Informacje ogólne
Numer Postępowania
ZP-1/2019
Nazwa Postępowania
Usługa ochrony fizycznej osób i mienia, obsługi szatni i ochrony całodobowej w obiekcie Sądu Okręgowego i Rejonowego w Sieradzu, ul. Aleja Zwycięstwa 1 w okresie 16.02.2019r. do 15.02.2020r.
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Tryb Postępowania
Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia
Usługi
Numer ogłoszenia
503952-N-2019
Waluta postępowania
PLN
Kod CPV
79710000-4 - Usługi ochroniarskie
Data ogłoszenia
16-01-2019
Termin składania ofert
24-01-2019 11:30:00
Termin otwarcia ofert
24-01-2019 11:30:00
Powyżej progu unijnego
Nie
Podział zamówienia na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Warunki udziału
1.1
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 200 000 zł.
1.2
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie), wykonywał lub wykonuje w sposób ciągły przez okres min. 12 miesięcy co najmniej 3 usługi ochrony fizycznej osób i minia o wartości nie mniejszej niż 200 000 zł każda.
1.3
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ważną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług ochrony osób i mienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia ( Dz.U. 2018., poz. 2142 z późniejszymi zmianami).
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (brutto)
1
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (brutto):
259 252,00
Kryteria oceny ofert
1.1
Cena
Waga:
60.00
Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów – 60. Pozostałe oferty zostaną przeliczone według powyższego wzoru. Uzyskana liczba punktów badanej oferty zostanie pomnożona przez wagę tego kryterium = 60%. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium cena oferty.
1.2
Doświadczenie zawodowe
Waga:
20.00
Wykonanie przez Wykonawcę w okresie 3 ostatnich lat (lub krótszym) przed upływu terminu składania ofert ilości usług realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia, świadczonych co najmniej 12 m-cy i o wartości nie mniejszej niż 200 000 brutto, potwierdzonych referencjami o należytym ich wykonaniu: (Załącznik nr 7 do SIWZ) 8 i więcej usług – 20 pkt do 7 usług – 15 pkt do 6 usług – 10 pkt do 5 usług – 5 pkt 3 usługi – 0 pkt
1.3
Organizacja nadzoru
Waga:
20.00
Kontrola przez Koordynatora jakości wykonywanych usług; • nie rzadziej niż 1 x na tygodniu – 20 pkt, • nie rzadziej niż 1 x na dwa tygodnie – 10 pkt, • nie rzadziej niż 1 x w miesiącu – 0 pkt Liczba punktów, która zostanie przyznana w kryterium: 20,10 lub 0