zaoferowany przez wykonawcę czas przystąpienia przez niego do usunięcia awarii/usterki/uszkodzenia liczony od momentu dokonania zgłoszenia telefonicznego, faksem lub e-mailem przez zamawiającego awarii/usterki/uszkodzenia. Zamawiający wymaga, żeby wykonawca przystąpił do usunięcia awarii/ usterki/uszkodzenia w ciągu maksymalnie 3 godziny od momentu dokonania zgłoszenia awarii/usterki przez zamawiającego. Punkty w niniejszym kryterium będą przyznawane następująco: - 3 godziny – 0 pkt, - w zakresie powyżej 1 godziny do 2 godzin –10 pkt, - w zakresie do 1 godziny – 15 pkt. W przypadku gdy wykonawca nie wypełni odpowiedniej rubryki w formularzu ofertowym lub zaznaczy więcej iż jedną, zamawiający przyjmie, że wykonawca zaoferował maksymalny dopuszczony przez zamawiającego termin (tj. 3 godziny), wówczas wykonawca w niniejszym kryterium otrzyma 0 pkt.