Informacje ogólne
Numer Postępowania
WZP-2611-2/2020
Nazwa Postępowania
Przebudowa wybranych pomieszczeń w ośrodku wypoczynkowym na terenie Sądu Rejonowego w Zakopanem, przy ul. Gimnazjalnej 13C
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Roboty budowlane i elektryczne, polegające na przebudowie i adaptacji wybranych pomieszczeń ośrodka wypoczynkowego na: jeden pokój gościnny czteroosobowy z łazienką typu „studio”, jeden pokój gościnny dwuosobowy z łazienką, recepcję hotelową, magazyn czystej pościeli, remont schodów, wykonanie dwóch przegród balkonu na pierwszym piętrze budynku oraz zadaszenia wejścia. Ośrodek wypoczynkowy znajduje się w pawilonie C, budynku Sądu Rejonowego w Zakopanem przy ul. Gimnazjalnej 13C.
Tryb Postępowania
Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Numer ogłoszenia
517346-N-2020
Waluta postępowania
PLN
Kod CPV
45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
Termin składania ofert
19-03-2020 10:00:00
Termin otwarcia ofert
19-03-2020 10:00:00
Powyżej progu unijnego
Nie
Podział zamówienia na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Warunki udziału
1.1
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.2
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający uzna warunek dotyczący posiadania zdolności zawodowych za spełniony, jeżeli Wykonawca: a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na przebudowie pomieszczeń w budynku użyteczności publicznej*, budynku kubaturowym** o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto; oraz b) dysponuje co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję Kierownika Robót, posiadającą minimum uprawnienia wykonawcze, w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w ograniczonym zakresie.
1.3
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający uzna warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę ubezpieczenia (sumę gwarancyjną) nie mniejszą niż 150 000,00 zł brutto; oraz b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości minimum 50 000,00 zł brutto.
Wadium
1
Wadium
Kwota wadium (PLN):
3 000,00
Kryteria oceny ofert
1.2
Cena
Waga:
60.00
Cena
1.3
Termin płatności
Waga:
30.00
1.1
Okres gwarancji
Waga:
10.00