Informacje ogólne
Numer Postępowania
ZP/OG/3/20
Nazwa Postępowania
Usługa konserwacji dźwigów osobowych i towarowych, platform i podnośników dla niepełnosprawnych w obiektach Sądu Okręgowego w Warszawie
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest usługa konserwacji dźwigów osobowych i towarowego, platform i podnośników dla niepełnosprawnych w obiektach Sądu Okręgowego w Warszawie. Przedmiot zamówienia podzielony jest na trzy części.
Tryb Postępowania
Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia
Usługi
Numer ogłoszenia
515881-N-2020
Waluta postępowania
PLN
Kod CPV
50710000-5 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych i mechanicznych instalacji budynkowych
Data ogłoszenia
28-02-2020
Termin składania ofert
09-03-2020 10:00:00
Termin otwarcia ofert
09-03-2020 10:10:00
Powyżej progu unijnego
Nie
Podział zamówienia na części
Tak
Warunki udziału
konserwacja dźwigów osobowych znajdujących się odpowiednio w: a) budynku Sądu Okręgowego w Warszawie przy al. „Solidarności” 127 w Warszawie, b) budynku Archiwum Akt Sądowych przy ul. Dominikańskiej 9 w Górze Kalwarii
1.1
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.2
Zdolność techniczna lub zawodowa
Opis warunków udziału w postępowaniu znajduje się w SIWZ
1.3
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Opis warunków udziału w postępowaniu znajduje się w SIWZ
konserwacja platform i podnośników znajdujących się odpowiednio w: a) budynku Sądu Okręgowego w Warszawie przy al. „Solidarności” 127 w Warszawie, b) budynku Sądu Okręgowego w Warszawie przy ul. Złotej 81A
2.1
Zdolność techniczna lub zawodowa
Opis warunków udziału w postępowaniu znajduje się w SIWZ
2.2
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2.3
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Opis warunków udziału w postępowaniu znajduje się w SIWZ
konserwacja dźwigów osobowych znajdujących się w budynku Sądu Okręgowego w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie
3.1
Zdolność techniczna lub zawodowa
Opis warunków udziału w postępowaniu znajduje się w SIWZ
3.2
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
3.3
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Opis warunków udziału w postępowaniu znajduje się w SIWZ
Kryteria oceny ofert
konserwacja dźwigów osobowych znajdujących się odpowiednio w: a) budynku Sądu Okręgowego w Warszawie przy al. „Solidarności” 127 w Warszawie, b) budynku Archiwum Akt Sądowych przy ul. Dominikańskiej 9 w Górze Kalwarii
1.3
Cena
Waga:
50.00
Punkty w kryterium zostaną przyznane zgodnie ze wzorem zawartym w Rozdziale VIII ust. 1 pkt 3 lit. a SIWZ
1.2
czas uruchomienia urządzenia w przypadku jego uszkodzenia
Waga:
40.00
Zamawiający w kryterium czas uruchomienia urządzenia w przypadku jego uszkodzenia będzie oceniał zaoferowany przez wykonawcę czas, w którym uruchomi urządzenie w przypadku jego uszkodzenia licząc od momentu dokonania zgłoszenia awarii/usterki/uszkodzenia przez zamawiającego. Zamawiający wymaga, żeby wykonawca uruchomił urządzenie w przypadku jego uszkodzenia w czasie nie dłuższym niż 4 godziny robocze od momentu dokonania zgłoszenia awarii/usterki/uszkodzenia przez zamawiającego. Punkty w niniejszym kryterium będą przyznawane następująco: - w 4 godziny robocze– 0 pkt, - w czasie do 3 godzin roboczych– 10 pkt, - w czasie do 2 godzin robocze– 20 pkt, - w czasie do 1 godziny robocze– 40 pkt. W przypadku gdy wykonawca nie wypełni odpowiedniej rubryki w formularzu ofertowym lub zaznaczy więcej iż jedną, zamawiający przyjmie, że wykonawca zaoferował maksymalny dopuszczony przez zamawiającego termin (tj. 4 godziny), wówczas wykonawca w niniejszym kryterium otrzyma 0 pkt.
1.1
cena ofertowa za jedna roboczogodzinę w przypadku konieczności wykonania prac dodatkowych
Waga:
10.00
Punkty w kryterium zostaną przyznane zgodnie ze wzorem zawartym w Rozdziale VIII ust. 1 pkt 3 lit. b SIWZ
konserwacja platform i podnośników znajdujących się odpowiednio w: a) budynku Sądu Okręgowego w Warszawie przy al. „Solidarności” 127 w Warszawie, b) budynku Sądu Okręgowego w Warszawie przy ul. Złotej 81A
2.3
Cena
Waga:
50.00
Punkty w kryterium zostaną przyznane zgodnie ze wzorem zawartym w Rozdziale VIII ust. 1 pkt 3 lit. a SIWZ
2.1
czas uruchomienia urządzenia w przypadku jego uszkodzenia
Waga:
40.00
Zamawiający w kryterium czas uruchomienia urządzenia w przypadku jego uszkodzenia będzie oceniał zaoferowany przez wykonawcę czas, w którym uruchomi urządzenie w przypadku jego uszkodzenia licząc od momentu dokonania zgłoszenia awarii/usterki/uszkodzenia przez zamawiającego. Zamawiający wymaga, żeby wykonawca uruchomił urządzenie w przypadku jego uszkodzenia w czasie nie dłuższym niż 4 godziny robocze od momentu dokonania zgłoszenia awarii/usterki/uszkodzenia przez zamawiającego. Punkty w niniejszym kryterium będą przyznawane następująco: - w 4 godziny robocze– 0 pkt, - w czasie do 3 godzin roboczych– 10 pkt, - w czasie do 2 godzin robocze– 20 pkt, - w czasie do 1 godziny robocze– 40 pkt. W przypadku gdy wykonawca nie wypełni odpowiedniej rubryki w formularzu ofertowym lub zaznaczy więcej iż jedną, zamawiający przyjmie, że wykonawca zaoferował maksymalny dopuszczony przez zamawiającego termin (tj. 4 godziny), wówczas wykonawca w niniejszym kryterium otrzyma 0 pkt.
2.2
cena ofertowa za jedna roboczogodzinę w przypadku konieczności wykonania prac dodatkowych
Waga:
10.00
Punkty w kryterium zostaną przyznane zgodnie ze wzorem zawartym w Rozdziale VIII ust. 1 pkt 3 lit. b SIWZ
konserwacja dźwigów osobowych znajdujących się w budynku Sądu Okręgowego w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie
3.1
Cena
Waga:
50.00
Punkty w kryterium zostaną przyznane zgodnie ze wzorem zawartym w Rozdziale VIII ust. 1 pkt 3 lit. a SIWZ
3.2
czas uruchomienia urządzenia w przypadku jego uszkodzenia
Waga:
40.00
Zamawiający w kryterium czas uruchomienia urządzenia w przypadku jego uszkodzenia będzie oceniał zaoferowany przez wykonawcę czas, w którym uruchomi urządzenie w przypadku jego uszkodzenia licząc od momentu dokonania zgłoszenia awarii/usterki/uszkodzenia przez zamawiającego. Zamawiający wymaga, żeby wykonawca uruchomił urządzenie w przypadku jego uszkodzenia w czasie nie dłuższym niż 4 godziny robocze od momentu dokonania zgłoszenia awarii/usterki/uszkodzenia przez zamawiającego. Punkty w niniejszym kryterium będą przyznawane następująco: - w 4 godziny robocze– 0 pkt, - w czasie do 3 godzin roboczych– 10 pkt, - w czasie do 2 godzin robocze– 20 pkt, - w czasie do 1 godziny robocze– 40 pkt. W przypadku gdy wykonawca nie wypełni odpowiedniej rubryki w formularzu ofertowym lub zaznaczy więcej iż jedną, zamawiający przyjmie, że wykonawca zaoferował maksymalny dopuszczony przez zamawiającego termin (tj. 4 godziny), wówczas wykonawca w niniejszym kryterium otrzyma 0 pkt.
3.3
cena ofertowa za jedna roboczogodzinę w przypadku konieczności wykonania prac dodatkowych
Waga:
10.00
Punkty w kryterium zostaną przyznane zgodnie ze wzorem zawartym w Rozdziale VIII ust. 1 pkt 3 lit. b SIWZ