Informacje ogólne
Numer Postępowania
I.391.2.2020
Nazwa Postępowania
Dostawa i montaż mebli na potrzeby Sądu Rejonowego w Wejherowie
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup, dostawę oraz przeniesienie na Zamawiającego własności fabrycznie nowego – rok produkcji 2020 lub 2019, wolnego od wad prawnych i fizycznych, podstawowego wyposażenia meblowego, dostarczenie go do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń nowo wybudowanego budynku Sądu Rejonowego w Wejherowie, zlokalizowanego w Wejherowie przy ul. Wniebowstąpienia 4 oraz kompletny montaż wyposażenia wraz z wypoziomowaniem, ustabilizowaniem i właściwym zamocowaniem. 2. W przedmiotowym postępowaniu zastosowana zostanie procedura przewidziana w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie aktualnych na dzień złożenia – oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz wskazujących brak podstaw do wykluczenia.
Tryb Postępowania
Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Numer ogłoszenia
2020/S 048-113137
Waluta postępowania
PLN
Kod CPV
39100000-3 - Meble
Data przekazania ogłoszenia o zamówieniu
04-03-2020
Data ogłoszenia
09-03-2020
Termin składania ofert
08-04-2020 12:00:00
Termin otwarcia ofert
08-04-2020 12:30:00
Powyżej progu unijnego
Tak
Podział zamówienia na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Warunki udziału
1.1
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.2
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający wymogi art. 22 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 22 ust. 1a i ust. 1b ustawy Pzp, tj. Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia: 1) warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia, na sumę gwarancyjną nie niższą niż 2 000 000,00 PLN (słownie: dwa miliony złotych).
1.3
Zdolność techniczna lub zawodowa
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający wymogi art. 22 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 22 ust. 1a i ust. 1b ustawy Pzp, tj. Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki dotyczące zdolności technicznej i kwalifikacji zawodowych, zapewniających wykonanie zamówienia, tj.: 1) warunkiem udziału w postępowaniu jest wykonanie w sposób należyty w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 dostaw, polegających na dostawie wraz z montażem wyposażenia meblowego odpowiadającego swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia, w tym: – co najmniej 1 dostawa w zakresie dostawy mebli biurowych (biurek, stołów, kontenerów i szaf), o wartości brutto minimum 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych) każda,oraz – co najmniej 1 dostawa w zakresie dostawy krzeseł i foteli obrotowych, o wartości brutto minimum 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych) każda. Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku udokumentowania doświadczenia w realizacji co najmniej 1 dostawy asortymentu zawierającego oba ww zakresy poszczególnych dostaw o łącznej minimalnej wartości brutto 1 500 000,00 PLN (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych). 2) Warunkiem udziału w postępowaniu jest dysponowanie osobami, które będą wykonywać zamówienie (skierowanymi do bezpośredniej realizacji przedmiotowego zamówienia) posiadającymi kwalifikacje niezbędne do wykonania przedmiotowego zamówienia tj. dysponowanie co najmniej 2 (dwoma) pracownikami, skierowanymi do montażu wyposażenia meblowego przedmiotowego zamówienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz do świadczenia usług serwisowych, posiadającymi wynikający z jednego kontraktu co najmniej 6-cio miesięczny staż pracy, polegającej na świadczeniu usług serwisowych wyposażenia meblowego, nabyty w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, każdy.
Wadium
1
Wadium
Kwota wadium (PLN):
60 000,00
Kryteria oceny ofert
1.1
Cena
Waga:
50.00
Cena
1.3
Jakość
Waga:
25.00
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia na swój koszt próbek wybranych mebli, tj. mebli wzorcowych – po 1 sztuce każdego z niżej wymienionych: 1) fotel obrotowy z zagłówkiem – F3, 2) kontener mobilny – Kt, 3) szafa na akta 80 x 42 x 225,5 – Sz4, 4) biurko pracownicze 160 x 80 – B6, 5) osłona do biurka – PFB6, w terminie (data i godzina) i do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, zgodnie z wytycznymi zawartymi w treści Rozdziału XI. ust.7., Rozdziału X ust.19 pkt.19.3. oraz zgodnie z treścią Rozdziału VI ust.1.3. Instrukcji dla Wykonawców – Dział 1 SIWZ.
1.4
Termin
Waga:
15.00
Wykonawca zamówienia, który zaoferuje najkrótszy termin realizacji zamówienia – dostawy i montażu asortymentu podstawowego, podany w złożonym formularzu OFERTY w dniach, otrzyma 100 punktów, natomiast pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej punktów wg wzoru zawartego w SIWZ.
1.5
Gwarancja
Waga:
5.00
Okres gwarancji oferowany przez Wykonawcę musi zostać podany w pełnych miesiącach. Okres gwarancji udzielanej przez Wykonawcę nie może być krótszy niż 36 miesięcy.
1.2
Serwis
Waga:
5.00
Wykonawca zamówienia, który zaoferuje najkorzystniejszy bilans usługi świadczenia przeglądów serwisowych – reakcji serwisu na zgłoszenie awarii/usterki w ramach zaoferowanego okresu gwarancji i rękojmi (w godzinach), wykonywanych przez wykwalifikowanych pracowników – osoby wskazane przez Wykonawcę w złożonym formularzu OFERTY (ilość osób), otrzyma maksymalnie 100 punktów, natomiast pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej punktów wg wzoru zawartego w SIWZ.